WereldKidz Achtbaan

Boerenzwaluw 19 3905 SG Veenendaal

 • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan
 • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan
 • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Verantwoording van resultaten is van belang om inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van het onderwijs is en welk leerrendement er door het individuele kind wordt behaald. Op leerling-, groeps- en schoolniveau worden resultaten uitgebreid geanalyseerd. Deze worden binnen het onderwijsteam besproken. WereldKidz Achtbaan legt verantwoording af over deze opbrengsten aan het bevoegd gezag en aan de inspectie. Aan het College van Bestuur wordt over de resultaten van een aantal verplichte toetsen gerapporteerd. Uiteraard legt Wereldkidz Achtbaan ook verantwoording af aan de ouders en andere direct bij de school betrokkenen. De Inspectie vergelijkt onze school met scholen van eenzelfde samenstelling. Op basis daarvan wordt bepaald welke score een school ongeveer zou moeten hebben. Onze school scoort over het algemeen op of boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling

De leraren volgen de ontwikkeling en het leerproces van de kinderen op de voet. Niet alleen via observaties maar ook met behulp van een uitgebreide administratie via ParnasSys en toetsing wordt uw kind "in beeld" gehouden. In de kleuterbouw worden alle kleuters via speciaal ontwikkelde observatielijsten ' bekeken'. Hierbij hanteren wij de observatiemethode ‘KIJK!’. In de onder-, midden- en bovenbouw worden  de vorderingen en toets gegevens geadministreerd en beoordeeld. Ook krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport over hun vorderingen. Deze rapporten beschrijven niet alleen de vorderingen voor de verschillende vakgebieden, maar geven tevens informatie  over de zelfstandigheid, de concentratie, het doorzettingsvermogen enz.

In alle groepen vinden regelmatig oudergesprekken plaats over vorderingen en gedragingen van de kinderen. Onze Intern Begeleider komt met regelmaat in alle groepen en bespreekt kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. In het overleg tussen collega's, de onderwijsteamvergaderingen, vinden regelmatig gesprekken plaats over kinderen die niet aan de verwachtingen kunnen beantwoorden. Tijdens deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld, suggesties gedaan of speciale materialen uitgewisseld. Daarnaast vindt drie keer per schooljaar een groepsbespreking in de onderwijsteams plaats waarbij de groep in kaart wordt gebracht en eventuele hulpvragen worden gesteld. De IB’er en schoolleider sluiten aan bij deze groepsbesprekingen. De schoolleider voert regelmatig gesprekken in het team over de opbrengsten van het onderwijs en specifiek over de ontwikkeling van de kinderen met extra aandacht. Als school zijn wij verplicht mee te werken aan de zogenaamde meldcode. Indien wij ons ernstig zorgen maken over de veiligheid van uw kind zijn wij verplicht dit te melden.

Testen en toetsen

Op WereldKidz Achtbaan worden kinderen in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden de vorderingen vastgelegd. Groep 1/2 heeft een eigen rapport. Dit verschijnt 2x per schooljaar in juni/juli. Vanaf groep 3 wordt, naast methode gebonden toetsen, met genormeerde methode-onafhankelijke toetsen (Cito) gewerkt. Zo wordt er objectief gemeten en beoordeeld volgens het vastgestelde toetsingskader. Het team gebruikt de data om te analyseren waar het onderwijsleerproces verbeterd kan worden.  Zo kunnen we zowel op kind- als op bouw en schoolniveau met deze gegevens vaststellen wat in bepaalde periodes het leerrendement is geweest. Voor de groepen 3 t/m 8 verschijnt 2x per schooljaar een rapport.

Het is mogelijk om tijdig maatregelen te treffen die helpen dat leerrendement te vergroten. De algemene informatie over resultaten dient ook beschouwd te worden in het licht van de kinderen die de school bezoeken en de gezinnen waaruit zij komen. Kinderen die extra aandacht behoeven en waarvoor een handelingsplan is opgesteld worden extra getoetst m.b.v. Cito toetsen en, indien noodzakelijk, getest m.b.v. een externe deskundige. In deze situaties wordt altijd aan de ouders om toestemming gevraagd. Het schoolbudget voor extern onderzoek is beperkt. Landelijk gezien zijn er ontwikkelingen die besturen/scholen verplichten om aan gestandaardiseerde normen te voldoen. Er is inmiddels een wet die scholen verplicht om de eindtoets te houden voor de achtste groepers in de maanden april of mei. In groep 8 wordt de IEP-toets afgenomen. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit doet de IEP zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.

Beoordeling van de opbrengsten

Uitgaande van hoge verwachtingen van kinderen streeft het team van WereldKidz Achtbaan er naar dat de opbrengsten van het onderwijs spiegelen aan de normering van de Inspectie en Primair Onderwijs (PO) Raad. In het schoolplan worden deze concreet beschreven. De inspectie van het basisonderwijs monitort doorlopend de opbrengsten van het onderwijs. De leeropbrengsten van de kinderen van Achtbaan zijn zeer gevarieerd en veel breder dan de opbrengsten die de inspectie beoordeelt. Zij richt zich op het beoordelen van de basisvaardigheden (technisch en begrijpend lezen en rekenen en wiskunde), de leerprestaties van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de sociale competenties van leerlingen. De inspectie onderscheidt een aantal opbrengstindicatoren. Deze betreffen onder andere de leerresultaten aan het eind van de basisschool, de scores op tussentijdse toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de doorstroming van leerlingen binnen de school en de adviezen voor en het functioneren in het vervolgonderwijs.

De inspectie beoordeelt:

 • De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
 • De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.                                             
 • De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar.
 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
 • De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.
 • De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond  van de kenmerken van de leerlingenpopulatie.                                     

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs start eigenlijk al in groep 7 en begin groep 8 met informatiebijeenkomsten voor de ouders.
Op basis van de ontwikkeling van de kinderen vanaf groep 6 wordt er een schooladvies geformuleerd. Daarbij wordt de zienswijze van de verschillende leerkrachten meegenomen. 

Het schooladvies wordt door ons zorgvuldig opgesteld. Daarbij gaat het om:
- De cognitieve ontwikkeling op basis van methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen (de Cito-toetsen) 
- De sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling
- De motivatie en de werkhouding (concentratievermogen, discipline, zelfstandigheid etc.) van een leerling

Met de leerlingen en de ouders wordt jaarlijks in januari dit advies besproken. Als onderdeel van het schoolkeuzegesprek komen de specifieke kenmerken van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs aan de orde. Tijdens dit gesprek geven de ouders en groep 8 leerling aan welke school voor VO hun voorkeur heeft. De ouders ondertekenen een machtigingsformulier waarmee zij toestemmen dat de leerkracht het aanmeldingsformulier invult. Ouders hoeven hun kind dus niet zelf aan te melden. Het machtigingsformulier en het onderwijskundig rapport worden door de leerkracht naar de school van voorkeur gezonden. Voor verdere verwerking, definitieve plaatsing en communicatie met de ouders is het Voortgezet Onderwijs verantwoordelijk.De verschillende scholen voor VO hanteren een eigen toelatingsprocedure. 

Er wordt naar gestreefd om alle leerlingen die bij het voortgezet onderwijs worden aangemeld door  te spreken met de coördinatoren van de brugklas; de zgn. warme overdracht. De terugkoppeling vindt plaats in november. Dan bespreken de leerlingbegeleiders uit de brugklassen de resultaten van de kinderen in de brugklas met de voormalige leerkracht van groep 8.

De leraren onderhouden directe contacten met het voortgezet onderwijs. Uit de terugrapportage  van mentoren en brugklascoördinatoren blijkt dat de aansluiting met het voortgezet onderwijs prima verloopt.Voorafgaand aan de keuze van de ouders krijgen de kinderen een advies op basis van de uitslag van de eindtoets en op basis van de schoolgegevens.

Schooladvies

Vanaf het schooljaar 2014-2015 krijgt het schooladvies van de basisschool meer gewicht; het is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets. Bovendien mogen vo-scholen bij de toelating, naast de eindtoets, geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. In de regio kunnen afspraken worden gemaakt over de gegevens die bij het schooladvies worden betrokken.

Schooladvies heroverwegen

Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Het categorisch uitsluiten van dubbele adviezen is niet langer toegestaan. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn eveneens niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het toetsadvies (dat is gebaseerd op de score op de eindtoets).

Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Het is wenselijk dat de vo-school (waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken.

Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaat onze school onder sociale opbrengsten?
Om goed te kunnen leren is het van groot belang om goed in je vel te zitten en tools te krijgen om tot leren te komen. We geven hiermee onze leerlingen veerkracht mee om uitdagingen aan te durven gaan.
Tools die daar o.a. voor nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving zijn vaardigheden als samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid.
We zien dat sociale competenties bijdragen aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  

Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, serieus genomen en vertrouwd voelen. Dit betekent dat wij ons richten op oplossingen, respect hebben voor de normen en waarden van een ander en problemen altijd respectvol bespreken. Elke leerling moet zich op school fijn en veilig voelen. Daarom zorgen we voor persoonlijke aandacht en bevestiging. We hebben heldere regels en houden daar samen toezicht op.  

Wereldkidz Achtbaan mag zich officieel Kanjerschool noemen. Alle medewerkers zijn gecertificeerd volgens het Kanjer Instituut.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • welbevinden
 • betrokkenheid
 • kernwaarden Kanjertraining

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven