De Smelen

De Smelen 109 5553 CT Valkenswaard

  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen

In het kort

Toelichting van de school

De kinderen die op De Smelen binnenkomen, verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoeften. We proberen daar zo veel mogelijk rekening mee te houden en ons onderwijs af te stemmen op datgene wat kinderen nodig hebben en van ons vragen .We streven ernaar dat kinderen zo veel mogelijk succeservaringen op kunnen doen. Dit willen we vormgeven via een gestructureerde aanpak binnen de door ons gehanteerde werkvormen, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk als creatief. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten stralen!

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Smelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Samenwerken
  • Betrokkenheid
  • Persoonlijke groei
  • Betekenisvol leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven