De Vlieger (voorheen Mozaiek Bongerd)

De Bongerd 3 3901 KC Veenendaal

Schoolfoto van De Vlieger (voorheen Mozaiek Bongerd)

Het team

Toelichting van de school

De indicaties die gegeven worden voor personeelskenmerken zijn per instelling, niet per locatie.

Op locatie De Vlieger werken 19 medewerkers in schooljaar 2021-2022, bestaande uit 13 leerkrachten, 3 leerkrachtondersteuner, 1 schoolleider, 1 intern begeleider en 1 management assistent. Daarnaast is er een directeur die bovenschools opereert voor alle vier basisscholen van WereldKidz in Veenendaal. De school wordt ondersteund door 3 vrijwilligers en biedt een opleidingsplek voor jaarlijks 4  stagiairs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Werken met verschillende rollen 

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep(je).  In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Vervanging tijdens verlof

Binnen WereldKidz is gekozen om de basisformatie op te hogen. Er zijn meer medewerkers met een lesgevende of ondersteunende taak dan er groepen zijn. Daarmee verlagen we de werkdruk en wordt in tijden van ziekte of afwezigheid de opvang van groepen geregeld. Ook kan het onderwijs anders worden georganiseerd waardoor het onderwijsaanbod nog beter en gevarieerder is. 

Ook op Wereldkidz De Vlieger, werken we met ambulante leerkrachten en leerkrachtondersteuners. Zij ondersteunen de leerkrachten en groepen en hebben een actieve rol tijdens periodes van ziekte. Het onderwijs is zo georganiseerd dat de leerlingen altijd de geplande instructie kunnen volgen. Deze wordt verzorgd door een leerkracht en ondersteund door een leerkrachtondersteuner. Meer meerdere zieken wordt een groep verdeeld volgens een vaste verdeellijst. De directie zorgt er voor dat in een jaarrooster de extra verlofdagen voor scholing en studiedagen zijn vermeld, zodat de ouders niet voor onverwachte ‘vrije tijd’ worden gesteld.Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Vlieger

In schooljaar 2021-2022 hebben wij 7 groepen: groep 1-2, groep 2-3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7-8 en een taalklas voor nieuwkomers: de nieuwkomersklas. Door onze onderwijsorganisatie leren kinderen goed om te gaan met zelfstandige verwerking, instructie in groepjes en het plannen van hun werkzaamheden. Leerlingen op school die voor een bepaald vakgebied een eigen leerlijn nodig hebben, volgen dit vak in een andere groep.  Het team werkt in twee onderwijsteams. Per onderwijsteam dragen de leerkrachten samen verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in dat onderwijsteam. Door zo samen te werken is er een maximum van expertise beschikbaar om het onderwijs voor elke leerling optimaal te realiseren. 

Nieuwkomersklas

Onze school heeft één nieuwkomersklas voor leerlingen van 8 t/m 12 jaar. Jongere nieuwkomers stromen in de reguliere groepen in. Wij hebben goede ervaringen met een snelle integratie van deze leerlingen in onze school met behoudt van onderwijskwaliteit.

Schakelklas

Ook biedt onze school een schakelklas, waarin reguliere leerlingen naast hun eigen lesprogramma extra ondersteuning krijgen als zij nog achterstand in de Nederlandse taal ervaren. Deze schakelklas is in principe ook toegankelijk voor leerlingen van alle andere basisscholen binnen Veenendaal.

VVE school

Onze school is een VVE-school. Dat betekent dat onze kleuters spelenderwijs een stimulerend en taalrijk aanbod krijgen dat (taal) achterstand verminderd. Hierdoor kunnen kinderen een sterkere start maken in groep 3. Wij werken samen met de inpandige VVE peutergroep Sesamstraat (Kwink). 

Leerlingen die dat nodig hebben, kunnen wekelijks op woensdag deelnemen aan de Plusklas op locatie WereldKidz Achtbaan.

WereldKidz Toparrangementen voor hoogbegaafde kinderen

WereldKidz wil dat alle leerlingen onderwijs ontvangen dat hen uitdaagt en verder brengt. Ook hoogbegaafde kinderen. Zij denken en leren op een andere manier, en hebben baat bij onderwijs dat op deze andere manier van leren is afgestemd. Daarom verzorgt WereldKidz op een aantal basisscholen voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen hiervoor in aanmerking. Kinderen met een toparrangement maken gewoon onderdeel uit van de school. De groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Naast de reguliere lesstof volgen zij een verzwaard programma en werken zij aan vaardigheden die speciaal voor hoogbegaafde kinderen van belang zijn. Waar mogelijk spelen of werken zij samen met de andere kinderen in de school. Anders dan bij de meeste voorzieningen voor hoogbegaafde kinderen zijn er voor dit  onderwijs geen extra kosten verbonden. Wilt u meer weten? Kijk op  www.wereldkidz.nl

WereldKidz Nieuwkomersklassen

Bij basisscholen van WereldKidz worden regelmatig kinderen aangemeld die sinds kort in Nederland wonen. Bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen of kinderen uit het buitenland. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands. Kinderen van vluchtelingen hebben vaak een achterstand omdat zij langere tijd niet naar schoolzijn geweest. Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Daarom heeft WereldKidz op de scholen WereldKidz De Vlieger en WereldKidz Op Dreef  nieuwkomersklassen. Een nieuwkomersklas heeft 12 tot 15 leerlingen. Hiervoor ontvangen we aanvullende bekostiging vanuit de overheid. De nieuwkomersklassen zijn onderdeel van de school. De kinderen uit de nieuwkomersklas doen mee aan groepsoverstijgende activiteiten binnen de school en er wordt samen buiten gespeeld. Zo kunnen alle kinderen met én van elkaar leren. Gemiddeld verblijven kinderen twee jaar in een nieuwkomersklas en stromen vervolgens door naar een reguliere klas, veelal op dezelfde school. Hun extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van taal is er dan nog steeds. Met behulp van de expertise van de nieuwkomersconsulent van WereldKidz wordt deze extra ondersteuning vormgegeven binnen de reguliere groepen. Dit is maatwerk.  De nieuwkomersklassen kunt u vinden op de website van WereldKidz De Vlieger en WereldKidz Op Dreef.

WereldKidz AZC school

Onze AZC school WereldKidz Hoogstraat (gemiddeld 50 kinderen) is gehuisvest in Leersum.  De school geeft onderwijs aan asielzoekerskinderen wonend in het bijbehorende AZC. De kinderen komen uit alle delen van de wereld. De populatie verandert voortdurend, afhankelijk van de situatie in de wereld. De kinderen verblijven relatief kort (gemiddeld 13 weken) op de school afhankelijk van de voortgang in de asielprocedure. De nadruk ligt op het aanleren van de Nederlandse taal. Veel kinderen hebben trauma’s opgelopen en sociaal-emotionele problemen. Op deze scholen is een grote extra ondersteuningsbehoefte van kinderen.

Samenwerken met de HU-Pabo

Zoals op alle WereldKidzscholen werkt ook onze school samen met de HU-Pabo en andere schoolbesturen in het project Opleiden in School. Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s mee op te leiden en ook van hen te leren. Onze schoolopleider coördineert de stages. Ook lopen studenten stage van andere opleidingen tot klassenassistent, onderwijsassistent, studenten van de ALO of studenten HBO pedagogiek.

Indien een collega in opleiding binnen de school is, worden werkafspraken gemaakt en vindt met er geregeld overleg plaats over o.a. de werkwijze van onze school. De collega in opleiding ontwikkelt activiteiten zoveel mogelijk passend bij de jaarplanning, onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via de nieuwsbrief worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een leraar in opleiding.

