Christelijke basisschool 't Mozaïek

Westerenkweg 19 8172 VT Vaassen

 • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool 't Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van PCBS 't Mozaïek

Een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties gaan op onze school hand in hand. Een hecht en gemotiveerd team is dagelijks bezig goed onderwijs in taal en rekenen aan te bieden.

Van grote waarde in ons onderwijs zijn verder:        

 • interactie; betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs, zowel in de school als buiten op het plein      
 • onderwijs op maat: differentiëren       
 • variatie in werkvormen     
 • kwaliteitsvolle (directe) instructie       
 • begeleiden van kinderen op weg naar zelfstandigheid
 • samenwerkend leren waarbij ieders inbreng meeteltMissie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerkend leren
 • Beweeg Wijs
 • Goede resultaten
 • Breed cultuuraanbod
 • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen

Op 1 februari 2023 telden we 217 leerlingen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. 

Achterstandsmiddelen

Omdat sommige kinderen van huis uit niet alles meekrijgen om zich volop te ontwikkelen, kent Nederland het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) – gericht op het bevorderen van een gelijke onderwijsloopbaan van kinderen met dezelfde mogelijkheden in aanleg, maar ongunstiger achtergrondkenmerken.  Het belang van het maximaal benutten van de potentie van elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, is heel groot.

Veel scholen krijgen daarom jaarlijks extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Omdat ieder kind recht heeft op dezelfde kansen. De verdeling van die middelen is gebaseerd op de onderwijsachterstandenindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De achterstanden worden berekend op basis van achtergrondkenmerken van leerlingen. Deze kenmerken zijn bij het CBS bekend, maar voor scholen onbekend vanwege privacywetgeving. Het bedrag dat wij als school voor onderwijsachterstanden ontvangen, kan van jaar tot jaar verschillen. Achterstandsmiddelen zijn onderdeel van de bijdrage van de overheid en besturen bepalen zelf hoe zij de middelen verdelen over de scholen.

Onze school kent een populatie van leerlingen met diverse achtergronden. We hebben veel leerlingen uit sociaaleconomisch lagere milieus en veel leerlingen waarvoor het Nederlands de tweede taal is. Er is relatief vaak sprake van kinderen met spraak-taalproblematiek en zeker 20% van onze leerlingen komt uit een gezin waar sprake is van een scheiding. Door de uitwisseling met DUO wordt berekend op welke gronden onze school in aanmerking komt voor achterstandsmiddelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het postcodegebied (elke postcode heeft een bepaald profiel) en de achtergronden van onze leerlingen. Wij proberen met deze middelen vooral preventief te werken.

De extra middelen worden ingezet voor:         

 • Kameleongroep: in deze groep wordt in een kleine setting extra ondersteuning geboden bij het vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden (bijv. het vergroten van het (zelf)vertrouwen, het aangaan en onderhouden van vriendschappen, het herkennen van emoties bij jezelf en een ander en daar op een adequate manier mee omgaan). Daarnaast wordt extra ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van een goede werkhouding (bijv. taakgerichtheid, concentratie, luisterhouding. Deze wordt aangestuurd door een gedragsspecialist.       
 • 1 ochtend per week remedial teaching voor leerlingen uit groep 7 en 8 met een OPP (ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die voor 1 of meerdere vakken een eigen leerweg volgen) door de Ib’er.          
 • De Ib’er heeft gemiddeld meer uren dan op een school met een vergelijkbaar aantal leerlingen. Veel tijd wordt gestoken in het schrijven van OPP's en de contacten met bijvoorbeeld Kentalis, Pento, de ontwikkelingspsycholoog van het Samenwerkingsverband en het aanvragen van onderinstroomtrajecten voor startende kleuters waarvan niet zeker is of ze zich volledig kunnen ontwikkelingen op onze school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven