De Plantage

Zoete Inval 8 3901 SM Veenendaal

Schoolfoto van De Plantage

Het team

Toelichting van de school

Op De Plantage werkt een team van betrokken en enthousiaste professionals. Samen gaan we voor goed onderwijs aan waardevolle kinderen. Onze slogan is : Hier groeit talent in het licht van Gods liefde!

Het team is een goede mix van ervaring en jong talent. Deze combinatie maakt ons sterk en draagt bij aan onze onderwijskwaliteit. De leerkrachten werken veel samen in werkgroepen en in professionele leergemeenschappen (leerteams).

Wij geloven in de kracht van een professionele leergemeenschap. Op De Plantage wordt elke dag, door iedereen, geleerd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vervangingsbeleid op verenigingsniveau is op te vragen bij CorDeo. Het beleid bij het vervangen van afwezige (zieke) leerkrachten op De Plantage, we kunnen hiervan afwijken wanneer de situatie daarom vraagt, is als volgt:

 1. De vervanging wordt gemeld bij ‘Vervangnet’. Wanneer er een vervanger beschikbaar is wordt deze op school begeleid door een collega die daarvoor beschikbaar is. Tevens wordt er een verantwoordelijke persoon aangewezen, bij voorkeur een ambulante collega. We streven ernaar maximaal 3 personen per week voor één groep te laten staan. Wanneer dit niet lukt kan het vrijgeven van de groep overwogen worden (zie hieronder).
 2. Wanneer er via Vervangnet geen vervanger gevonden kan worden en ook niet in het ‘eigen circuit’ worden de volgende stappen gevolgd:
  - We verdelen de leerlingen van een zieke leerkracht over enkele groepen - 1e dag en niet langer dan één dag.
  - We geven de groep van een zieke leerkracht vrij - 2e dag.
  - We vragen een andere leerkracht uit ons team voor de groep, wat betekent dat er een andere groep vrij zal zijn - 3e dag.
  - We zorgen ervoor dat een groep niet meer dan één dag vrij is; een volgende dag zal een andere groep vrij zijn.
  Wij laten het ouders, indien mogelijk, de dag van tevoren wanneer hun kind door het niet kunnen regelen van vervanging vrij is. Tevens wordt aan ouders aangegeven dat, wanneer zij geen enkele mogelijkheid hebben hun kinderen zelf op te vangen, hun kind wordt opgevangen in één van de andere groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt op weekbasis 24 uur per week lesgegeven. Elke dag gaat hier 15 minuten pauze in de ochtend vanaf. De kinderen eten en drinken dan met elkaar en de leerkracht. De lange middagpauze wordt niet meegeteld bij de lestijd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een leerling moet wettelijk gezien tijdens zijn basisschoolperiode minimaal 7520 uur naar school zijn geweest. De school houdt goed bij hoeveel uren elke groep per jaar naar school gaat, zodat er na 8 jaar de balans opgemaakt kan worden (cohortenoverzicht is beschikbaar via de directie). De kinderen die naar De Plantage gaan maken de volgende uren per (volledige) schoolweek:

Bij de groepen 3-4 wordt op weekbasis 24 uur per week lesgegeven. Hiervan is 22 uur en 45 minuten effectieve lestijd en geldt dagelijks een korte pauze van 15 minuten (1 uur en 15 minuten per week). De lange middagpauze wordt niet meegeteld bij de lestijd.

Bij de groepen 5-8 wordt op weekbasis 25 uur en 45 minuten per week lesgegeven. Hiervan is 24 uur en 30 minuten effectieve lestijd en geldt dagelijks een korte pauze van 15 minuten (1 uur en 15 minuten per week). De lange middagpauze wordt niet meegeteld bij de lestijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Plantage is een basisschool waar kinderen komen om te leren. We willen graag dat de kinderen zich kunnen en gaan ontwikkelen. We houden daarbij rekening met de gaven en talenten die ieder kind gekregen heeft. Het is de taak van de leerkrachten om hun onderwijs zo in te richten dat leerlingen de kans krijgen om te ontwikkelen.   

Ondersteuningsstructuur 
De ondersteuningsstructuur zorgt ervoor dat alle leerlingen in beeld zijn, zowel op cognitief gebied als ook op sociaal en emotioneel functioneren, waardoor wij de leerlingen ondersteuning kunnen bieden die nodig is. Op De Plantage wordt handelingsgericht en opbrengstbewust gewerkt. Deze begrippen worden in het vervolg nader toegelicht.  

Passend onderwijs 
Met het ingaan van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle scholen ‘zorgplicht’. Ook onze school moet dus zorgen voor passend onderwijs voor iedere leerling die wordt aangemeld. Dit kan door zelf passend onderwijs te bieden of een meer passende onderwijsplek te regelen in onze regio. In het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei, waar De Plantage ook onder valt, zijn 35 samenwerkende schoolbesturen uit de regio samen verantwoordelijk voor passend onderwijs aan alle kinderen in ons samenwerkingsverband. Dit wil zeggen dat besturen wettelijk verplicht zijn alle leerlingen passend onderwijs te bieden op de eigen school of een andere school. Door samen te werken kunnen de scholen zorgdragen voor een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen zodat elke leerling onderwijsondersteuning krijgt die aansluit bij zijn/ haar onderwijsbehoeften. Passend onderwijs is voor De Plantage de manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Hoe we Passend Onderwijs op De Plantage vormgeven, wordt in het schoolondersteuningsplan (SOP) beschreven. 

Begeleidingsstructuur 
De begeleiding van de leerlingen wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten: We werken vanuit de principes van handelingsgericht werken We werken opbrengstbewust  We maken gebruik van groepsplannen voor plannen van de leerstof en het begeleiden van de leerlingen  

Handelingsgericht werken 
Sinds de invoering van Passend Onderwijs en de 1-zorg route wordt op de Plantage gewerkt vanuit de principes van Handelingsgericht werken. Vanuit onze visie zijn we bezig met het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen: wat heeft deze leerling/ groep nodig om een goede ontwikkeling mogelijk te maken. De kern van de zorgroute wordt gevormd door de cyclus van Handelingsgericht werken (zie schema HGW).  Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van onderwijs en ondersteuning voor alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat een team effectief kan omgaan met overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. Het is een planmatige werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (zoals leraren, intern begeleiders, leidinggevenden en externe ondersteuners) zeven uitgangspunten toepassen.

HGW gaat uit van zeven uitgangspunten:                    

 1. Handelingsgericht werken is doelgericht.  
 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking.  
 3. Onderwijsbehoeften staan centraal. 
 4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe. 
 5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang. 
 6. Betrokkenen werken constructief samen. 
 7. De werkwijze is systematisch en transparant.  

Door dit kader wordt op drie niveaus het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen: op groepsniveau aan alle leerlingen en op school- en bovenschoolniveau aan individuele leerlingen. De cyclus van HGW bestaat uit: Waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren en vervolgens weer waarnemen.  

Opbrengstbewust werken
Het team van de Plantage wil meer aandacht geven aan Opbrengstbewust Werken (OBW). Opbrengstbewust werken wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de opbrengsten en het onderwijs te verbeteren. Opbrengstbewust werken heeft hoge verwachtingen van kinderen en gaat uit van doelgericht werken. Voor leerkrachten betekent opbrengstbewust werken onder andere dat de doelen op groepsniveau worden geformuleerd en vertaald naar het groepsplan. Hiervoor maken leerkrachten gebruik van Leerlijnen en observaties van ParnasSys (kleuters) en methodetoetsen en Cito 'Leerling in Beeld' (groep 3 t/m 8) die geanalyseerd worden en zo richting geven aan de groepsplannen en de dagelijkse onderwijspraktijk. Opbrengstbewust werken richt zich op niveau van de school (Cito) het niveau van de groep (methodetoetsen) of (indien nodig) op individueel niveau. Meer over de nieuwe doorstroomtoets in hoofdstuk 5.2.

Samenhang HGW en OBW
Een combinatie van handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstbewust werken (OBW) biedt een kans om planmatig en cyclisch de opbrengsten van het onderwijs op de Plantage te verhogen: 

 • Beide gaan uit van doelgericht werken, het stellen van ambitieuze doelen die cyclisch geëvalueerd worden.
 • Zowel HGW als OBW benadrukt het belang van hoge verwachtingen 
 • HGW en OBW formuleren doelen op groepsniveau 
 • In zowel HGW als OBW worden data verzameld en via groepsoverzicht vertaald naar groepsplan 
 • HGW en OBW zien groepsplan als een manier om verschillen binnen een groep hanteerbaar te maken 
 • Beide maken gebruik van convergente differentiatie 
 • Beide benadrukken kwalitatief goed onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school is samen met een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs uit Veenendaal gesprekken opgestart die gaan over deelname aan een inclusief Integraal Kindcentrum. Deze gesprekken vonden in eerste plaats op bestuurlijk niveau en directieniveau. Na een periode van vertraging door problemen ten aanzien van (onderwijs) huisvesting in Veenendaal worden vanaf het schooljaar 2023-2024 ook personeel en ouders intensiever betrokken. De aanleiding voor deze ontwikkeling is het feit dat de Plantage toe is aan een nieuw gebouw in de komende periode, net als de genoemde andere scholen. Daarnaast heeft CorDeo (en dus ook de Plantage) de ambitie uitgesproken toe te groeien naar inclusiever onderwijs. Hierbij gunnen we onze leerlingen een plek waar expertise samenkomt en zij vanuit hun talent werken naar een volwaardige plek in de samenleving kunnen groeien. In het te ontwikkelen kindcentrum raken professionals geïnspireerd door samenwerking met partners en uitwisseling van kennis en vaardigheden. Nieuwbouw zal op z'n vroegst in 2025 of 2026 gereed zijn.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij onderhouden goede contacten met verschillende organisaties voor kinderopvang en peuterwerk. Er vindt structureel een goede overdracht plaats met deze organisatie ten aanzien van de kinderen die naar onze school komen.

Basisschool De Plantage is voor peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. Deze stichting is jaren geleden vanuit scholenkoepel CorDeo opgericht met het doel christelijke kinderopvang te verzorgen. Peuteropvang en BSO De Plantage sluiten aan bij de gelijknamige basisschool, zowel inhoudelijk als praktisch en onderscheiden zich op het gebied van identiteit, kwaliteit en doorgaande lijn in de opvoeding. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn biedt een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen.  

De peuteropvang is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8.35 – 12.15 uur. Peuters vanaf 2 jaar zijn van harte welkom. De BSO is open op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.45 uur tot uiterlijk 18.30 uur. Het betreft naschoolse opvang in een verticale BSO-groep (4 – 12 – jarigen). Peuteropvang en BSO zijn gehuisvest in een mooie, multifunctionele ruimte binnen De Plantage. In acht van de twaalf vakantieweken is de BSO hele dagen geopend.  

Stichting KOALAH is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK) en voldoet aan de eisen uit de wet kinderopvang. Daardoor kunnen ouders kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen. Ook kunnen ouders die niet voor voor KOT in aanmerking komen, voor peuteropvang aanspraak maken op subsidie van de gemeente Veenendaal. Op de website https://koalah.nl/bso-de-plantage/ vindt u het complete aanbod en de contactgegevens. Aanmelden kan ook via deze website: www.koalah.nl/Aanmelden.

In de kleutergroepen wordt zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht gewerkt. Dat wil zeggen dat de onderwijs leergebieden aan bod komen in thema’s. We gebruiken bij de keuze voor een thema de 'methode' Kleuterplein. Iedere 4 á 5 weken wordt een thema gekozen uit de belevingswereld van de kinderen. Hier tussendoor wordt ook gewerkt met de seizoenen en de verschillende christelijke feestdagen. Aan de hand van een thema vullen we een ‘web’ in met de kinderen. We bedenken met behulp van een themalijst activiteiten uit de verschillende onderwijs leergebieden. Dit zijn spel-, constructie-, gespreks-, leesschrijf-, beeldende-, en wiskundige activiteiten. De leerkracht vervult hierbij een voornamelijk bemiddelende en soms sturende rol. De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden door het invullen van leer(ontwikkelings)lijnen.

Terug naar boven