De Smelen

De Smelen 109 5553 CT Valkenswaard

  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van een school wordt bepaald door diverse factoren. Om iedere leerling optimaal te kunnen ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling zijn bijvoorbeeld naast een sterk team en eigentijdse methodes en bronnen ook meetinstrumenten nodig.

Meten

Om de kwaliteit van ons onderwijs en de vorderingen van de leerlingen te bewaken en te verhogen, is het meten van resultaten en evalueren van werkwijzen van belang. We willen weten hoe effectief ons onderwijs is en met welke verschillen tussen kinderen rekening dient te worden gehouden. Dit doen we door het afnemen van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen. Voor dit laatste gebruiken we de toetsen uit het CITO- leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). We maken trendanalyses waarin we resultaten vergelijken met voorgaande jaren, tussen groepen onderling en we volgen de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk. Hiermee zijn we in staat tijdig bij te sturen als dat nodig is. Gedurende het schooljaar monitoren we de gegevens (zowel cognitief als sociaal emotioneel) en sturen we daar waar nodig bij.

Leerlingvolgsysteem
Wij volgen de ontwikkeling van uw kind gedurende de gehele basisschooltijd zo goed mogelijk en hierop stemmen we ons aanbod en begeleiding af.

In de groepen 1 en 2 registreert de leerkracht de ontwikkelingen in Kijk!. Dit is een observatie- en registratiesysteem, dat wij gebruiken voor kleuters. Observaties, die onder andere worden verkregen door naar de kinderen te kijken en met ze te werken, staan daarin centraal. In de groepen 1 en 2 nemen we geen CITO toetsen af.

In de groepen 3 t/m 8 maken de kinderen twee keer per jaar een methodeonafhankelijke toets voor de vakgebieden (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. Al deze toetsen noemen we het Cito- leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Door middel van deze toetsen, de methodegebonden toetsen en niet te vergeten door de dagelijkse praktijk in de klas, krijgen we duidelijk de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in beeld.

2 tot 3 keer per schooljaar houdt de Kwaliteitsondersteuners (KO’er) een groepsbespreking met elke leerkracht van de groepen 1 t/m 8. Hier wordt gesproken over de ontwikkeling van de groep als geheel, de inhoud van het onderwijs en individuele leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven