Het Erf

Ronde Erf 2 -4 3902 CZ Veenendaal

  • Schoolfoto van Het Erf
  • Elke week worden er lessen sociaal emotionele ontwikkeling gegeven: De kanjertraining. Een kind moet zich veilig voelen dat is de basis!
  • Schoolfoto van Het Erf
  • Schoolfoto van Het Erf
  • Schoolfoto van Het Erf

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met ingang van april 2017 nemen we op basisschool Het Erf de eindtoets van het bureau ICE af. Dit is de IEP eindtoets.

De kinderen worden vergeleken met een vergelijkbare leerlingpopulatie. De score van de IEP eindtoets wordt gemeten tussen 50 en 100. Het Erf scoort op deze toets 82,2 en dat is boven de ondergrens. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school


De adviezen worden zorgvuldig samengesteld en met u als ouder (s) overlegd en besproken. 

Naar welke middelbare school zijn de leerlingen van Het Erf in 2022 vertrokken?

Voortgezet Onderwijs
Aantal:
CLV (tl/havo/vwo) 

Ichthus College (tl/havo/vwo) 

CSV (bbl/kbl/gl/tl) 

Rembrandt College (tl/havo/vwo) 

Pantarijn (tl/havo)

Joy Academie 


Totaal aantal leerlingen 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool Het Erf heeft het basisarrangement toegekend gekregen.

De inspectie komt in principe 1 keer per 4 jaar op school. Als school houden we echter de resultaten in de breedste zin in de gaten en sturen we indien nodig bij. Ook stellen we jaarlijks doelen en komt dit onder andere ter sprake in de MR.

Elk jaar vullen de leerlingen in groep 6-8 een tevredenheidspeiling in.
Elk jaar mogen alle ouders ook een tevredenheidspeiling invullen.

De resultaten bespreken we en hieruit stellen we verbeterdoelen op.

Hiernaast bespreken we in het team meerdere keren per jaar onze opbrengsten en vragen we ons altijd af of we de goede dingen doen en wat er beter kan!

Maandelijks krijgen alle ouders een nieuwsbrief (ook te lezen op onze website) met daarin praktische zaken maar ook onderwijskundige ontwikkelingen. Openheid en transparantie staat hoog in het vaandel.

Terug naar boven