De Plantage

Zoete Inval 8 3901 SM Veenendaal

Schoolfoto van De Plantage

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We nemen op de Plantage de Cito-eindtoets af. We scoren daar de afgelopen jaren wisselend op. In 2018 en 2019 waren de resultaten voldoende en boven het landelijke gemiddelde. In 2020 werd er in verband met Corona geen eindtoets afgenomen. De eindtoets van 2021 wordt niet meegeteld. We hebben deze echter wel afgenomen en het resultaat was ruim boven het landelijke gemiddelde. De eindtoets van 2022 gaf een minder goede resultaat te zien. Vanzelfsprekend kijken we door middel van een gedegen analyse hoe dat zou kunnen komen en wat we mogelijk kunnen verbeteren binnen ons aanbod. Dit heeft geleid tot een hoger resultaat in 2023 (deze worden in de schoolgids van het volgende schooljaar gepubliceerd). We willen, bewust van de opbrengsten, ons onderwijs verbeteren, we noemen dat opbrengstbewust werken. Dat zie je met name aan de tussentijdse opbrengsten. In het schoolplan 2019-2023 hebben we onze methode van opbrengstbewust werken tot een speerpunt gemaakt. Dat zal dus ook zo zijn tijdens het komende schooljaar 2023-2024. Als team bespreken we de resultaten van kinderen en groepen (en de school als geheel) met elkaar en ondersteunen elkaar bij het vinden van oplossingen en werkwijzen voor mogelijke problemen.

Doorstroomtoets

In februari 2022 is het wetsvoorstel doorstroomtoetsen aangenomen. Deze nieuwe wet regelt dat met ingang van schooljaar 2023-2024 één centrale aanmeldweek komt. Het ministerie van OCW schrijft dat hierdoor ‘alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies’ krijgen. Relevante data: Tussen 10 en 31 januari ontvangen leerlingen hun voorlopig schooladvies. In de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.?Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Let op! Dit geldt niet voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Vanaf schooljaar 2023/2024 zal tijdens de genoemde centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs het schooladvies naar boven worden bijgesteld wanneer de leerling de doorstroomtoets beter gemaakt heeft. Zo draagt de toets bij aan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs en ook aan meer kansengelijkheid. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingresultaten leggen we vast in ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. Hierin registreren we in ieder geval niet-methode toetsen, methode toetsen (rekenen, taal etc.), gespreksverslagen, groepsplannen, leerlingennotities en het document waarin de belemmerende factoren, stimulerende factoren en de onderwijsbehoefte van de leerling is beschreven. We kijken hierbij als team telkens kritisch naar welke registraties bijdragen aan een goed zicht op de leerling en welke registraties vooral administratieve druk opleveren. Om ervoor te zorgen dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken op onze school, hanteren wij de hieronder beschreven kwaliteitscyclus voor iedere leerling.

De leerkracht werkt dagelijks met lesdoelen, die voortdurend worden geëvalueerd. Deze lesdoelen worden aangegeven in de dagplanning (of volgend uit de methode). Dit is de informatiebron om de korte termijn doelen met leerlingen te oefenen, te evalueren en bij te stellen. Tijdens de instructies wordt rekening gehouden met het instructieniveau van de leerling, deze hebben wij geregistreerd in het groepsplan of in groepsoverzichten. Voor de lange termijn doelen leggen wij het onderwijsaanbod voor rekenen, taal en lezen vast in een groepsplan.

Elke leerling wordt ingedeeld in een instructieniveau en in het groepsplan is de handelswijze per instructieniveau vastgelegd. Het groepsplan wordt elk half jaar geëvalueerd (per instructiegroep) en op basis van de evaluatie wordt de beginsituatie en het aanbod voor het daaropvolgend half jaar vastgesteld. Als een leerling in vaardigheidsgroei of onderwijsbehoefte afwijkt van de instructiegroep waarbij hij of zij hoort, wordt de leerling besproken en opgenomen in een andere (passende) instructiegroep.

Aan het eind van een groepsplan periode evalueren de leerkrachten de groepsplannen  en worden waar nodig notities van individuele leerlingen toegevoegd. Om de doorgaande ontwikkeling van elke leerling goed te monitoren, bespreken wij de onderwijsbehoefte en het instructieniveau met de leerling en de ouders. Vervolgens wordt deze bijgesteld waar nodig. De leerkracht heeft vervolgens op basis van het jaarplan c.q. de jaarkalender,  weergegeven in het schoolondersteuningsplan een aantal malen per jaar een groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider, waarbij de voortgang van de groep (en waar nodig een individuele leerling) wordt besproken. De bevindingen van de intern begeleider worden systematisch besproken in het team.

Bij de ondersteuning van sommige leerlingen voldoet alleen een groepsplan niet om de de onderwijsbehoefte van de leerling te beschrijven en monitoren. In dat geval kan er besloten worden tot een individueel plan. Deze leerlingen zijn meestal opgenomen in de extra ondersteuning en wordt er, bijvoorbeeld in overleg met externen zoals het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, gekeken of er specifieke handelingsgerichte ondersteuning (HGO) nodig is. Hiervoor heeft de school middelen tot zijn beschikking en incidenteel kunnen er extra middelen aangevraagd worden. Op de Plantage hebben we hebben we relatief weinig leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In deze schoolgids worden de schooladviezen van het schooljaar 2021-2022 weergegeven. De schooladviezen van 2022-2023 worden in de volgende schoolgids getoond. Via www.scholenopdekaart.nl zijn deze ook eerder te bekijken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vertrouwd èn veilig
Wij vinden van groot belang om als school in wederzijds vertrouwen samen te werken met ouders aan de ontwikkeling van kinderen. Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de kinderen, groeit het zelfvertrouwen. We geloven dat vertrouwen en aandacht voorwaarden zijn voor het ontwikkelen van eigenheid. Op de Plantage mag ieder kind zichzelf zijn en zich in eigen tempo ontwikkelen, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. Personeelsleden op de Plantage  hebben ook vertrouwen in elkaar. Ons streven is dat dit wordt ervaren in de goede, gelijkwaardige samenwerking. Naast vertrouwen is veiligheid - zowel fysiek, sociaal, psychische en emotioneel - essentieel bij een goede ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, personeelsleden en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen. Voor leerlingen is de school een veilige plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten en waar ze kennismaken met verschillende waarden en normen. Leerlingen krijgen op onze scholen de ruimte om te ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken en wat respect betekent. Daarnaast worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen in allerlei situaties en gelegenheden.

Betrokken èn verbonden
Het personeel van de Plantage wordt uitgedaagd het beste van zichzelf te laten zien. We willen graag leren van en met elkaar. Daarbij is het heel belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plek werkzaam zijn, want dan kan met de grootste betrokkenheid worden lesgegeven en het beste uit elk kind gehaald worden. Op de Plantage werken we vanuit ons hart, met plezier. We zijn ervan overtuigd dat ons werk de moeite waard is en willen kinderen van daaruit aansporen tot aansprekende prestaties. In en om onze school staat het samen doen, denken en ontwikkelen centraal. Ouders zijn daarbij belangrijke partners. We willen elkaar kennen, naar elkaar luisteren en leren van en met elkaar. Dat vraagt om een open communicatie, het nemen van verantwoordelijkheid en duidelijke structuur.

Ontspannen èn ambitieus
We geloven dat een kind dat met plezier naar school gaat, beter tot ontwikkeling zal komen. Daar zetten we ons met alles wat we kunnen en hebben voor in. Door ervoor te zorgen, dat onze leerlingen lessen op niveau krijgen aangeboden, dat lessen boeiend en uitdagend zijn en een beroep doen op de talenten en zelf ontdekkende houding van de leerlingen, zorgen we voor plezier. Daarnaast willen we onze leerlingen positief benaderen, hen laten weten, dat zij er mogen zijn, dat fouten maken mag, geeft plezier. Soms staat dit op gespannen voet met het gericht zijn op resultaten van ons onderwijs. We spreken daarom in dit kader liever van opbrengstbewust onderwijs dan van opbrengstgericht onderwijs. We streven naar optimale resultaten van de aan ons toevertrouwde kinderen, passend bij hun mogelijkheden. Daarbij hanteren we principes van het Ontwikkelingsgericht onderwijs; we verbinden zoveel mogelijk een leerlinggerichte pedagogiek met een activerende didactiek.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • leerlingen voelen zich veilig
  • leerlingen worden gehoord
  • leerlingen zijn betrokken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft voor het laatst in 2012 een bezoek gebracht aan onze school Daarbij is geconstateerd dat het onderwijs op onze school aan alle eisen voldoet. Het basisarrangement blijft tot nader bericht gewoon gehandhaafd.

We maken op school werk van onze kwaliteit daarom hebben we ons eigen kwaliteitssysteem, Werken met kwaliteitskaarten (WMK) waarbij we regelmatig ons eigen handelen toetsen, evalueren en war nodig aanpassen en verbeteren. Ook ouders en leerlingen worden in de beoordeling van ons onderwijs betrokken. We wachten niet het oordeel van de onderwijsinspectie af maar constateren zelf dat de sterke en zwakke punten in onze eigen beoordelingen en plannen terug te vinden zijn.

Terug naar boven