WereldKidz Achtbaan

Boerenzwaluw 19 3905 SG Veenendaal

  • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan
  • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan
  • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Vensters over WereldKidz Achtbaan in Veenendaal. U vindt hier alle informatie over de cijfermatige kant van ons onderwijs. Feiten en cijfers, helder op een rij. Over personeelssamenstelling, financiën, leerlingen en het onderwijs. Waar nodig hebben we er een toelichting bij gegeven. Maar natuurlijk is sfeer proeven veel beter dan naar cijfers te kijken. We ontvangen u dan ook graag voor een kennismakingsgesprek. Het kan ook zijn dat u naar aanleiding van de gegevens nog vragen heeft. Ook dan kunt u  gerust contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed en veilig sociaal klimaat
  • Bewegend Leren!
  • Werken op eigen niveau
  • Toekomst- en talentgericht
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Onze school groeit goed, volgend schooljaar starten we met 106 leerlingen en in de loop van het schooljaar komen er verschillende leerlingen bij

Een Achtbaan is een gestroomlijnd en wervelend parcours waarin je heel veel plezier kunt beleven! Je kunt de wereld vanuit verschillende perspectieven bekijken. Je wordt uitgedaagd om mee te gaan in een avontuurlijke rit. Op onze openbare basisschool zijn kinderen van alle gezindten van harte welkom. Alle kinderen vormen samen één rij karretjes die samen één geheel vormen! Wie gaat er mee? 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school hebben we met het team en de kinderen duidelijke afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan tijdens werken, leren en spelen.
De concrete afspraken hangen duidelijk zichtbaar in de school. Respect, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn de gedeelde waarden binnen WereldKidz.
Wij verwachten van ouders dat zij binnen de school en in contact met onze medewerkers communiceren en handelen in lijn met onze schoolwaarden, regels en afspraken.  

Veiligheidsbeleid
Veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect voor goed onderwijs binnen WereldKidz. Kinderen die zich fysiek en/of sociaal veilig voelen, ontwikkelen zich beter. Daarmee is veiligheid voorwaardelijk voor leren en ontwikkelen. Ook medewerkers moeten zich veilig voelen om elke dag weer met plezier en energie goed onderwijs te bieden aan leerlingen, samen met hun collega’s.Binnen WereldKidz wordt aan de fysieke en sociale veiligheid structureel en planmatig gewerkt. Deze werkwijze staat beschreven in ons kwaliteitsbeleid. Samenwerking met externe partners zoals het samenwerkingsverband, CJG en GGD is cruciaal. Indien nodig wordt pro-actief contact gezocht. Ook investeren we tijd om de samenwerking steeds meer op elkaar af te stemmen in het belang van kinderen. Om preventief en curatief juist te handelen zijn er protocollen op WereldKidz - en schoolniveau. Het veiligheidsbeleid is daarmee een hulpmiddel om de juiste stappen te zetten. De protocollen zijn op verzoek van ouders/verzorgers in te zien op school. 

Terug naar boven