De Vlieger (voorheen Mozaiek Bongerd)

De Bongerd 3 3901 KC Veenendaal

Schoolfoto van De Vlieger (voorheen Mozaiek Bongerd)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat is de eindtoets?

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Verantwoording van resultaten is van belang om inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van het onderwijs is en welk leerrendement er door het individuele kind wordt behaald. Op leerling-, groeps- en schoolniveau worden resultaten uitgebreid geanalyseerd. Deze worden binnen het onderwijsteam besproken. WereldKidz De Vlieger legt verantwoording af over deze opbrengsten aan het bevoegd gezag en aan de inspectie. Aan het College van Bestuur wordt over de resultaten van een aantal verplichte toetsen gerapporteerd. Uiteraard legt De Vlieger ook verantwoording af aan de ouders en andere direct bij de school betrokkenen. De Inspectie vergelijkt onze school met scholen van eenzelfde samenstelling. Op basis daarvan wordt bepaald welke score een school ongeveer zou moeten hebben. Onze school scoort over het algemeen op of boven het landelijk gemiddelde.

In 2020-2021 is de IEP eindtoets afgenomen. De resultaten zijn boven en op het landelijk gemiddelde.

Voor 2019-2020 zijn er voor onze school geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen in groep 8.

De resultaten van de IEP eindtoets 2018-2019 en 2017-2018 waren boven het landelijk gemiddelde.   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling

De leraren volgen de ontwikkeling en het leerproces van de kinderen op de voet. Niet alleen via observaties maar ook met behulp van een uitgebreide administratie via Parnassys en toetsing wordt uw kind "in beeld" gehouden.

In de kleuterbouw worden alle kleuters via speciaal ontwikkelde observatielijsten geobserveerd. Hierbij hanteren wij de observatiemethode ‘KIJK!’. In de onder-, midden- en bovenbouw worden  de vorderingen en toets gegevens geadministreerd en beoordeeld. Ook krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport over hun vorderingen. Deze rapporten beschrijven niet alleen de vorderingen voor de verschillende vakgebieden, maar geven tevens informatie over de zelfstandigheid, de concentratie, het doorzettingsvermogen enz.

In alle groepen vinden regelmatig oudergesprekken plaats over vorderingen en gedragingen van de kinderen. Onze Intern Begeleider komt met regelmaat in alle groepen en bespreekt kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. In het overleg tussen collega's, de onderwijsteamvergaderingen, vinden regelmatig gesprekken plaats over kinderen die niet aan de verwachtingen kunnen beantwoorden. Tijdens deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld, suggesties gedaan of speciale materialen uitgewisseld. Daarnaast vindt drie keer per schooljaar een groepsbespreking in de onderwijsteams plaats waarbij de groep in kaart wordt gebracht en eventuele hulpvragen worden gesteld. De IB’er en schoolleider sluiten aan bij deze groepsbesprekingen. De schoolleider voert regelmatig gesprekken in het team over de opbrengsten van het onderwijs en specifiek over de ontwikkeling van de kinderen met extra aandacht. Als school zijn wij verplicht mee te werken aan de zogenaamde meldcode. Indien wij ons ernstig zorgen maken over de veiligheid van uw kind zijn wij verplicht dit te melden.

Testen en toetsen

Op Wereldkidz De Vlieger worden kinderen in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden de vorderingen vastgelegd. In groep 1 en 2 werken we met observatiesysteem KIJK! Een uitdraai daarvan vormt het rapport. Dit verschijnt 1x per schooljaar in juni/juli. Vanaf groep 3 wordt, naast methodegebonden toetsen, met genormeerde methode-onafhankelijke toetsen (Cito) gewerkt. Zo wordt er objectief gemeten en beoordeeld volgens het vastgestelde toetsingskader. Het team gebruikt de data om te analyseren waar het onderwijsleerproces verbeterd kan worden.  Zo kunnen we zowel op kind- als op bouw en schoolniveau met deze gegevens vaststellen wat in bepaalde periodes het leerrendement is geweest. Voor de groepen 3 t/m 8 verschijnt 2x per schooljaar een rapport. 

Het is mogelijk om tijdig maatregelen te treffen die helpen dat leerrendement te vergroten. De algemene informatie over resultaten dient ook beschouwd te worden in het licht van de kinderen die de school bezoeken en de gezinnen waaruit zij komen. Kinderen die extra aandacht behoeven en waarvoor een handelingsplan is opgesteld worden extra getoetst m.b.v. Cito toetsen en, indien noodzakelijk, getest m.b.v. een externe deskundige. In deze situaties wordt altijd aan de ouders om toestemming gevraagd. Het schoolbudget voor extern onderzoek is beperkt. Landelijk gezien zijn er ontwikkelingen die besturen/scholen verplichten om aan gestandaardiseerde normen te voldoen. Er is inmiddels een wet die scholen verplicht om de eindtoets te houden voor de achtste groepers in de maanden april of mei. In groep 8 wordt de IEP-toets afgenomen. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit doet de IEP zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.

Voor de leerlingen die de Nederlandse taal nog niet (voldoende) machtig zijn, hanteren wij aanvullende toetsen waarbij taal geen/minder belemmering vormt, waaronder de NSCCT toets, NTR-toets, TAK-toets.