Studenten mogen filmopnames maken van lessen ten behoeve van de opleiding. Hiervoor hoeft geen toestemming aan ouders worden gevraagd. De privacy van onze leerlingen wordt hierbij uiteraard in acht genomen. Met de verschillende opleidingsinstituten is afgesproken dat de opnames na de bespreking worden vernietigd.

Professionalisering

Het motto van WereldKidz is: Samen leren. Middels nascholing brengen we nieuwe ontwikkelingen de school binnen en houden we kennis en vaardigheden op peil. Leerkrachten die op WereldKidz De Vlieger willen werken, moeten aan de bevoegdheidseisen voldoen. Op basis van schoolontwikkelingen en ontwikkelingsgesprekken wordt een evenwicht bepaald in individuele nascholingsbehoeften en deskundigheidsbevordering van het team. In de medezeggenschapsraad wordt het nascholingsplan jaarlijks besproken. Wilt u meer weten over de organisatie van ons onderwijs? Bekijk dan gerust onze website!

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

WereldKidz De Vlieger is een openbare basisschool en is in die zin algemeen toegankelijk. Na een kennismakingsgesprek en rondleiding melden ouders hun kind schriftelijk aan waarbij standaardformulieren worden gebruikt die voldoen aan de richtlijnen van de overheid. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geadministreerd. Ook is het mogelijk een intakegesprek te laten plaatsvinden en een bezoek te brengen aan de (kleuter)groepen, zodat de ouders zich een goed beeld kunnen vormen van de dagelijkse onderwijspraktijk op onze school. Na schriftelijke inschrijving ontvangt u een bewijs van inschrijving. Circa 4 weken voor de eerste schooldag (=4e verjaardag) worden ouders door de leerkracht benaderd om wendagen af te spreken. 

Zowel voor de nieuwe ouders als voor de school is het van belang om wensen en mogelijkheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en het verwachtingspatroon helder te krijgen. Op onze website is de 'Informatiebrief nieuwe leerlingen' te vinden. Hierin kunnen ouders van nieuwe leerlingen praktische informatie vinden. Voor kinderen die tussentijds instromen (bijvoorbeeld door een verhuizing), wordt na het kennismakingsgesprek met ouders informatie ingewonnen bij de vorige school en wordt een onderwijskundig rapport opgevraagd. Op deze wijze ontstaat een zo genuanceerd mogelijk beeld over vorderingen, gedragingen, mogelijkheden en eventuele problemen. Na de definitieve instroom worden ouders van 'nieuwe' kinderen na ongeveer 6-8 weken door de leerkracht op school uitgenodigd om de eerste ervaringen te bespreken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het kader van de leerplicht is het niet toegestaan om buiten het vakantierooster om extra vakantie voor uw kind op te nemen. In bijzondere situaties kan ontheffing worden verleend. Schriftelijke verzoeken daartoe indienen bij de schoolleider/directeur. De leerplichtambtenaar van de gemeente Veenendaal wordt bij dergelijke verzoeken ingeschakeld.

Benutting van de verplichte onderwijstijd

De directie van WereldKidz  tracht de lesuitval tot een minimum te beperken.

Maatregelen preventie schoolverzuim

In het kader van preventie schoolverzuim wordt u verzocht, wanneer uw kind niet op school kan komen, dit voor schooltijd telefonisch of persoonlijk, te melden. Wanneer uw kind onder schooltijd naar een dokter of een tandarts moet, dient u dit schriftelijk, of persoonlijk aan de leraar door te geven. Elke leraar houdt een administratie bij van afwezige kinderen.

Naschoolse en buitenschoolse activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd toegang hebben tot naschoolse of buitenschoolse activiteiten. Bij buurthuis Panorama (achter de school) zijn er tal van mogelijkheden voor leerlingen om te participeren. Ook hebben wij goede contacten met het sport-en cultuurfonds. Wij vinden het belangrijk dat sport en cultuur voor alle kinderen toegankelijk is.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk. Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven.

Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden, ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband. Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband. Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.  Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere reguliere school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio.

Begeleiding van kinderen met specifieke behoeften

Zoals elke school bieden wij basisondersteuning. Onderdeel daarvan zijn de zogenoemde licht curatieve interventies. Hiervoor wordt binnen WereldKidz gewerkt met een budget voor lichte ondersteuning waarover we als school beschikking hebben. Is er meer geld en expertise voor ondersteuning van kinderen nodig dan wordt er beroep gedaan op het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning.

Wij vinden dat elk kind talenten heeft. Het ontwikkelen van deze talenten vinden we belangrijk. Daar ligt de focus van elke leerkracht op. Als leerkrachten constateren dat een leerling voor bepaalde vaardigheden minder talent heeft dan organiseren we, als het nodig is, daarvoor in overleg met de ouders extra ondersteuning. Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk kinderen onderwijs in hun eigen omgeving willen bieden. Dit vraagt van leerkrachten continue professionalisering, samenwerken als team, gebruik maken van externe expertise en flexibiliteit.

Om alle kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen is het ook noodzakelijk rekening te houden met de context van de groep: leerlingenaantal, de mate van specifieke onderwijsbehoeften binnen een groep, de interactie tussen kinderen etc. Bij de aanmelding van uw kind bespreken we met u, als ouders of onze school de begeleiding kan bieden die voor uw kind mogelijk is. Indien de inschatting is dat dit onvoldoende het geval is, gaan we met u, als ouders zoeken naar een andere passende school.

WereldKidz De Vlieger maakt deel uit van het samenwerkingsverband Rijn- en Gelderse Vallei. Zie ook de website van het samenwerkingsverband: www.swvrijnengeldersevallei.nl

Stappenplan bij kinderen met specifieke behoeften

Soms heeft een leerkracht of het onderwijsteam zorgen over het leren of het gedrag van een leerling. Dan is er een duidelijke procedure om dit binnen het team bespreekbaar te maken en indien nodig om extra deskundigheid in te schakelen. Daarvoor nemen we de volgende stappen:

  • Leerkrachten signaleren eventuele problemen zo snel mogelijk en brengen de problematiek in kaart;
  • Leerkrachten consulteren elkaar over de aanpak en effecten van extra hulp;
  • Leerkrachten overleggen met ouders over de problematiek en mogelijke oplossingen;
  • bespreken de kinderen in de onderwijsteamvergaderingen;
  • Leerkrachten informeren de interne begeleider;
  • De intern begeleider bekijkt het kind in de groep en maakt observaties, indien nodig wordt het samenwerkingsverband geraadpleegd; - Met de intern begeleider wordt een plan van aanpak afgesproken;
  • Leerkracht, ouders en intern begeleider overleggen over de voortgang en resultaten;
  • Bij te weinig voortgang wordt in samenspraak met ouders en het samenwerkingsverband gekeken naar de beste oplossing voor het kind. Dit kan een verwijzing naar gespecialiseerd onderwijs betekenen.

Begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling

Handelingsgericht onderwijs betekent dat wij ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Op basis van observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen en onderzoeken, gesprekken met kinderen, ouders, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen, wordt de onderwijsbehoefte van kinderen in beeld gebracht. De centrale vraag is steeds hoe de lesstof, de instructie, aanpak en begeleiding afgestemd kan worden op wat een kind nodig heeft om de doelen te bereiken.

Ons onderwijs bestaat uit vijf onderwijsarrangementen:

1. Het zeer intensieve arrangement

2. Het intensieve arrangement

3. Het basisarrangement

4. Het verdiept arrangement (o.a. plusklas, WereldKidz, locatie Achtbaan en Petenbos)

5. Het top arrangement (topklas, WereldKids locatie Balans)

Het zeer intensieve arrangement

Kinderen met een zeer intensief arrangement hebben een jaarhandelingsplan naar aanleiding van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Een ontwikkelperspectief wordt opgesteld voor leerlingen vanaf groep 1 die de doelen van ons onderwijs niet behalen. Het gaat om leerlingen met een verwachte uitstroom richting praktijkonderwijs/leerwegondersteunend onderwijs. Deze leerlingen krijgen een jaarhandelingsplan, waarin de ontwikkeling van de leerlingen wordt beschreven. Elk half jaar wordt het plan met de ouders geëvalueerd en bijgesteld. Vanaf groep 6 worden indien nodig keuzes gemaakt in de aan te bieden lesstof, gericht op de voor de leerling gestelde doelen. De kinderen volgen een eigen programma.

Het intensieve arrangement

Kinderen met een intensief arrangement volgen de doelen van de methode maar hebben behoefte aan verlengde instructie, extra verwerkingstijd en/of kleine aanpassingen in de leerstof om de gestelde doelen te bereiken.

Het basisarrangement

Kinderen met een basisarrangement volgen de doelen van de methode. Concreet betekent dit dat de kinderen na de instructie in staat zijn de stof zelfstandig te verwerken, onder begeleiding van de leraar. Hiervoor wordt een systeem van uitgestelde aandacht gehanteerd. De leraar maakt tijdens het zelfstandig verwerken regelmatig een ronde door de klas om vragen van leerlingen te beantwoorden. Als de leerlingen klaar zijn met de verwerking, gaan zij verder met hun weektaak.

Het verdiepte arrangement

Kinderen met een verdiept arrangement volgen de doelen van de methode maar hebben behoefte aan meer uitdaging. Het verdiept arrangement start al in groep 1-2. Zowel in aanbod als begeleiding is er aandacht voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ons verdiept arrangement bestaat uit drie niveaus:

Verdiept arrangement 1: Verdiepend werk bij de methode, en compacten binnen de methode

Verdiept arrangement 2: Verdiepend werk methode overstijgend

Verdiept arrangement 3: Plusklas (wekelijks op de woensdag voor de groepen 5 t/m 8 clusterbreed georganiseerd op WereldKidz Balans en Achtbaan.

Het Top arrangement voor hoogbegaafde kinderen.

WereldKidz wil dat alle leerlingen onderwijs ontvangen dat hen uitdaagt en verder brengt. Ook hoogbegaafde kinderen. Zij denken en leren op een andere manier, en hebben baat bij onderwijs dat op deze andere manier van leren is afgestemd. Daarom verzorgt WereldKidz op een aantal basisscholen voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen hiervoor in aanmerking. Kinderen met een toparrangement maken gewoon onderdeel uit van de school. De groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Naast de reguliere lesstof volgen zij een verzwaard programma en werken zij aan vaardigheden die speciaal voor hoogbegaafde kinderen van belang zijn. Waar mogelijk spelen of werken zij samen met de andere kinderen in de school. Anders dan bij de meeste voorzieningen voor hoogbegaafde kinderen zijn er voor dit  onderwijs geen extra kosten verbonden. Wilt u meer weten? Kijk op  www.wereldkidz.nl

In Veenendaal kunnen kinderen alleen op basisschool WereldKidz Balans een toparrangement volgen. Het betreft voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt met het VVE programma extra aanbod aan het jonge kind. Samen met de inpandige peuterspeelzaal werken we aan het programma Piramide om taalontwikkeling van peuters en kleuters te stimuleren en achterstanden in te lopen.

Voor- en naschoolse opvang wordt geboden buiten de locatie van De Vlieger bij Kind&CO, Super, en Kwink. Op locatie WereldKidz Mozaïek Petenbos (Margaretha Turnorlaan 7, Veenendaal) biedt Kind&Co voor- en naschoolse opvang. Kind&Co zit ook in Veenendaal West in Kindcentrum De Zwaluw.

Terug naar boven