Openbare Montessorischool Oog in Al

Victor Hugoplantsoen 34 3533 CJ Utrecht

 • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
 • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
 • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
 • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
 • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school werken we dagelijks hard om de referentieniveaus voor taal en rekenen te behalen die van onze school verwacht mogen worden. Daarnaast willen we voldoen aan de kerndoelen en de wettelijke eisen, zoals beschreven in artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs.

De afgelopen jaren hebben de leerresultaten op onze school wat onder druk gestaan. In het afgelopen schooljaar 2021-2022 hebben we een gemiddelde schoolscore behaald van 63,4%. Dat is boven de signaleringsgrens van 58,6% die de inspectie op basis van populatie aan onze school heeft toegekend. We zien een duidelijk stijgende lijn van 2018-2019 naar 2021-2022.

Voor Lezen, Taalverzorging en Rekenen streven we naar het behalen van het fundamentele niveau 1F voor al onze leerlingen. Dat is bijna gelukt in 2021-2022:

 • Lezen: 100%
 • Taalverzorging: 100%
 • Rekenen: 87,1%

De resultaten op 2F/1S niveau waren in 2021-2022:

 • Lezen: 87,1%
 • Taalverzorging: 54,8%
 • Rekenen: 48,4%

De resultaten op het hogere niveau voor Taalverzorging en Rekenen zijn lager dan ons streefniveau. Onze intern begeleider heeft de resultaten met het team geanalyseerd, om er lering uit te trekken. En hoewel nog niet alle scores aan de norm voldoen, zijn we trots zijn op de groei die zichtbaar is.

Schoolambitie

Op basis van ons driejarig gemiddelde hebben we streefpercentages voor de niveaus 2F (lezen en taalverzorging) en 1S (rekenen) opgesteld. Onze schoolambitie 2F/1S niveau is voor schooljaar 2022-2023:

 • Lezen: 85%
 • Taalverzorging: 65%
 • Rekenen: 55%

En voor schooljaar 2023-2024:

 • Lezen: 90%
 • Taalverzorging: 70%
 • Rekenen: 60%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Op onze school willen we de ontwikkeling van de kinderen goed en zorgvuldig volgen. Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, de resultaten die kinderen behalen kunnen heel divers zijn. We vinden het belangrijk om uit te gaan van deze verschillen en hierop aan te sluiten bij het aanbieden van de leerstof. Voor het monitoren van de ontwikkeling en de voortgang van de kinderen werken wij met een een systeem van toetsen en 'bewijsmomenten', waarop kinderen aantonen bepaalde lesstof te beheersen. Observaties en toetsen geven samen een goed beeld van de individuele leerling op een bepaald moment.  

Om een duidelijk beeld te krijgen over de leerontwikkelingen van de individuele leerling en hoe het kind zich ontwikkelt in de groep, gebruiken we het Cito leerlingvolgsysteem. Van groep 3 t/m groep 8 zijn er jaarlijks vaste momenten waarop de leerlingen getoetst worden. Daarnaast volgen wij voor deze groepen de sociaal-emotionele ontwikkeling middels de vragenlijsten van Zien! 

Tijdens het schooljaar zijn er minimaal twee groepsbesprekingen met de intern begeleider en de leerkracht, waarbij de ontwikkeling van de groep en de kinderen worden besproken.  

We werken en handelen planmatig en handelingsgericht. De hulp wordt in de groep door de eigen leerkracht gegeven. Bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een handelingsplan is een goede communicatie tussen alle betrokkenen (leerkracht, ouders, leerling, IB, directie en evt. externe deskundigen) van groot belang. Uiterlijk op het volgende signaleringsmoment, maar vaak ook tussentijds zal via observaties en de afname van toetsen het effect van de extra hulp worden vastgesteld. Als er te weinig verbetering is in het leerresultaat, zal bijstelling van het handelingsplan nodig zijn. Analyse op schoolniveau kan leiden tot beslissingen over de gebruikte methode(s), het lesrooster, gezamenlijke of individuele nascholing, etc. 

Tussenresultaten

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methode en niet-methode toetsen, zoals die van Cito. Op basis van de gegevens uit de toetsen wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Planmatig werken

De school werkt planmatig in een 4-jarencyclus aan de doelstellingen die staan geformuleerd in het schoolplan. Jaarlijks wordt er een plan met speerpunten opgesteld, n.a.v. dit schoolplan en de actualiteit, waar inhoudelijk aan gewerkt wordt. Dit plan wordt gedurende het jaar en aan het eind geëvalueerd.

Trendanalyse

We evalueren de onderwijsopbrengsten aan de hand van de Cito-toetsen twee keer per jaar. Dat doen we op school-, groeps- en individueel niveau. Daarbij kijken we niet alleen naar toetsscore, maar vooral naar de vaardigheidsgroei. We vinden het namelijk belangrijk dat ieder kind in zijn/haar eigen ontwikkelingslijn groeit. De conclusies n.a.v. deze trendanalyses geven input aan het jaarplan.

De ontwikkelfocus voor 2022-2023 ligt in ieder geval op het gebruik van de Montessori-materialen naast de methodes die we gebruiken als basis voor de leerlijnen van onze kinderen. Dit vereist kennis van de leerkracht en een uniforme aanpak met een heldere doorgaande lijn. Externe Montesori-professionals helpen ons daarbij.

Kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek

Sommige gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.  Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.    

Onze school verstrekt de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl). Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie van onze school. Wij zorgen er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.      

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP-toets. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken vanuit de pedagogische visie van Maria Montessori en de Vreedzame School en willen onze kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Uitgangspunten die hierbij centraal staan:

 • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
 • het creëren van een positieve sociale en morele norm
 • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Warmte en veiligheid
 • Samen leren leven
 • Vrijheid in gebondenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2022 heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op onze school. Het overkoepelende oordeel van de inspectie is onvoldoende. Hieronder nemen we de beoordelingen door en lichten we puntsgewijs toe wat dit betekent.  

1.      Aanbod: voldoende, met een herstelopdracht

2.      Zicht op ontwikkeling en begeleiding: onvoldoende

3.      Pedagogisch en didactisch handelen: voldoende, met een herstelopdracht

4.      Veiligheid: voldoende

5.      Sturen, kwaliteitszorg en ambitie: voldoende, met een herstelopdracht  

Ad 1)     Aanbod

Verouderde lesmethodes, verschillende lockdowns en periodes van afstandsonderwijs hebben ons de afgelopen jaren doen inzien dat ons onderwijsaanbod te schraal was. Daarom hebben we veel lesmethodes voor de elementaire vakken taal, lezen en rekenen vervangen. We hebben Veilig Leren Lezen in groep 3 aangeschaft, Atlantis in groep 4 en 5, Nieuwsbegrip in groep 6 t/m 8 en Getal en Ruimte Junior in de hele school. Ook is de Taal: doen! Kast in alle midden- en bovenbouwgroepen geïmplementeerd.  

Ontwikkeling is nodig bij:

·        Een beredeneerd en doelgericht passend aanbod voor kinderen voor wie Nederlands de tweede taal is, spelling, en technisch lezen en Engels in de bovenbouw.  

Ad 2)     Zicht op ontwikkeling en begeleiding

De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan de zorgstructuur op onze school. We observeren en nemen structureel toetsen af om de ontwikkeling van iedere leerling in kaart te brengen en daarop aan te sluiten in ons onderwijsaanbod.  

Ontwikkeling is nodig bij:

·       Planmatiger, doelgerichter en proactiever werken vanuit een diepte-analyse. Dit vereist kennis en tijd om inhoudelijke analyses te maken. Dus van curatief (achteraf helpen) naar preventief (zorgen dat geen achterstand ontstaat) handelen.  

Ad 3)     Pedagogisch en didactisch handelen

De inspectie heeft een plezierig en ondersteunend pedagogisch klimaat gezien, met een rustige werksfeer. Er worden groepsinstructies gegeven en de leerlingen worden hier actief bij betrokken.  

Ontwikkeling is nodig bij:

·        Het schoolbreed versterken van de effectieve instructievaardigheden, passend bij de onderwijs- of begeleidingsbehoefte van ieder kind.  

Ad 4)     Veiligheid

Deze standaard voldoet aan de wettelijke vereisten en daar zijn we ontzettend blij mee. Je veilig voelen is immers een voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen.  

Ad 5 - 6 - 7)        Sturen, kwaliteitszorg en ambitie

De inspectie heeft terecht opgemerkt dat we zicht hebben op onze tekortkomingen in de onderwijskwaliteit en stappen hebben gezet om dit te verbeteren. Er is een open cultuur, waarin we samen willen leren. Van én met elkaar. En dat gaat ons ook lukken, want er is veel expertise op onze school aanwezig.  

Ontwikkeling is nodig bij:

·        Afstemming van afspraken en aanbod, en komen tot een prioritering in de veelheid van ontwikkelwensen. U als ouders hierin meenemen middels een goede informatievoorziening.  

Verbeterplan

Direct na de terugkoppeling van bevindingen hebben we een verbeterplan opgesteld. De uitgangspunten van dit plan zijn visie, focus en rust, en wordt mede door het bestuur van SPO Utrecht en de Vliegende Brigade van de PO-raad begeleid. Het verbeterplan is een 'groeidocument', dat tussentijds geëvalueerd en bijgesteld wordt. De laatste versie van het verbeterplan kunt u ter inzage op school inzien of aanvragen.

Visie

OBS Oog in Al is een Montessorischool. Dat willen we graag en in volle overtuiging blijven. Maria Montessori heeft ons geleerd hoe we de grondgedachte ‘Help mij het zelf te doen’ in ons onderwijs kunnen vormgeven. Hierbij zijn onze bekende 5 pijlers samengevoegd tot vier kernwaarden. Deze waarden vormen samen onze visie:  

Veiligheid – Vrijheid – Vertrouwen – Voorbereid

Focus

De bevindingen van de inspectie zijn herkenbaar voor ons. In de veelheid aan activiteiten en plannen, gecombineerd met de waan van de dag is het belangrijk focus te houden. Het verbeterplan moet ons helpen te komen tot een prioritering, waarbij iedereen in de school weet wat er van hem of haar verwacht wordt. De focus op het onderwijsproces start in groep 1 en loopt door tot en met groep 8. Hiermee zal de doorgaande lijn geborgd worden. Dat doen we niet alleen. Hierbij worden we begeleid door AVE.IK, een externe Montessori organisatie met specialisten die veel kennis meebrengen op het gebied van modern Montessorionderwijs en menig school succesvol hebben begeleid naar betere resultaten.  

Met elkaar blijven we in gesprek over wat ‘goed onderwijs’ is en wat dat vraagt aan pedagogisch en didactisch handelen. ‘Good practices’ delen we met elkaar door klassenbezoeken af te leggen, zowel bij collega’s op onze eigen school als op krachtige Montessorischolen in ons land. Afspraken die we maken en vastleggen, komen we na.  

Rust

De afgelopen jaren zijn onrustig geweest voor het team, de kinderen en de ouders. Dit was het gevolg van de pandemie en de vele directiewisselingen. In zo’n roerige tijd is het moeilijk om focus te houden op wat ertoe doet en samen zorg te dragen voor afspraken naar een goede doorgaande lijn. Daarnaast hebben we geconstateerd dat de nodige vakdidactische vernieuwingen zijn gerealiseerd met het oog op een goede cognitieve ontwikkeling van onze kinderen, maar dat deze onvoldoende begeleid zijn ingevoerd. Er is te weinig oog geweest voor de hiermee samenhangende en benodigde ontwikkeling van de professional in de groep.  

In schooljaar 2020-2021 heeft het team de eerste stappen gezet naar verbetering. Er ligt een jaarplan dat vervolg heeft gekregen en er ligt de opdracht tot herstel door de inspectie. Het bestuur van SPO Utrecht wil de rust die er nu is continueren, zodat de weg naar verbetering geborgd is. Vanuit dit beoogde fundament kan een vaste en ervaren directie vervolg geven. Hiervoor wordt in afstemming met de Medezeggenschapsraad na de zomer van 2022 een wervingsprocedure gestart. 

Terug naar boven