De Sprenge Vaassen

Boxhofstede 15 8171 KC Vaassen

Schoolfoto van De Sprenge Vaassen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Informatie over de IEP-Eindtoets & referentieniveaus
De IEP-Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag geeft ook informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. Per onderdeel van de eindtoets wordt bekeken welk referentieniveau de leerling beheerst. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast hebben we de ambitie dat een groot deel van de leerlingen een hoger niveau haalt; het streefniveau (1S/2F). 
Onze school heeft eigen schoolnormen vastgesteld, informatie over deze schoolnormen kunt u opvragen bij de schoolleiding. 

De rapportage op de IEP-Eindtoets bestaat uit: leerlingrapporten, een groeps- en schooloverzicht. De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets en specifiek naar de referentieniveaus. De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie.

Analyse:
De kinderen laten op 1F niveau bij lezen een gelijk resultaat zien (een lichte daling zien bij het gemiddelde van 3jaar). Bij taal verzorging blijft het niveau gelijk. Bij rekenen is de groei het grootst. De kinderen laten op 1S/2F niveau bij lezen een gelijk resultaat zien, bij taalverzorging een stijging. Bij rekenen is een grote stijging te zien.Als we kijken naar de percentages van de behaalde referentieniveaus kijken (gemiddelde van 3 jaar) zien we bij1F een lichte groei en bij 1S/2F een stijging. De behaalde scores zijn hoger dan verwacht op basis van de LOVS-toetsgegevens. Wellicht komt het door de extra ondersteuning inzet Corona-gelden, waarbij ingezet is op intensieve ondersteuning groep 7-8 in kleine groepjes. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen wordt op onze school gevolgd met behulp van methodegebonden- (methodetoetsen) en methode-onafhankelijke toetsen (Cito).In deze schoolrapportage geven we inzicht in de ontwikkeling van de groepen op basis van de volgende Cito toetsen.

  • Rekenen en wiskunde (RW)
  • Begrijpend lezen (BL)
  • Technisch lezen (DMT)
  • Spelling (SPE)

Per toets geven we de uitslagen op M- en E-niveau (Midden en Eind), en op het E-niveau van het vorige jaar. Daardoor wordt de progressie die een groep maakt beter zichtbaar. De tabel geeft de leerjaren (LJ), het aantal leerlingen (LL), de gebruikte toetsversie (Versie), de gestelde normen (Norm), het gemiddelde niveau van de groep (I-V), de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep (VS) en de vaardigheidsgroei (VG)

De normen en doelen binnen stichting Proo
Bij het vaststellen van de kwantitatieve streefdoelen gelden de volgende normen voor de scholen van stichting Proo: Minimaal 20% I en maximaal 40% IV/V(CITO-niveaus).Indien een leerling een eigen leerlijn heeft worden, beredeneerde-, realistische-en ambitieuze (kwalitatieve- en kwantitatieve doelen gesteld. Deze worden expliciet meegenomen in de evaluatie in samenhang met het plan op leerlingniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Proces schooladviezen groep 8
In groep 8 krijgen de leerlingen van school een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 in overleg met de interne begeleiding en de directie. Bij het advies is onder andere de schoolloopbaan van uw kind (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijvoorbeeld observaties, methodetoetsen, halfjaarlijkse citotoetsen en gedrag en werkhouding. 
Het advies wordt in een persoonlijk gesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s) gedeeld voorafgaand aan de Eindtoets van groep 8 (april) en voordat de inschrijving bij het voortgezet onderwijs gedaan moet worden (meestal maart). Op deze manier wordt er gelegenheid gegeven aan leerling en ouder(s)verzorger(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het voortgezet onderwijs verloopt. Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben. 

Als ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met het advies, is er verdere gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en/of de directie.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven