Christelijke basisschool 't Mozaïek

Westerenkweg 19 8172 VT Vaassen

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit jaar (2023) hadden we een gemiddelde score van 531,3 bij een landelijk gemiddelde van 535,3. Deze score is conform de verwachtingen en stemt ons dus tevreden. Alle leerlingen scoorden op of zelfs boven ons advies. Van een aantal leerlingen is het advies bijgesteld naar boven. Dat leverde een enkele schooltypewijziging op.

Kijkend naar de referentieniveaus zien we dat lezen en taalverzorging voldoende scoren, gezien onze ambities. Voor rekenen valt op dat het percentage 1F lager is dan de schoolambitie. Dat strookt niet met wat we momenteel zien in het Leerlingvolgsysteem. Vorig jaar hebben we een flinke kwaliteitsstap gezet voor rekenen en blijkbaar heeft de huidige groep 8 daar onvoldoende van kunnen profiteren. 

Een toets is een momentopname, een cognitieve toets behelst een klein onderdeel van de totale ontwikkeling van de leerling en de verdere schoolloopbaan. We kijken graag naar het totale kind en diens mogelijkheden.

In het inspectierapport over 't Mozaïek valt onderstaande info te lezen:

De eindopbrengsten van CBS 't Mozaïek zijn als voldoende beoordeeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk jaar wordt na de afname van de Cito-toetsen 'Leerling in Beeld' in januari, een analyse van de toetsen gemaakt en aansluitend daarop worden verbeterplannen geschreven. De verbeteracties worden verwerkt in de weekplanningen zodat steeds duidelijk is welke leerling extra begeleiding nodig heeft en wat de inhoud daarvan is of welk groepsspeerpunt aan de orde moet komen. 

De verbeterplannen worden drie keer per jaar geëvalueerd door de groepsleerkracht en de Intern Begeleider en aangescherpt naar de nieuwste inzichten en analyses. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen worden bepaald door de adviescommissie. In deze commissie zitten de leerkracht(en) van groep 7, de leerkracht(en) van groep 8, de intern begeleider en de directeur.   

Door te werken met een adviescommissie worden de adviezen in groep 7 en 8 op eenzelfde manier gegeven.  

Door te werken met een adviescommissie worden de adviezen gedragen door een afvaardiging van het team: collega’s die de kinderen kennen en collega’s die de kinderen minder goed kennen. Zo kan er objectief geadviseerd worden.  

Eind groep 7 wordt er een pre-advies gegeven.  

Na de januarimeting in groep 8 wordt het definitieve advies gegeven. Dit is het moment waarop rekenen en begrijpend lezen zijn afgenomen. Er is dan voldoende informatie om het advies van eind groep 7 vast of bij te stellen.  

Wanneer het kind vanuit groep 8 uitstroomt naar het VSO of vanuit groep 7 vervroegd uitstroomt naar het VO/VSO, dan moet dit altijd besproken zijn in een zorgoverleg met intern begeleider, leerkracht, directeur, het SWV en ouders. Er wordt dan een ander tijdspad gevolgd. 

In februari 2024 zal voor de eerste keer de doorstroomtoets plaatsvinden. In principe wijzigt er niets aan ons advies, maar de toets zal meer invloed hebben op de plaatsing van onze leerlingen.

Over het algemeen krijgen onze leerlingen een passend advies. Er is nauw contact met de scholen voor Voortgezet Onderwijs waar onze leerlingen naar toe gaan. Zo zijn we altijd op de hoogte van de schoolloopbaan van onze oud-leerlingen. In enkele gevallen is het advies naar boven toe bijgesteld omdat de eindtoets een hogere score liet zien dan verwacht.

Wij volgen de resultaten en ontwikkelingen van onze oud-leerlingen middels de zogenaamde 'cohortonderzoeken' waarin we kunnen aflezen of onze adviezen de juiste waren, hoe de schoolloopbaan van onze leerlingen eruit ziet en waar knelpunten liggen. Wij analyseren die cohortonderzoeken en formuleren verbeterpunten voor ons onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De wijk waarin de school staat, toont een multicultureel karakter en heeft een grote diversiteit in sociaaleconomische lagen. Onze school is een afspiegeling van de wijk waarin zij staat. 

De kernwaarden voor sociale opbrengsten zijn een logisch gevolg van de schoolvisie en de christelijke identiteit. Iedereen is verantwoordelijk voor het positieve schoolklimaat. De leerkrachten stellen samen met de leerlingen groepsafspraken op die gedurende het schooljaar leidend zijn voor de groepsdynamiek. 

In het schoolveiligheidsplan zijn preventieve en curatieve maatregelen t.a.v. fysieke, sociale en psychische veiligheid beschreven.

't Mozaïek zet preventieve maatregelen in ter voorkoming van ongewenste situaties. De uitslagen van de leerlingvragenlijsten naar welbevinden en sociale veiligheid zijn onderliggend voor deze maatregelen. 

Het team, de ouders en de kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor allerlei sociale situaties. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Pesten accepteren we niet
  • Elk kind zien en kennen
  • Respectvol en open

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 heeft de onderwijsinspectie het bestuur van stichting ProCon bezocht. Vanuit dat bezoek zijn verificatieonderzoeken in een aantal scholen van de stichting uitgevoerd en bij de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

De stichting heeft een voldoende beoordeling gekregen. 

Terug naar boven