Beoordeling van de opbrengsten

Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en streven er naar dat de opbrengsten van het onderwijs te spiegelen zijn aan de normering van de Inspectie en Primair Onderwijs (PO) Raad. In het schoolplan worden deze concreet beschreven. De inspectie van het basisonderwijs monitort doorlopend de opbrengsten van het onderwijs. De leeropbrengsten van de kinderen van De Vlieger zijn zeer gevarieerd en veel breder dan de opbrengsten die de inspectie beoordeelt. Zij richt zich op het beoordelen van de basisvaardigheden (technisch en begrijpend lezen en rekenen en wiskunde), de leerprestaties van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de sociale competenties van leerlingen. De inspectie onderscheidt een aantal opbrengstindicatoren. Deze betreffen onder andere de leerresultaten aan het eind van de basisschool, de scores op tussentijdse toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de doorstroming van leerlingen binnen de school en de adviezen voor en het functioneren in het vervolgonderwijs.

De inspectie beoordeelt a.d.h.v. de volgende eisen:

- De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

- De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

- De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar.

- Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.- De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.

- De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs start al in groep 7 en begin groep 8 met informatiebijeenkomsten voor ouders. Op basis van de ontwikkeling van de kinderen vanaf groep 6 wordt er een schooladvies geformuleerd. Daarbij wordt de zienswijze van de verschillende leerkrachten, de intern begeleider en de schoolleider meegenomen.

Het schooladvies wordt door ons zorgvuldig opgesteld. Daarbij gaat het om:

- cognitieve ontwikkeling (methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen/Cito-toetsen)

- sociaal-emotionele ontwikkeling 

- motivatie en de werkhouding (concentratievermogen, zelfsturing, zelfstandigheid etc.) 

Met leerlingen en ouders wordt dit advies jaarlijks in januari besproken. Als onderdeel van het schoolkeuzegesprek komen de specifieke kenmerken van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs aan de orde. Tijdens dit gesprek geven de ouders en groep 8 leerling aan welke school voor VO hun voorkeur heeft. De ouders ondertekenen een machtigingsformulier waarmee zij toestemmen dat de leerkracht het aanmeldingsformulier invult. Ouders hoeven hun kind dus niet zelf aan te melden. Het machtigingsformulier en het onderwijskundig rapport worden door de leerkracht naar de school van voorkeur gezonden. Voor verdere verwerking, definitieve plaatsing en communicatie met de ouders is het Voortgezet Onderwijs verantwoordelijk. De verschillende scholen voor VO hanteren een eigen toelatingsprocedure.

Er wordt naar gestreefd om alle leerlingen die bij het voortgezet onderwijs worden aangemeld door  te spreken met de coördinatoren van de brugklas; de zgn. warme overdracht. De terugkoppeling vindt plaats in november. Dan bespreken de leerlingbegeleiders uit de brugklassen de resultaten van de kinderen in de brugklas met de voormalige leerkracht van groep 8.

De leraren onderhouden directe contacten met het voortgezet onderwijs. Uit de terugrapportage van mentoren en brugklascoördinatoren blijkt dat de aansluiting met het voortgezet onderwijs prima verloopt. Voorafgaand aan de keuze van de ouders krijgen de kinderen een advies op basis van de uitslag van de eindtoets en op basis van de schoolgegevens.

Schooladvies

Het schooladvies is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets. Bovendien mogen vo-scholen bij de toelating, naast de eindtoets, geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. In de regio kunnen afspraken worden gemaakt over de gegevens die bij het schooladvies worden betrokken.

Schooladvies heroverwegen

Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Het categorisch uitsluiten van dubbele adviezen is niet langer toegestaan. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn eveneens niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het toetsadvies (dat is gebaseerd op de score op de eindtoets).

Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Het is wenselijk dat de vo-school (waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken.

Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

Zij-instromers en nieuwkomers:  

Een deel van onze leerlingpopulatie bestaat uit nieuwkomers. Vaak betreft het kinderen die bij binnenkomst op school nog niet of nauwelijks Nederlands spreken en ouder zijn dan vier jaar. Wij streven er altijd naar deze leerlingen uit te laten stromen op potentieniveau. Vaak lukt dat. Daar zijn wij trots op. Daarnaast zijn er leerlingen die hun onderwijsachterstand hebben ingelopen tot tenminste referentieniveau 1F (nodig voor overgang naar VO) en nog groeiruimte hebben om te komen tot hun potentieniveau. Hierop leggen wij in de warme overdracht met het VO altijd de nadruk. Ons doel is dat deze leerlingen ook in het VO gestimuleerd worden om tot hun potentieniveau door te groeien. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ieder jaar stuurt ons schoolbestuur bepaalde gegevens over de school naar de Inspectie. De Inspectie bekijkt deze, en bepaalt of er aanleiding is tot zorgen over de onderwijskwaliteit. Er wordt dan nader onderzoek gedaan. Bij ons op school is er geen aanleiding tot zorgen over de onderwijskwaliteit. Vandaar dat het laatste Inspectierapport stamt uit 2009. Dat lijkt misschien oud, maar het is dus eigenlijk een goed teken. Ook al is er veel veranderd sinds 2009, dit rapport bevat nog steeds nuttige informatie over onze school en ons onderwijs.

De inspectie heeft op 19 november 2018 een onderzoek uitgevoerd in groep 1 en 2  omdat wij meedoen aan de VVE pilot van de gemeente Veenendaal. Hieruit blijkt dat wij een solide basis hebben waarbij blijvende aandacht is voor ontwikkeling. Lees hier het complete inspectierapport: VVE inspectierapport. Het rapport staat ook op onze website:  https://www.devlieger.wereldkidz.nl


Terug naar boven