De Plantage

Zoete Inval 8 3901 SM Veenendaal

Schoolfoto van De Plantage

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We nemen de Cito-eindtoets af. We scoren daar de afgelopen jaren wisselend op. In 2016 was het voldoende, in 2017 net niet voldoende en in 2018 en 2019 weer keurig voldoende. In 2020 werd er in verband met Corona geen eindtoets afgenomen. De eindtoets van 2021 wordt niet meegeteld. We hebben deze echter wel afgenomen en het resultaat was ruim boven het landelijke gemiddelde. We willen, bewust van de opbrengsten, ons onderwijs verbeteren, we noemen dat opbrengstbewust werken. Dat zie je met name aan de tussentijdse opbrengsten. In de jaarplannen van 2018, 2019 en 2020 hebben we onze methode van opbrengstbewust werken tot een speerpunt gemaakt. Dat blijft ook zo tijdens het komende schooljaar. Als team bespreken we de resultaten van kinderen en groepen (en de school als geheel) met elkaar en ondersteunen elkaar bij het vinden van oplossingen en werkwijzen voor mogelijke problemen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingresultaten leggen we vast in ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. Hierin registreren we in ieder geval niet-methode toetsen, methode toetsen (rekenen, taal etc.), gespreksverslagen, groepsplannen, leerlingennotities en het document waarin de belemmerende factoren, stimulerende factoren en de onderwijsbehoefte van de leerling is beschreven. We kijken hierbij als team telkens kritisch naar welke registraties bijdragen aan een goed zicht op de leerling en welke registraties vooral administratieve druk opleveren. Om ervoor te zorgen dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken op onze school, hanteren wij de hieronder beschreven kwaliteitscyclus voor iedere leerling.

De leerkracht werkt dagelijks met lesdoelen, die voortdurend worden geëvalueerd. Deze lesdoelen worden aangegeven in de dagplanning (of volgend uit de methode). Dit is de informatiebron om de korte termijn doelen met leerlingen te oefenen, te evalueren en bij te stellen. Tijdens de instructies wordt rekening gehouden met het instructieniveau van de leerling, deze hebben wij geregistreerd in het groepsplan of in groepsoverzichten. Voor de lange termijn doelen leggen wij het onderwijsaanbod voor rekenen, taal en lezen vast in een groepsplan.

Elke leerling wordt ingedeeld in een instructieniveau en in het groepsplan is de handelswijze per instructieniveau vastgelegd. Het groepsplan wordt elk half jaar geëvalueerd (per instructiegroep) en op basis van de evaluatie wordt de beginsituatie en het aanbod voor het daaropvolgend half jaar vastgesteld. Als een leerling in vaardigheidsgroei of onderwijsbehoefte afwijkt van de instructiegroep waarbij hij of zij hoort, wordt de leerling besproken en opgenomen in een andere (passende) instructiegroep.

Aan het eind van een groepsplan periode evalueren de leerkrachten de groepsplannen  en worden waar nodig notities van individuele leerlingen toegevoegd. Om de doorgaande ontwikkeling van elke leerling goed te monitoren, bespreken wij de onderwijsbehoefte en het instructieniveau met de leerling en de ouders. Vervolgens wordt deze bijgesteld waar nodig. De leerkracht heeft vervolgens op basis van het jaarplan c.q. de jaarkalender,  weergegeven in het schoolondersteuningsplan een aantal malen per jaar een groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider, waarbij de voortgang van de groep (en waar nodig een individuele leerling) wordt besproken. De bevindingen van de intern begeleider worden systematisch besproken in het team.

Bij de ondersteuning van sommige leerlingen voldoet alleen een groepsplan niet om de de onderwijsbehoefte van de leerling te beschrijven en monitoren. In dat geval kan er besloten worden tot een individueel plan. Deze leerlingen zijn meestal opgenomen in de zware ondersteuning en wordt er, in overleg met externen zoals het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, gekeken of er specifieke handelingsgerichte ondersteuning (HGO) nodig is. Hiervoor kan een arrangement aangevraagd worden. Op de Plantage hebben we niet zoveel leerlingen met een toegekend arrangement.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In deze schoolgids worden de schooladviezen van het schooljaar 2019-2020 weergegeven. De schooladviezen van 2020-2021 worden in de volgende schoolgids getoond. Op www.scholenopdekaart.nl zijn deze ook eerder te bekijken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft voor het laatst in 2012 een bezoek gebracht aan onze school Daarbij is geconstateerd dat het onderwijs op onze school aan alle eisen voldoet. Het basisarrangement blijft tot nader bericht gewoon gehandhaafd.

We maken op school werk van onze kwaliteit daarom hebben we ons eigen kwaliteitssysteem, Werken met kwaliteitskaarten (WMK) waarbij we regelmatig ons eigen handelen toetsen, evalueren en war nodig aanpassen en verbeteren. Ook ouders en leerlingen worden in de beoordeling van ons onderwijs betrokken. We wachten niet het oordeel van de onderwijsinspectie af maar constateren zelf dat de sterke en zwakke punten in onze eigen beoordelingen en plannen terug te vinden zijn.

Terug naar boven