Burgemeester Westerbeek van Eertenschool

Walgtsestraat 26 4064 CL Varik

  • Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool
  • Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool
  • Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool
  • Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool
  • Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school volgt de leerlingen van groep 3 t/m 8 met behulp van het leerlingvolgsysteem van Cito: Leerling in Beeld. Een leerlingvolgsysteem is een belangrijk hulpmiddel om de vorderingen van de leerlingen in beeld te brengen. Het wordt gezien als een belangrijke aanvulling op de dagelijkse voortgangscontrole. Het is voor de school een instrument waarmee de onderwijskwaliteit wordt bewaakt. Naar aanleiding van de tussenresultaten vinden er groepsbesprekingen plaats op school. Tijdens deze groepsbesprekingen worden zowel de resultaten op groepsniveau als op individueel niveau bekeken. Vervolgens worden de resultaten van de tussenmeting met het team geanalyseerd. Bij het bespreken van de tussenresultaten is er extra aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Aan de hand van de tussenresultaten worden doelen op groepsniveau en op individueel niveau voor het komende half jaar bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor een goed verloop van de verdere schoolloopbaan van onze leerlingen besteden wij veel zorg aan het gegeven van een passend advies voor het VO. Hierbij wordt gekeken naar de gehele ontwikkeling van de leerling van groep 1 t/m groep 8. Het advies dat wordt gegeven is een schooladvies waarbij de leerkracht van groep 8 overlegt met de intern begeleider (IB) en de directeur van de school.

Minimum- en streefdoelen

Wij streven ernaar dat onze leerlingen klaar zijn voor de toekomst als ze onze basisschool verlaten. Natuurlijk binnen de mogelijkheden van ieder kind.

De landelijke referentieniveaus zijn vastgesteld om in te kunnen schatten of een kind over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om in de toekomst mee te komen in de samenleving. Dit gaat dan alleen over de vakgebieden taal en rekenen. Kinderen die 1S en 2F scoren bevinden zich qua ontwikkeling op een lijn met de eisen van de moderne samenleving.

Kinderen die 1F scoren bevinden zich op het niveau wat minimaal beheerst dient te worden om door te kunnen stromen naar het VO/praktijkonderwijs. We streven naar een 100% beheersing op het fundamentele niveau (1f) en verwachten de 85% signaleringswaarde te kunnen borgen. Het streven naar 1S/2F norm stellen we per jaar, passend bij de groep vast. We streven ernaar tenminste boven onze signaleringswaarde (49%) te blijven en vinden het zeer wenselijk om te voldoen aan het landelijke gemiddelde.

Het merendeel van onze leerlingen haalt de streefdoelen (1S en 2F). We evalueren met het onderwijsteam deze resultaten en sturen bij waar nodig.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We bieden kinderen graag een sociaal veilige omgeving en willen dat ieder kind echt gezien wordt. Dat doen we in alledaagse zaken zoals de kinderen iedere dag welkom heten, een luisterend oor bieden en positief gedrag bevestigen. We hebben aandacht voor de belevingswereld van het kind. We gaan open, gemoedelijk, gelijkwaardig en met respect voor elkaar om. We dragen dat uit als team en verwachten dat ook van ouders en kinderen. We willen dat ieder kind met plezier naar school gaat en zo tot gemotiveerd leren komt.


 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • veiligheid en rust
  • wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De laatste beoordeling van de Inspectie was positief.

Terug naar boven