Basisschool de kleine Wereld

Adelbertstraat 1 A 6291 HS Vaals

Schoolfoto van Basisschool de kleine Wereld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het basisonderwijs zijn scholen verplicht om in groep 8 een eindtoets af te nemen. Basisschool de kleine Wereld maakt daarbij de keuze voor de DIA-eindtoets. Deze Eindtoets bestaat uit de onderdelen rekenen en wiskunde, begrijpend lezen, taalverzorging en woordenschat. De DIA-eindtoets nemen wij sinds schooljaar 2017-2018 af. De totale toets duurt 3 tot 3,5 uur. Het is een digitale, adaptieve toets die op één dag afgenomen kan worden. De DIA-eindtoets geeft een betrouwbare indicatie voor het type voortgezet onderwijs waar een leerling het beste op zijn plek is.

Jaarlijks worden de resultaten van de DIA-eindtoets geanalyseerd in de schoolzelfevaluatie. Door deze analyse maken wij inzichtelijk, hoe wij ons onderwijs nog beter af kunnen stemmen op de behoeftes van onze leerlingen. In schooljaar 2019-2020 is de Eindtoets niet afgenomen. Dit was een kabinetsbesluit vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus. Vanwege deze reden ontbreken deze gegevens. In schooljaar 2020-2021 heeft de DIA-eindtoets wel weer plaatsgevonden. Kijkende naar de domeinscores zien wij het volgende:

  • Bij rekenen/wiskunde starten wij komend schooljaar met de oriëntatie van een nieuwe rekenmethode, waarbij wij ook specifiek aandacht besteden aan de referentieniveaus. Verder wordt er op groepsniveau extra aandacht besteed aan breuken, procenten en verhoudingen.
  • Bij begrijpend lezen en woordenschat zijn er geen bijzonderheden. Afgelopen schooljaar is op schoolniveau een traject ingezet om het begrijpend lezen op schoolniveau te versterken. Op basis van de Eindtoets-resultaten van begrijpend lezen in groep 8 merken we dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. In het nieuwe schooljaar wordt dit traject gecontinueerd. Ook de woordenschat neemt hier een cruciale rol in.
  • Bij taalverzorging zien we, dat er weinig verschil is tussen het schrijven van woorden en werkwoorden. Komend schooljaar zal hier extra leertijd voor gepland worden, zodat er ruimte is voor veel inoefening en herhaling op dit gebied.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op verschillende manieren worden de leerlingen op onze school gevolgd. Allereerst wordt er geobserveerd tijdens instructie- en verwerkingsmomenten. Dit geeft de leerkracht waardevolle informatie om het vervolg te bepalen. Het handelen van de professional wordt hier op aangepast. Daarnaast maken wij in de groepen 1 en 2 gebruik van de kinderontwikkelboeken en in de groepen 3 t/m 8 van de methodegebonden toetsen. Dit geeft ons informatie over het aanbod, dat wij gehanteerd hebben. Naar aanleiding van de resultaten kan de leerkracht het lesprogramma aanpassen en aansluiten op de behoeften van de groep en/of de individuele leerling. Tot slot maken wij op school gebruik van de door Cito ontwikkelde toetsen om de resultaten van onze leerlingen goed in beeld te brengen en te vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in ons land. Wij hanteren daarbij de I-V normering. Naar aanleiding van de schoolzelfevalutie (analyse Cito-toetsen) worden acties ondernomen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de intern begeleider van de school. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basis van een zorgvuldige procedure worden de schooladviezen op basisschool de kleine Wereld vastgesteld. De afspraken tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs over het kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen en kansrijk begeleiden zijn in deze procedure meegenomen. Op onze school begint de procedure in groep 7. Zo kunnen wij vroegtijdig, transparant en onderbouwd tot het advies komen. Voor leerlingen in groep 7 kan men in het algemeen een indicatie geven over het uitstroomniveau. Dat is echter geen garantie. Het is en blijft een eerste indicatie. Uiteindelijk wordt in groep 8 (rond februari) het definitieve advies gegeven. Het adviseren wordt gedaan in het belang van het kind. Bij de advisering zijn de directeur, de interne begeleider en de leerkrachten van de groepen 7 en 8 betrokken. Tijdens een vergadering worden de leerlingen besproken en worden de verschillende meningen en ervaringen uitgewisseld. De betrokken personen bepalen uiteindelijk gezamenlijk de schooladviezen. De communicatie verloopt vervolgens via de groepsleerkracht. Bij het bepalen van de schooladviezen worden voor de onderbouwing diverse gegevens gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan observaties, toetsresultaten, onderzoeksverslagen, diagnoses, sociaal-emotioneel functioneren, werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en studie- en huiswerkhouding.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Interne Audit

Op 18 november 2019 werd onze school bezocht door collega’s van andere Innovo scholen. Zij hebben gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs. Zij hebben klassenobservaties uitgevoerd, werkprocessen bekeken en gesprekken met diverse personeelsleden gevoerd. Het auditteam constateerde dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool de kleine Wereld in orde is. Uit het onderzoek is gebleken, dat er hard wordt gewerkt op de kleine Wereld en dat dit zichtbaar is in de organisatie.

Inspectiebezoek VVE

Op 02 oktober 2018 heeft de inspectie onze school bezocht. Het onderzoek is gedaan vanwege het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in groep 3 van het basisonderwijs. De resultaten van het onderzoek variëren van voldoende tot goed.

Integraal schoolonderzoek

Op 15 mei 2014 is onze school bezocht door de inspecteur van het onderwijs in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld aan de hand van een aantal indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de opbrengsten, begeleiding, zorg, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving. De resultaten variëren daarbij van voldoende tot goed. Hier zijn wij trots op!

Terug naar boven