WereldKidz Achtbaan

Boerenzwaluw 19 3905 SG Veenendaal

  • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan
  • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan
  • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan

Het team

Toelichting van de school

Engels wordt gegeven aan de leerlingen van groep 1 t/m 8 door de leerkrachten zelf.
Ook de lessen van muziek, handvaardigheid en tekenen worden door de eigen leerkracht verzorgd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Werken met verschillende rollen
Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol. Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden.
In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Vervanging tijdens verlof
Binnen WereldKidz is gekozen om de basisformatie op te hogen. Er zijn meer medewerkers met een lesgevende of ondersteunende taak dan er groepen zijn. Daarmee verlagen we de werkdruk en wordt in tijden van ziekte of afwezigheid de opvang van groepen geregeld. Ook kan het onderwijs anders worden georganiseerd waardoor het onderwijsaanbod nog beter en gevarieerder is.
Op WereldKidz Achtbaan werken we sinds schooljaar 2018-2019 met leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkrachten en groepen en hebben een actieve rol tijdens periodes van ziekte en afwezigheid (door bijvoorbeeld scholing). Het onderwijs is zo georganiseerd dat de leerlingen altijd de geplande instructie kunnen volgen. Deze wordt verzorgd door een leerkracht en ondersteund door een leerkrachtondersteuner. De directie zorgt er voor dat in een jaarrooster de extra verlofdagen voor scholing en studiedagen zijn vermeld, zodat de ouders niet voor onverwachte ‘vrije tijd’ worden gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022/2023 starten we met 6 groepen; groep 1/2 A, 1/2 B, 3/4, 5/6 en 7/8 en een plus-, topgroep.
Onze leerkrachten zijn bedreven in het lesgeven aan combinatiegroepen. Door samen te leren in verschillende (coöperatieve) samenwerkingsvormen leren kinderen zelfstandig te werken, instructie in groepjes en het plannen van hun werkzaamheden. Daarnaast werken wij met onderwijsteams. De leerkrachten in onderwijsteam 1 tot en met 4  dragen samen verantwoordelijkheid voor alle leerlingen van deze groepen. De leerkrachten van de groepen 5 tot en met 8 dragen verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in deze groepen.
Door deze verantwoordelijkheid te delen is er altijd een team van experts aanwezig om samen te kijken naar wat het beste is voor de kinderen horend bij het onderwijsteam. 

WereldKidz Toparrangementen voor hoogbegaafde kinderen.

WereldKidz wil dat alle leerlingen onderwijs ontvangen dat hen uitdaagt en verder brengt. Ook hoogbegaafde kinderen. Zij denken en leren op een andere manier, en hebben baat bij onderwijs dat op deze andere manier van leren is afgestemd. Daarom verzorgt WereldKidz op een aantal basisscholen voltijds- en deeltijd onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Kinderen met een top arrangement maken gewoon onderdeel uit van de school. Op Achtbaan zijn we in schooljaar 2020-2021 gestart met het aanbieden van het top arrangement in alle groepen. Naast de reguliere lesstof volgen de leerlingen dan een verzwaard programma en werken zij aan vaardigheden die speciaal voor hoogbegaafde kinderen van belang zijn. Omdat het aanbod in Achtbaan binnen de school wordt aangeboden is het mogelijk dat deze leerlingen samen spelen of werken met de andere kinderen in de school. Anders dan bij de meeste voorzieningen voor hoogbegaafde kinderen zijn er voor dit  onderwijs geen extra kosten verbonden.
Wilt u meer weten? Kijk op  www.wereldkidz.nl

WereldKidz Nieuwkomersklas

Bij basisscholen van WereldKidz worden regelmatig kinderen aangemeld die sinds kort in Nederland wonen. Bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen of kinderen uit het buitenland. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands. Kinderen van vluchtelingen hebben vaak een achterstand omdat zij langere tijd niet naar school zijn geweest. Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Daarom heeft WereldKidz op verschillende scholen nieuwkomersklassen opgericht. De nieuwkomersklassen maken onderdeel uit van school. De kinderen uit de nieuwkomersklas doen mee aan groepsoverstijgende activiteiten en er wordt samen buiten gespeeld. Zo kunnen alle kinderen met én van elkaar leren. De nieuwkomersklassen kunt u vinden op de website van WereldKidz Op Dreef en WereldKidz De Vlieger.

Samenwerking met HU-Pabo

Onze school werkt, net als alle WereldKidz scholen, samen met de HU-Pabo en veel andere schoolbesturen in het project Opleiden in School.
Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Wij investeren in onze eigen professionalisering om collega’s in opleiding goed te begeleiden. De schoolopleider is de spil in de coördinatie van de stage, de contacten met de HU-Pabo en de professionalisering van onze begeleiding. Het is ook mogelijk dat studenten van andere opleidingen bij ons stage lopen zoals klassenassistent, onderwijsassistent, studenten van de ALO of studenten HBO pedagogiek. Indien een collega in opleiding binnen de school is, worden werkafspraken gemaakt en vindt er met praktijk- (de groepsleerkracht) en de schoolopleider vanuit onze school geregeld overleg plaats onder andere over de aanpak van kinderen op onze school. Zo mogelijk ontwikkelt de collega in opleiding  activiteiten in het kader van de jaarplanning van het team. De collega in opleiding  ontwikkelt zijn/haar activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via de nieuwsbrief of de mail worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding in de school. Leraren in opleiding mogen filmopnames maken van lessen ten behoeve van de opleiding. Hiervoor hoeft geen toestemming aan ouders worden gevraagd. De privacy van onze leerlingen wordt hierbij uiteraard in acht genomen. Met de verschillende opleidingsinstituten is afgesproken dat de opnames na de bespreking worden vernietigd.

Professionalisering

Leerkrachten die op Wereldkidz Achtbaan willen werken, moeten aan de bevoegdheidseisen voldoen. Op basis van schoolontwikkelingen en ontwikkelingsgesprekken wordt een evenwicht bepaald in individuele nascholingsbehoeften en deskundigheidsbevordering van het team. In de medezeggenschapsraad wordt het nascholingsplan jaarlijks besproken. Wilt u meer weten? Bekijk dan gerust onze website !

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

taal* Hier valt ook spelling en woordenschat onder

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Begeleiding van kinderen met specifieke behoeften

WereldKidz Achtbaan is er voor alle leerlingen in de wijk. De laatste jaren is er veel ingezet op het handelingsgericht werken van leraren en het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs. Zoals elke school bieden wij basisondersteuning. Onderdeel daarvan zijn de zogenoemde licht curatieve interventies. Hiervoor wordt binnen WereldKidz gewerkt met een budget voor lichte ondersteuning waarover we als school beschikking hebben. Is er meer geld en expertise voor ondersteuning van kinderen nodig dan wordt er beroep gedaan op het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning.

Wij vinden dat elk kind talenten heeft. Het ontwikkelen van deze talenten vinden we belangrijk. Daar ligt de focus van elke leerkracht op. Als leerkrachten constateren dat een leerling voor bepaalde vaardigheden minder talent heeft dan organiseren we, als het nodig is, daarvoor in overleg met de ouders extra ondersteuning. Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk kinderen onderwijs in hun eigen omgeving willen bieden. Dit vraagt van leerkrachten continue professionalisering, samenwerken als team, gebruik maken van externe expertise en flexibiliteit. 

Om alle kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen is het ook noodzakelijk rekening te houden met de context van de groep: leerlingenaantal, de mate van specifieke onderwijsbehoeften binnen een groep, de interactie tussen kinderen etc.. Bij de aanmelding van uw kind bespreken we met u, als ouders of onze school de begeleiding kan bieden die voor uw kind mogelijk is. Indien de inschatting is dat dit onvoldoende het geval is, gaan we met u, als ouders zoeken naar een andere passende school. 

WereldKidz Achtbaan maakt deel uit van het samenwerkingsverband Rijn- en Gelderse Vallei. Zie ook de website van het samenwerkingsverband: www.swvrijnengeldersevallei.nl

Stappenplan bij kinderen met specifieke behoeften

Soms maakt een leerkracht of het onderwijsteam zich zorgen over het leren of het gedrag van een leerling. Dan is er een duidelijke procedure om dit binnen het team bespreekbaar te maken en indien nodig om extra deskundigheid in te schakelen. Daarvoor nemen we de volgende stappen:
- Leerkrachten signaleren eventuele problemen zo snel mogelijk en brengen de problematiek in kaart;
- Leerkrachten consulteren elkaar over de aanpak en effecten van extra hulp;
- Leerkrachten overleggen met ouders over de problematiek en mogelijke oplossingen;
- Leerkrachten bespreken de kinderen in de onderwijsteamvergaderingen;
- Leerkrachten informeren de interne begeleider;
- De intern begeleider bekijkt het kind in de groep en maakt observaties, indien nodig wordt het samenwerkingsverband geraadpleegd;
- Met de intern begeleider wordt een plan van aanpak afgesproken;
- Leerkracht, ouders en intern begeleider overleggen over de voortgang en resultaten;
- Bij te weinig voortgang wordt in samenspraak met ouders en het samenwerkingsverband gekeken naar de beste oplossing voor het kind.
Dit kan een verwijzing naar gespecialiseerd onderwijs betekenen.

Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u het schoolondersteuningsplan op de schoolwebsite raadplegen.

Begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling

Handelingsgericht onderwijs betekent dat wij ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Op basis van observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen en onderzoeken, gesprekken met kinderen, ouders, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen, wordt de onderwijsbehoefte van kinderen in beeld gebracht. De centrale vraag is steeds hoe de lesstof, de instructie, aanpak en begeleiding afgestemd kan worden op wat een kind nodig heeft om de doelen te bereiken.

Ons onderwijs bestaat uit vijf onderwijsarrangementen:
1. Het zeer intensieve arrangement
2. Het intensieve arrangement
3. Het basisarrangement
4. Het verdiept arrangement
5. Het top arrangement (Top-Inclusief)

Het zeer intensieve arrangement
Kinderen met een zeer intensief arrangement hebben een jaarhandelingsplan naar aanleiding van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Een ontwikkelperspectief wordt opgesteld voor leerlingen vanaf groep 1 die de doelen van ons onderwijs niet behalen. Het gaat om leerlingen met een verwachte uitstroom richting praktijkonderwijs/leerwegondersteunend onderwijs. Deze leerlingen krijgen een jaarhandelingsplan, waarin de ontwikkeling van de leerlingen wordt beschreven. Elk half jaar wordt het plan met de ouders geëvalueerd en bijgesteld. Vanaf groep 6 worden indien nodig keuzes gemaakt in de aan te bieden lesstof, gericht op de voor de leerling gestelde doelen. De kinderen volgen een eigen programma.

Het intensieve arrangement

Kinderen met een intensief arrangement volgen de doelen van de methode maar hebben behoefte aan verlengde instructie, extra verwerkingstijd en/of kleine aanpassingen in de leerstof om de gestelde doelen te bereiken. 

Het basisarrangement

Kinderen met een basisarrangement volgen de doelen van de methode. Concreet betekent dit dat de kinderen na de instructie in staat zijn de stof zelfstandig te verwerken, onder begeleiding van de leraar. Hiervoor wordt een systeem van uitgestelde aandacht gehanteerd. De leraar maakt tijdens het zelfstandig verwerken regelmatig een ronde door de klas om vragen van leerlingen te beantwoorden. Leerlingen werken aan de doelen die zij zich eigen moeten maken, ieder op hun eigen niveau en dat kan per vakgebied verschillen.

Het verdiepte arrangement

Kinderen met een verdiept arrangement volgen de doelen van de methode maar hebben behoefte aan meer uitdaging. Het verdiept arrangement start al in groep 1-2. Zowel in aanbod als begeleiding is er aandacht voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ons verdiept arrangement bestaat uit drie niveaus:
Verdiept arrangement 1: Verdiepend werk bij de methode, en compacten binnen de methode
Verdiept arrangement 2: Verdiepend werk methode overstijgend 
Verdiept arrangement 3:  Brainwave / Plusklas
Verdiept arrangement 4: Top-Inclusief

Het Top arrangement (Top-Inclusief)
Uniek aan Top-Inclusief op WereldKidz Achtbaan  is dat de leerlingen onderdeel uitmaken van de reguliere groepen.  Het basisprogramma wordt gecompact tot twee en halve  dag in de reguliere groep. De leerlingen volgen op de andere  twee dagen in een groep van andere leerlingen met dit aanbod, het HB-programma. Top-Inclusief is speciaal voor kinderen vanaf groep 5. Voorwaarde voor deelname aan dit arrangement is een IQ van 130 of hoger. Leerlingen die partieel hoogbegaafd zijn kunnen op onderdelen deelnemen. De leerlingen in de groepen 1 t/m 4 met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen een extra aanbod gericht op hun leeftijd.

Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning? 

Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus. Zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.  

Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere reguliere school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheid om binnen cluster Veenendaal meer mensen op te leiden in een bepaald vakgebied.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat biedt kinderdagverblijf De Zwaluw?

De locatie is onderdeel en partner in een KindCentrum. Het kinderdagverblijf bestaat uit twee verticale groepen (0-4 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Kinderdagverblijf Zwaluw beschikt over een eigen buitenspeelruimte voor de kinderen, een speellokaal, een grote aula met mogelijkheden voor allerlei activiteiten en ligt in een kindvriendelijke wijk omgeven door een prachtig en uitdagend aangelegd speelterrein.

Terug naar boven