WereldKidz Achtbaan

Boerenzwaluw 19 3905 SG Veenendaal

  • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan
  • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan
  • Schoolfoto van WereldKidz Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school

Aan alle (toekomstige) ouder(s) / verzorger(s),

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids wordt beschreven welke missie en visie onze school heeft. We leggen uit hoe wij het onderwijs vanuit die visie organiseren en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. Daarnaast vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.We hopen dat u met plezier deze gids leest en ook onze website, instagram en facebookpagina bekijkt voor meer informatie. We geven daarmee een zo compleet mogelijk beeld van onze school. Bent u enthousiast geraakt, maakt u dan vooral een afspraak met de schoolleider voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.
Tot slot wensen wij iedereen een fijn schooljaar toe en een plezierige samenwerking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed en veilig sociaal klimaat
  • Bewegend Leren!
  • Werken op eigen niveau
  • Toekomst- en talentgericht
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Onze school groeit goed, volgend schooljaar starten we met 135 leerlingen.

Een Achtbaan is een gestroomlijnd en wervelend parcours waarin je heel veel plezier kunt beleven! Je kunt de wereld vanuit verschillende perspectieven bekijken. Je wordt uitgedaagd om mee te gaan in een avontuurlijke rit. Op onze openbare basisschool zijn kinderen van alle gezindten van harte welkom. Alle kinderen vormen samen één rij karretjes die samen één geheel vormen! Wie gaat er mee? 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school hebben we met het team en de kinderen duidelijke afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan tijdens werken, leren en spelen.
De concrete afspraken hangen duidelijk zichtbaar in de school. Respect, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn de gedeelde waarden binnen WereldKidz.
Wij verwachten van ouders dat zij binnen de school en in contact met onze medewerkers communiceren en handelen in lijn met onze schoolwaarden, regels en afspraken.  

Veiligheidsbeleid
Veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect voor goed onderwijs binnen WereldKidz. Kinderen die zich fysiek en/of sociaal veilig voelen, ontwikkelen zich beter. Daarmee is veiligheid voorwaardelijk voor leren en ontwikkelen.

Ook medewerkers moeten zich veilig voelen om elke dag weer met plezier en energie goed onderwijs te bieden aan leerlingen, samen met hun collega’s. Binnen WereldKidz wordt aan de fysieke en sociale veiligheid structureel en planmatig gewerkt. Deze werkwijze staat beschreven in ons kwaliteitsbeleid. Samenwerking met externe partners zoals het samenwerkingsverband, CJG en GGD is cruciaal. Indien nodig wordt pro-actief contact gezocht. Ook investeren we tijd om de samenwerking steeds meer op elkaar af te stemmen in het belang van kinderen. 

Om preventief en curatief juist te handelen zijn er protocollen op WereldKidz - en schoolniveau. Het veiligheidsbeleid is daarmee een hulpmiddel om de juiste stappen te zetten. De protocollen zijn op verzoek van ouders/verzorgers in te zien op school. 

Terug naar boven