CBS School Alex & Max

Pr Willem-Alexanderpark 600 3905 DR Veenendaal

  • Welkom op school Max.
  • Het ruime speelplein waar veel ruimte voor sport, spel en bewegen is.
  • Schoolfoto van CBS School Alex & Max
  • Welkom op school Alex
  • Lezen is een belangrijke basisvaardigheid. Lezen helpt o.a. bij woordenschatontwikkeling.
Vandaar onze bibliotheek met eigentijdse jeugdliteratuur.

In het kort

Toelichting van de school

De scholen Alex en Max zijn nauw met elkaar verbonden, maar staan allebei wel in een an­dere wijk. School Alex bevindt zich aan het PWA-Park 600 en school Max staat aan de Vendel­seweg 30 in Veenendaal. De scholen zijn modern en kleurrijk vormgegeven. School Alex en Max bieden samen onderwijs aan ongeveer 240 leerlingen die uit alle delen van Veenendaalkomen. In deze schoolgids leest u meer over hoe wij op school Alex en Max werken aan dehand van units. We noemen ons onderwijs dan ook unitonderwijs.

We verwachten dat er de komende jaren constant ongeveer 240 à 250 leerlingen bijons naar school gaan. Die worden verdeeld over 9 à 10 groepen. De leerlingenkomen uit verschillende wijken van Veenendaal.Kinderen vanuit verschillende religieuze en culturele achtergronden bezoeken onzeschool. Er werken bij Alex en Max 25 leerkrachten en onderwijsondersteunendpersoneel. Samen vormen zij een hecht team. Deze goede verstandhouding tussende leerkrachten straalt ook uit naar de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol leren
  • Eigenaarschap
  • Samen spelen, samen leren
  • Omgaan met elkaar
  • Unitonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
389
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven