Openbare Montessorischool Oog in Al

Victor Hugoplantsoen 34 3533 CJ Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van openbare Montessorischool Oog in Al!

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de visie van Maria Montessori. Wij willen onze kinderen helpen in hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen die zich staande kunnen houden in de toekomstige maatschappij. Aangezien elk kind anders is, is ons onderwijs in de basis gericht op de individuele onderwijsbehoefte van de kinderen.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan vaardigheden die nodig zijn bij samenwerken. Een kind is vanuit zichzelf gemotiveerd zich te ontwikkelen. Wij bieden onze kinderen een omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Kern in ons onderwijs is: “Help mij het zelf te doen”. Kinderen hebben binnen bepaalde grenzen de keuze om te werken aan de eigen leerdoelen.

We werken in combinatiegroepen en montessorimaterialen zijn bij ons het uitgangspunt om de leerdoelen te bereiken. In onze school staat verder centraal: het bieden van warmte en veiligheid, betekenisvol leren en samen leren leven.

In dit venster staat meer informatie over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Autonomie
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school bestaat uit 12 groepen, waarbij er sprake is van combinatieklassen. Hieronder volgt een overzicht van de groepsindeling:

- 4 onderbouwgroepen (groep 1 en 2)

- 4 middenbouwgroepen (groep 3, 4 en 5)

- 4 bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8)

Naast de reguliere groepen hebben we ook een peuterspeelzaal genaamd Dreumes Dribbel en een lokaal voor de Leren Leren klas. Bovendien beschikken we over een extra middenbouwlokaal dat we kunnen gebruiken als ruimte voor het werken in kleine groepjes. Op termijn is er mogelijkheid tot groei, waarbij de prognoses aangeven dat dit naar verwachting vanaf 2025 zal plaatsvinden.

Ons streven is om gemiddeld 27 kinderen per groep te hebben, conform de bekostiging vanuit het Rijk. Er kunnen echter situaties zijn waarin we afwijken van dit aantal. In gevallen waarin er meerdere kinderen in een groep zitten die meer dan gemiddelde zorg nodig hebben, kan de groep ook met een lager aantal kinderen vol zijn. Dit heeft tevens gevolgen voor zij-instroom. Elke aanvraag voor zij-instroom wordt zorgvuldig beoordeeld. Naast de fysieke capaciteit kijken we altijd naar de onderwijsbehoeften van het kind en beoordelen we of een overstap naar onze school kansrijk is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven