Burgemeester Westerbeek van Eertenschool

Walgtsestraat 26 4064 CL Varik

  • Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool
  • Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool
  • Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool
  • Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool
  • Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool

Het team

Toelichting van de school

Op de BWvE werkt een gemotiveerd en gedreven team dat zich blijft ontwikkelen door het volgen van jaarlijkse scholingen en door het uitvoeren van collegiale klassenconsultaties. Dankzij een rijke mix van leeftijden en ervaring in het team kunnen wij onze leerlingen op veel gebieden passende begeleiding geven. Naast de vakleerkrachten voor gym en muziek hebben wij ook een gedragsspecialist in ons team.

Onze startende leerkrachten worden door ervaren leerkrachten begeleid.

Dit schooljaar hebben wij een stagiaire onderwijsassistent van de ROC en bieden wij een leerling van het praktijkonderwijs een stageplaats.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een teamlid dienen wij een invalverzoek in bij de vervangingspool van IPPON.

Vanwege de grote krapte op de arbeidsmarkt ervaren wij regelmatig dat er bij IPPON geen invaller beschikbaar is. In dat geval proberen wij intern vervanging te regelen door bijvoorbeeld een part-time leerkracht in te zetten. Is er geen invaller uit de invalpool beschikbaar en is er geen part-time leerkracht beschikbaar om in te vallen, dan wordt de leraarondersteuner in de ochtend ingezet. Samen met de leerkracht uit de andere groep worden instructielessen gegeven.

In de middag kan de onderwijsassistent worden ingezet.

Of inzet van genoemde ondersteuners mogelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren. De directeur neemt hierin een besluit.

Inzet van de onderwijsassistent voor de groep gebeurt altijd onder toezicht van een leerkracht uit een andere groep.

Is inzet van het OOP (onderwijsondersteund personeel) niet mogelijk dan kan worden besloten de groep op te splitsen en te verdelen over de andere groepen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zijn wij genoodzaakt de klas naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In iedere groep wordt 's ochtends gestart in de kring. Er is oog en aandacht voor elkaars verhaal, interesses, overtuigingen, hobby's, talenten, vieringen, geluk en verdriet. Je mag er zijn en hoort erbij, als dat ervaren wordt komen kinderen in een fijne omgeving tot echt leren.

Het vervolg van de ochtend kent een intensief lesprogramma waarbij reken- en taalvaardigheden centraal staan. De groepsleerkracht geeft een gerichte uitleg en instructie aan de groep. Hierbij gebruiken we effectieve bewezen technieken (DPL en Teach)

Op de Burg. Westerbeek van Eertenschool krijgen de leerlingen les in combinatiegroepen. Het deel van de combinatiegroep dat geen uitleg volgt werkt zelfstandig aan gestelde doelen. Leerlingen die zich de vaardigheden van zelfstandig werken eigen hebben gemaakt werken op het leerplein aan gestelde doelen. Zo is er oog en tijd voor alle kinderen.

De middag staat meer in het teken van een brede ontwikkeling. Denk aan zaakvakken, cultuur, talentontwikkeling, etc. Hier is extra aandacht voor onderzoek- samenwerking- en presentatievaardigheden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 wordt onderwijs gegeven middels kringactiviteiten en speel-leermomenten binnen en buiten.

Voor de kring en werkmomenten wordt gebruik gemaakt van de "kleuteruniversiteit" en "kleuterplein".

Door middel van de methode "KIJK!' wordt de ontwikkeling van de kleuter gevolgd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle kinderen gaan elke dag van 8:30 uur - 14:00 uur naar school.

Het aantal uur onderwijs per vak dat aan een groep gegeven wordt, varieert. In groep 3 wordt meer tijd besteed aan taal en lezen. Daarnaast kan afhankelijk van de leerbehoefte van een groep de verdeling van het aantal uur onderwijs anders zijn dan die in een andere groep. Betreft het een zwakke rekengroep, dan zal er meer tijd worden ingeruimd voor rekenonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij welke ondersteuning de school kan bieden en op welke manier de ondersteuning is georganiseerd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben het zorgteam dit schooljaar opnieuw vorm gegeven. Hiermee voorzien we in een krachtig zorgteam met veel ervaring. Het zorgteam bestaat uit:

- de intern begeleider (IB), tevens kanjercoördinator en gedragsspecialist

- de vertrouwenspersoon, tevens anti-pestcoördinator

De komende jaren richt het zorgteam zich op het verdiepen en nog concreter maken van het aanbieden van passend onderwijs. Hierbij zullen de materialen uit onze nieuw ingerichte orthotheek richting geven aan een concrete invulling van ons onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal 't Olifantje is in onze school gevestigd waardoor intensief contact tussen de peuteropvang en de school mogelijk is. De onderbouwleerkrachten en de leidster van de peuterspeelzaal hebben regelmatig overleg. Ze bespreken kinderen en stemmen de thema's die per schooljaar aan bod komen op elkaar af. Bij elk thema brengen de peuters een bezoek aan de kleutergroep. Doordat de leidster van de peuterspeelzaal ook als onderwijsassistent op de BWvE werkt wordt de samenwerking en afstemming op het onderwijsaanbod versterkt.

Terug naar boven