Basisschool de kleine Wereld

Adelbertstraat 1 A 6291 HS Vaals

Schoolfoto van Basisschool de kleine Wereld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen van het verlof waarop het personeel recht heeft, worden intern opgelost. De leerkracht van de parallelklas verzorgt dan de instructies en de onderwijsondersteuner begeleidt de (in)oefening en verwerking. Dit lukt echter niet altijd. Als dit niet lukt, dan wordt er naar een andere oplossing gezocht. Hierbij denken wij aan de inzet van onze stagiaires, het samenvoegen van groepen, een alternatief lesprogramma en in uiterste noodzaak leerlingen vrij geven. De opvang voor de leerlingen is echter altijd gegarandeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven. Om het totaal aantal lesuren te behalen, moet een school minimaal 940 lesuren inplannen. Voor de leerjaren 3 t/m 8 mogen scholen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren. Basisschool de kleine Wereld voldoet aan deze eisen.

De school hanteert een inlooptijd. Om 08.25 uur gaat de eerste bel en worden de deuren geopend. Vanaf dit moment is school verantwoordelijk voor uw kind. De lessen starten om 08.30 uur. Dit houdt in, dat alle kinderen dan op hun plaats moeten zitten. Wij signaleren, dat sommige kinderen regelmatig te laat komen. Ook enkele minuten wordt geregistreerd als zijnde te laat. Om 14.30 uur is de school uit. Als de school buiten schooltijd activiteiten organiseert, die horen bij de schooljaarplanning, dan is school ook verantwoordelijk voor uw kind.

Voor meer informatie over de verplichte onderwijstijd verwijzen wij naar de volgende website van schoolbestuur Innovo: https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

Voor meer informatie over gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten verwijzen wij naar de volgende website van schoolbestuur Innovo: https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning georganiseerd is. Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Het schoolondersteuningsprofiel staat op de website van school (www.bs-dekleinewereld.nl) en is de basis voor communicatie met ouders en anderen. 


Specialistische ondersteuning

Basisschool de kleine Wereld werkt met diverse personen samen om het onderwijsleerproces en de zorg voor onze leerlingen te optimaliseren. Het gaat daarbij om de volgende personen:

  • Judith Claessens (gedragsspecialist, verbonden aan SO De Pyler);
  • Susan Ubaghs (specialist leren, verbonden aan SBO St. Bernardus);
  • Melanie Bonnema (onderwijs & ICT-adviseur, schoolbestuur Innovo);
  • Maud Penders, Pauline Lahoye en Jo Hollands (logopedisten);
  • Mirthe Went (fysiotherapeut);
  • Eefje Kern (ergotherapeut). 

.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van de methode Speelplezier. In deze methode worden de verschillende vakgebieden gebundeld in een thema. Ouders worden door middel van themabrieven en een thema introductie geïnformeerd over het thema. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de kinderen. Er is een intensieve samenwerking met de logopediste, een intensieve aanpak betreffende het woordenschatonderwijs en de leertijd voor taal wordt uitgebreid.

Er vinden op drie niveaus ontwikkelingen plaats om afstemming te realiseren op het gebied van VVE. Deze ontwikkelingen vinden plaats in het koppeloverleg (afvaardiging van leidsters en kleuterleerkrachten), het zorgoverleg (zorgcoördinatoren en interne begeleiders) en het directieoverleg (directeuren). Daarnaast vindt bij nieuwe leerlingen altijd een warme overdracht plaats. Binnen dit overleg wordt gefocust op de behoeftes van de individuele leerling. Naast de peuterspeelzaal en de basisschool zijn ook ouders bij dit overleg aanwezig.

Terug naar boven