Openbare Montessorischool Oog in Al

Victor Hugoplantsoen 34 3533 CJ Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van openbare Montessorischool Oog in Al!

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de visie van Maria Montessori. Wij willen onze kinderen helpen in hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen die zich staande kunnen houden in de toekomstige maatschappij. Aangezien elk kind anders is, is ons onderwijs in de basis gericht op de individuele onderwijsbehoefte van de kinderen.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan vaardigheden die nodig zijn bij samenwerken. Een kind is vanuit zichzelf gemotiveerd zich te ontwikkelen. Wij bieden onze kinderen een omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Kern in ons onderwijs is: “Help mij het zelf te doen”. Kinderen hebben binnen bepaalde grenzen de keuze om te werken aan de eigen leerdoelen.

We werken in combinatiegroepen en montessorimaterialen zijn bij ons het uitgangspunt om de leerdoelen te bereiken. In onze school staat verder centraal: het bieden van warmte en veiligheid, betekenisvol leren en samen leren leven.

In dit venster staat meer informatie over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vrijheid
  • Voorbereid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school huisvest 15 lokalen (5 per bouw), maar we werken met 12 groepen (4 in iedere bouw). Het 5e onderbouwlokaal is voor peuterspeelzaal Dreumes Dribbel en het 5e bovenbouwlokaal is voor de Leren Leren klas. Het 5e middenbouwlokaal wordt ingezet als extra lokaal waar kleine groepjes leerlingen begeleid kunnen werken. We kunnen op termijn nog iets groeien en de prognoses geven aan dat dit vanaf 2025 verwacht wordt.

We streven naar gemiddeld 27 kinderen per groep, conform de bekostiging vanuit het Rijk.

In sommige gevallen wijken we van dit aantal af. Een groep waar bijvoorbeeld meerdere kinderen in zitten die meer dan gemiddelde zorg nodig hebben, kan ook met een lager aantal kinderen al vol zitten. Dit heeft ook gevolgen voor zij-instroom. Iedere aanvraag beoordelen we zorgvuldig en naast fysieke capaciteit, zal er dus ook altijd gekeken naar de onderwijsbehoeften van een kind en of een overstap naar onze school kansrijk is. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven