De Smelen

De Smelen 109 5553 CT Valkenswaard

  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen

Het team

Toelichting van de school

Team
Het team bestaat uit 14 leerkrachten, een administratief medewerker en een conciërge.

Stagiaires
Studenten die een opleiding tot leraar in het basisonderwijs volgen, moeten voldoende gelegenheid krijgen om praktijkervaring op te doen. Onze school is opleidingsschool en stelt elk jaar een aantal stageplaatsen beschikbaar. In een bepaalde groep is dan een nieuwe juf of meester (stagiaire) die ervaring op te doen. De ‘eigen’ juf of meester is daarbij wel aanwezig in de groep. De Leraar In Opleiding (afgekort LIO) is een vierdejaarsstudent(e) van de PABO. Tijdens dit laatste studiejaar wordt van de student(e) verwacht dat hij of zij o.a. leert omgaan met groepsverantwoordelijkheid. De LIO mag een groep begeleiden zonder aanwezigheid van de groepsleerkracht in het lokaal. 

Ook studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen, kunnen bij ons een stageplek vinden. De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht(en) bij werkzaamheden in en buiten de klas. De onderwijsassistent mag ook een kleine groep kinderen begeleiden. 

Verder komen er vanuit het Voortgezet Onderwijs af en toe leerlingen een kijkje nemen om te ontdekken of er binnen het basisonderwijs een toekomst voor hen is weggelegd. Dit zijn de zogenaamde snuffelstages.

Niet altijd dezelfde leerkracht

Het is in deze tijd een onmogelijke opgave om de organisatie op "De Smelen" zo in te richten dat elke groep alleen maar te maken heeft met één leerkracht. We proberen wel te voorkomen dat groepen met meer dan twee leerkrachten te maken krijgen. Niet altijd lukt dat vanwege:  

Deeltijdarbeid
In onze maatschappij is het een veel voorkomend gebeuren; dus ook op onze school. Deeltijdbanen zijn er vanuit het verleden van de school, omdat formatie-uitbreiding niet altijd een volledige baan gaf, of omdat een collega vermindering van uren heeft aangevraagd en verkregen. Het is beleid van onze school om het aantal deeltijdbanen beperkt te houden.  

Aparte taak in de school
Sommige taken zijn zo wezenlijk dat daarvoor leerkrachten bepaalde tijden worden vrij geroosterd.
Op onze school geldt dat voor:  

1. De Kwaliteitsondersteuner
Deze heeft als kerntaak de speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften. De kwaliteitsondersteuner is werkzaam op bovenschools niveau; maar is wel vast verbonden met de school. Femke Huijbregts is de kwaliteitsondersteuner van school

2. Directieondersteuners:
De huidige directeur, Christ Mandigers, is ook directeur van Kindcentrum De Grasspriet in Valkenswaard. De directeur wordt op De Smelen ondersteund door:
William Cox en Cindy Agten.
Deze directieondersteuners vervullen leidinggevende taken tijdens afwezigheid van de directeur.  

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid bij ziektevervanging

Opvangen vervangingsprobleem bij de eerste ziektedag leerkracht.
1. Er wordt geprobeerd om vervanging te krijgen via de centrale vervangersite (P-centrum);
2. Bij leerkrachten met een duobaan wordt eerst de duo-partner gevraagd;
3. Leerkrachten met niet-lesgebonden taken kunnen de eerste dag ook gevraagd worden om te vervangen;
4. De leerlingen van de groep waarvan de groepsleerkracht ziek is, worden verdeeld over de andere groepen binnen de eigen bouw.  

Indien er op de tweede ziektedag geen vervanging vanuit de centrale vervanggingssite mogelijk, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de groep thuis te laten.             
- ouders worden hierover tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld;            
- voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school opvang geregeld;            
- lesrooster technisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen.  

Toelichting
De eerste ziektedag is soms pas diezelfde morgen bekend. Dan valt er naar de ouders toe vaak weinig meer te regelen. De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. De uren hoeven op een later moment niet te worden gecompenseerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Klassikale lessen
Nieuwe leerstof wordt doorgaans klassikaal aangeboden. Op basis van de toetsing die voorafgaand aan een blok of periode wordt afgenomen, bepaalt de leerkracht in overleg met de leerling welke instructie en verwerking passend zijn. Aan het einde van een blok of periode vindt nogmaals toetsing plaats om te bepalen of de doelen bereikt zijn en wordt besproken hoe het proces verlopen is.

Contractwerk
Op vaste momenten van de dag kunnen de kinderen zelfstandig werken aan een contract. Ze krijgen dan de ruimte om hun werk zelf te plannen, uit te voeren en te beoordelen. De leerkracht heeft dan de handen vrij om kinderen, die dat nodig hebben, extra begeleiding te geven.
Dat kunnen zowel kinderen zijn die extra oefening nodig hebben als kinderen die extra uitdaging nodig hebben, omdat ze meer aankunnen dan de basisstof van de groep.

Regelmatig werken de kinderen in groepjes samen aan een taak. Dat kan zijn in tweetallen, maar ook in grotere groepjes. Ze leren dan van en met elkaar, wat minder afhankelijk van de leerkracht.

Atelierwerk 
Tijdens het atelierwerk krijgen de kinderen een breed aanbod op het gebied van muziek, dans, handenarbeid, tekenen, techniek, drama, enz.
Tijdens het werken in de ateliers kunnen de kinderen ook in andere groepen actief zijn, met leeftijdgenoten of met jongere, respectievelijk oudere kinderen.

Themawerk
We werken op school met thema’s. Al naar gelang het aantal schoolweken kan het aantal thema's per bouw verschillen van 4 tot 6 thema’s.
Binnen het kader van deze thema’s kunnen kinderen eigen keuzes maken. Kinderen kunnen aangeven wat ze te weten willen komen, wie wat gaat aanpakken etc. Tijdens deze thema's kunnen de kinderen samen met andere kinderen werken of individueel. De kinderen kunnen het resultaat van het werken aan een thema vervolgens presenteren aan andere kinderen. De kinderen krijgen in hoeken ook een keuze uit een ruim aanbod van (wereldoriënterende) activiteiten waarbij het accent ligt op het doen, het handelen, het actief bezig zijn.

De ontwikkeling die op onze school in gang is gebracht, maakt dat kinderen op De Smelen in toenemende mate actief bezig zullen zijn met betekenisvolle opdrachten: alleen, met tweetallen, in groepjes en ook in een grote groep. Ze leren rekening houden met anderen en hebben zorg voor anderen en voor het materiaal in hun leeromgeving. Ze leren door onderzoeken, verkennen, elkaar bevragen, boeken bekijken, maar ook gewoon door bepaalde oefeningetjes samen uit te puzzelen. Ze krijgen volop de gelegenheid om zich op diverse terreinen te ontwikkelen vanuit hun eigen ontdekkingsdrang.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Activiteiten in de groepen 1 en 2
In de aanvangsgroepen wordt gewerkt vanuit een aantal principes van basisontwikkeling en ervaringsgericht onderwijs. Uitgaan van het kind staat hierbij centraal. Bij de kleuters staat het spelend leren centraal. Taal- en rekenactiviteiten, wereldoriëntatie, verkeer, schrijven, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsactiviteiten en expressie worden veelal op een speelse manier aangeboden en verwerkt vanuit de gedachte: spelen is leren.  

Groepssamenstelling
Nieuwe 4-jarige leerlingen komen verdeeld binnen in één van de twee groepen 1/2. 

Kring
Dagelijks staan er meerdere kringmomenten gepland. We hanteren de kring als een uitgebreider onthaalmoment/ sociaal moment. Maar ook wordt er bij de kleuters tijdens de kring gewerkt rondom de verschillende vakgebieden. Spelenderwijs zijn we o.a. bezig met rekenen, taal, verkeer, muziek en wereldoriëntatie.  

Hoekenwerk/contractwerk
Elk dagdeel wordt er meermaals gewerkt en gespeeld in de klassen, tijdens het hoekenwerk. Op een kiesbord geven de kinderen met een eigen naamkaartje aan, waar (in welke hoek) ze willen werken. De leerkracht geeft op het kiesbord aan, waaruit de kinderen kunnen kiezen.
Daarnaast werkt de leerkracht met groepjes kinderen. In de klas en op de gang zijn er diverse hoeken, waaronder de huishoek, de bouwhoek,
de leeshoek, de rekenhoek, de taalhoek, etc. De activiteiten zijn zoveel mogelijk thema-gerelateerd.         

Gym

Ook de kleuters gymmen 2 keer in de week in de grote gemeentelijke gymzaal. Tijdens de gym wordt aandacht besteed aan klimmen, klauteren, gooien, vangen, etc. Er worden spelletjes gespeeld met of zonder liedjes. Er wordt ook gedanst of een wedstrijdje gespeeld. 

Muziek
Er wordt structureel aandacht besteed aan muziek. De kinderen leren luisteren naar elkaar en het gevoel voor ritme wordt ontwikkeld. Er is aandacht voor uitspraak, liedjes onthouden, op instrumentjes spelen en improviseren (zelf iets bedenken of fantaseren). Ook tijdens ateliers is er aandacht voor muziek.  

Taalontwikkeling
Jonge kinderen zijn erg taalgevoelig en daardoor is het taalaanbod bij deze kinderen ontzettend belangrijk. Daarom wordt er op alle mogelijke manieren in de groep aandacht besteed aan taal. In de kleutergroepen wordt intensief gewerkt met het Klankkastje, voornamelijk tijdens de kringactiviteiten, maar ook tijdens het hoekenwerk.   

Supermap/rapport

Dit is een map (portfolio) waarin allerlei werkjes worden verzameld waarop zowel de ouders als het kind trots mogen zijn! Deze werkjes laten ook de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden zien.    

Twee keer per jaar (in november en juni) wordt de supermap aangevuld met een uitdraai van ons observatiesysteem KIJK!. Dit is bestemd voor de kinderen van groep 1 (die minimaal 3 maanden op school zitten) en voor groep 2. Deze supermap gaat voor de oudergesprekken mee naar huis, wanneer de kinderen uit de andere groepen hun rapport mee krijgen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Activiteiten c.q. basisvaardigheden in groep 3 t/m 8 (lezen, schrijven, taal en rekenen)
In onze school beginnen de kinderen met leren lezen in groep 3. Het taalonderwijs van vroeger was vooral gericht op foutloos schrijven.
Nog steeds leren we kinderen foutloos schrijven door gericht aan spellingsbewustzijn te werken, maar we besteden nu ook veel aandacht aan spreken en luisteren, taal verkennen, schrijven (stellen) en natuurlijk woordenschat. Zowel bij rekenen als taal en lezen houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg, leerstijl en tempo tussen kinderen en zoeken we naar aangepaste werkvormen en een aangepaste inhoud.

Wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde / geschiedenis / natuuronderwijs)
We zorgen ervoor dat kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren verkennen. Ze maken kennis met hoe de mensen er leven, hoe de natuur er uitziet en leren over de geschiedenis. In de groepen 4 t/m 8 worden aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis aangeboden volgens de methode Blink. Tijdens het thematisch werken komen ook onderwerpen aan bod die gerelateerd zijn aan wereldoriëntatie. Aan de hand van door de kinderen zelf gekozen onderwerpen wordt hun kennis, inzicht en vaardigheid (informatie verzamelen, verwerken en presenteren) vergroot.

Lichamelijke opvoeding
De kinderen van groep 1 t/m 8 gymmen 2 keer per week in de sportzaal naast de school. Kleuters moeten voor hun gymactiviteiten kunnen beschikken over gymschoenen zonder veters. Gymkleding is vanaf groep 3 verplicht (sportbroekje/andere korte broek, shirt, gymschoenen zonder zwarte zolen, maar liefst wel met profiel). 

Sociale integratie en actief burgerschap
Basiswaarden als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van mensen, begrip van wat voor de ander wezenlijk is, verdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie, maar bijvoorbeeld ook het op een goede manier kunnen oplossen van problemen en een democratische houding zijn in onze visie verwoord.
Burgerschapsvorming komt daarnaast ook tot uiting in de wijze waarop onze school invulling geeft aan regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen leerlingen en leerkrachten. De leerlingenraad bestaat uit kinderen van groep 7 en 8. De leerlingenraad komt eens in de 2 weken bij elkaar samen met de coördinator van de bovenbouw om te vergaderen over allerlei onderwerpen zoals het onderwijs en wat er verbeterd kan worden aan de school.
Actief burgerschapsvorming wordt niet gezien als een apart vak, maar maakt onderdeel uit van meerdere vakken. Naast de lessen uit de methode "Blink" werken we met thema’s waarin aandacht wordt besteed aan de bevordering van sociale integratie en actief burgerschap. In de groepen 5 t/m 8 wordt wekelijks aandacht besteed aan het nieuws om de kinderen actief te betrekken bij wat er in de samenleving gebeurt. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de begeleiding van kinderen zijn de uitgangspunten steeds: een uitermate zorgvuldige afweging van ontwikkelingskansen voor het kind en het kind díe begeleiding geven, zodat hij/zij zich op de juiste plaats optimaal kan ontplooien. Niet elk kind heeft dezelfde onderwijsbehoefte.
Om hier zo goed mogelijk op af te stemmen is een flexibele organisatie noodzakelijk. Door kinderen te stimuleren tot en het begeleiden in zelfstandig werken ontstaat er ruimte om kinderen die meer zorg nodig hebben die ook te kunnen geven.
De kwaliteitsondersteuner ondersteunt de leerkracht hierbij door het aandragen van suggesties of roept externe hulp in. De daadwerkelijke verantwoording en omzetten in concrete handelingen naar het kind toe ligt altijd bij de groepsleerkracht.

Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften en afspraken over doublures
Op onze school is het streven om doubleren zoveel mogelijk te beperken. Adaptief onderwijs, aansluiten van het onderwijs bij de ontwikkeling van het kind, staat op gespannen voet met doubleren. Wanneer een kind op diverse ontwikkelingsgebieden grote achterstand vertoont t.a.v. zijn klasgenoten, dan is extra zorg nodig. Wanneer zowel de leerkracht als de kwaliteitsondersteuner van mening zijn dat het kind het meest geholpen is bij doubleren, wordt dit met de ouders besproken. 
Op basis van zorgvuldige afweging van argumenten wordt uiterlijk 4 weken voor einde schooljaar beslissing genomen of het kind doubleert. Blijkt na een langere periode van intensieve begeleiding dat wij niet de vereiste zorg aan een leerling kunnen bieden, dan wordt in goed overleg met de ouders en externen afgewogen welke vorm van begeleiding voor deze leerling de meest passend is. Hiervoor komen de arrangementen die vanuit passend onderwijs zijn ingesteld in aanmerking.
Dit kunnen begeleidings-arrangementen zijn op onze school, maar dat kan ook een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs zijn.

In dit kader is het van belang te vermelden dat bekostiging van een leerling door het ministerie doorgaat tot en met het leerjaar waarin de leerling 14 jaar oud wordt. Derhalve is het theoretisch mogelijk dat een leerling op onze school 2x doubleert. De praktijk heeft echter geleerd dat een tweede doublure meestal niet de gepaste oplossing is om tegemoet te komen aan de ontwikkelingsproblemen van het kind. Daarom is het gebruikelijk om op onze school slechts 1x te doubleren;
2x doubleren passen we slechts sporadisch, na uitvoerige verkenning en afweging van alle andere alternatieven, toe.
Het begrip “kleuterschoolverlenging” kent de wet, na de invoering van de nieuwe basisschool in 1985, niet meer. Een zgn. “ kleuterschoolverlenging” in de eerste 2 leerjaren wordt door ons dan ook gezien als een doublurejaar. Onze aanpak tot nu toe is vooral gericht op díe leerlingen die dreigen uit te vallen, die het aanbod niet kunnen volgen. We zijn ons er echter goed van bewust dat onze meer begaafde leerlingen ook recht hebben op “zorg op maat”. Zeker ook voor hen moeten we uitdaging bieden.

Zorg/aanpak van (hoog)begaafde leerlingen

Inleiding
Waar mogelijk krijgen (hoog)begaafde kinderen op onze school aangepaste opdrachten, die verruiming en/of verdieping geven. We zullen ons in de nabije toekomst echter meer moeten focussen op een zeer gericht leerstofaanbod en werkvormen voor deze doelgroep.

Doelgroep
Onder de doelgroep “leerlingen die naar boven opvallen” rekenen we voorlopig, die leerlingen die op de Cito-toetsen hoge scores behalen.
We zijn ons ervan bewust dat onderpresteerders op deze manier niet gesignaleerd worden. In de toekomst verdient dit zeker onze aandacht.
Knelpunt hierbij is, dat het voor school niet mogelijk is de intelligentie te bepalen, zonder onderzoek te laten doen door bevoegde andere instanties. Als school willen we in de toekomst wel een intelligentieonderzoek laten uitvoeren bij vermoeden van hoogbegaafdheid. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven