CBS School Alex & Max

Pr Willem-Alexanderpark 600 3905 DR Veenendaal

  • Welkom op school Max.
  • Het ruime speelplein waar veel ruimte voor sport, spel en bewegen is.
  • Schoolfoto van CBS School Alex & Max

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school is een inclusieve school. Wij verwijzen nauwelijks naar het S(B)O. Om ons onderwijs passend te maken is het van belang dit af te stemmen op de leerling en de onderwijsbehoeften. We doen dit door verdieping, verbreding of compacten (indikken van de leerstof, zodat er extra leertijd ontstaat) van het leerpakket. We geven kinderen de kennis en ervaring die ze nodig hebben om te slagen in het voortgezet onderwijs door onder andere te leren plannen, evalueren, reflecteren, vroeg Engels en verschillende instructieniveaus.

We koesteren ten allen tijde hoge verwachtingen van onze leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elke leerling in groep 8 van Alex en Max krijgt voor 1 februari een voorlopig schooladvies. Hierin staat welk niveau (vwo, havo, vmbo-tl, vmbo-gl of vmbo-bl) in het voortgezet onderwijs het beste bij hem of haar past. Let op: u kiest zelf een middelbare school die dit niveau aanbiedt. Het schooladvies is bindend. We kijken daarvoor onder andere naar hoe de leerling leert en wat de leerling heeft laten zien. Ook kijken we naar de groei en ontwikkeling die de leerling tijdens die laatste drie jaar (groep 6 t/m 8) heeft doorgemaakt. De centrale eindtoets stopt: vanaf het schooljaar 2023-2024 maken leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets. Deze verandering vindt plaats met het doel om kansengelijkheid te bevorderen. Door deze toets eerder in het schooljaar hebben alle leerlingen tijdig het meest passende advies en daardoor de grootste kans om geplaatst te worden op de school naar keuze. Deze toets vindt plaats in de eerste weken van februari. Halverwege maart ontvangen we de uitslagen van de doorstroomtoets. Het kan zijn dat de doorstroomtoets veel beter of juist veel slechter wordt gemaakt, dan we van te voren dachten. Maakt de leerling de doorstroomtoets beter dan verwacht, dan zal de school kritisch naar het voorlopig advies kijken. Heroverwegen wordt dat genoemd. Dit doen de scholen Alex en Max in overleg met de leerling en met de ouder(s)/verzorger(s). Maakt de leerling de eindtoets slechter dan verwacht, dan passen we het voorlopig advies niet aan. Dat blijft dan hetzelfde. Tussen 25 – 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare scholen. Voor wat betreft de procedure richting het voortgezet onderwijs is er een protocol aanwezig.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op school Alex & Max hebben we veel aandacht voor goede, heldere gedragsverwachtingen, door deze actief aan te leren en positief te bekrachtigen. Door gewenst gedrag te laten zien kunnen de leerling en parels verdienen en zo te sparen voor een groepsbeloning.

We maken hiervoor gebruik van Schoolwide Positive Behavior, Hiro, de observatie- en registratielijsten Hart en Handen uit IEP en Swissuite.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven