De Sprenge Vaassen

Boxhofstede 15 8171 KC Vaassen

Schoolfoto van De Sprenge Vaassen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid
  • Gezonde school
  • Daltonschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2023 telt onze school 101 leerlingen. Op 1 februari 2024 zijn dit 112 leerlingen. Met name in de onderbouw is er sprake van sterke groei. We starten het schooljaar 2023/2024 met twee groepen 1/2.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolbeleid gedrag

Kort gezegd hanteren wij het volgende beleid: “Ik blij, jij blij, juf blij, ouders blij”. Dat betekent dat we alle gedrag goedvinden, waarvan je zelf blij wordt, waar de ander blij van wordt en waar de leerkracht en ouders trots op zijn. Al het andere gedrag, dus waar minimaal een van de partijen niet blij van wordt, keuren we af.

De Sprenge Vaassen wil een plek zijn waar het kind zich veilig voelt om te leren en zich te ontwikkelen. Een aantal regels zorgt dan voor duidelijkheid, zodat kinderen zich op hun gemak voelen. Daarvoor is het belangrijk dat de regels in de klas, op de gang en op het plein voor alle kinderen en ouders hetzelfde zijn.

Meldcode 
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er op school een vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan doorlopen wij de stappen van de meldcode en kunnen wij een melding doen. Het gaat hier om vermoedens van fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en/of vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals, zoals leerkrachten, of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Verwijsindex als onderdeel van de meldcode
Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met een kind en/of een gezin. Het is belangrijk dat de hulpverleners daarvan weten; de hulp kan in samenwerking met elkaar veel beter verlopen. Met het Verino signaleringssysteem (verwijsindex Noord-Veluwe) wordt bijgehouden of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Als meerdere instanties in het systeem een melding doen over een kind vindt er een ‘match’ plaats.
De instanties komen met elkaar in contact en de ouders worden hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Terug naar boven