Openbare Montessorischool Oog in Al

Victor Hugoplantsoen 34 3533 CJ Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We werken op OBS Oog in Al aan de referentieniveaus voor taal en rekenen en voldoen aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals beschreven in artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs. Voor rekenen, lezen en taalverzorging streven we naar het behalen van het fundamentele niveau 1F voor al onze leerlingen. De niveaus 2F (lezen en taalverzorging) en 1S (rekenen) willen we respectievelijk met 75%(lezen), 60% (taalverzorging) en 60% (rekenen) van onze leerlingen bereiken.

In schooljaar 2018-2019 zagen we een lagere score op de eindtoets. Op andere afgenomen toetsen in dezelfde periode en bij dezelfde kinderen werd er veel beter gescoord. Na onderzoek bleek dat (problemen met) het digitaal afnemen van toetsen er voor gezorgd heeft dat de resultaten op deze eindtoets lager waren en daardoor niet representatief.

Helaas is door de Coronacrisis geen eindtoets afgenomen in schooljaar 2019-2020.

Vanuit onze eigen toetsgegevens (Methodetoetsen en CITO-LOVS toetsen) hebben we een goed overzicht op de kinderen die in 2019-2020 de school verlaten en hebben we deze kinderen middels deze gegevens van een passend schooladvies kunnen voorzien.

Vanuit de trendanalyse zagen we een bovengemiddelde score voor deze jaargroep op de basisvaardigheden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Binnen de school willen we de ontwikkeling van de kinderen goed en zorgvuldig volgen. Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, de resultaten die kinderen behalen kunnen heel divers zijn. We vinden het belangrijk om uit te gaan van deze verschillen en hierop aan te sluiten bij het aanbieden van de leerstof. Voor het monitoren van de ontwikkeling en de voortgang van de kinderen werken wij met een een systeem van toetsen en 'bewijsmomenten', waarop kinderen aantonen bepaalde lesstof te beheersen. Observaties en toetsen geven samen een goed beeld van de individuele leerling op een bepaald moment.  

Om een duidelijk beeld te krijgen over de leerontwikkelingen van de individuele leerling en hoe het kind zich ontwikkelt in de groep, gebruiken we het leerlingvolgsysteem van het Cito. Van groep 3 t/m groep 8 zijn er jaarlijks vaste momenten waarop de leerlingen middels de Cito- methode getoetst worden. Daarnaast volgen wij voor deze groepen de sociaal emotionele ontwikkeling middels de vragenlijsten van Zien! 

Tijdens het schooljaar zijn er minimaal twee besprekingen met de intern begeleider en de overige leerkrachten, waarbij de groep en de kinderen - als dat individueel nodig is - worden besproken.  

We werken en handelen planmatig en handelingsgericht. De hulp wordt in de groep door de eigen leerkracht gegeven. Bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een handelingsplan is een goede communicatie tussen alle betrokkenen (leerkracht, ouders, leerling, IB, directie en evt. externe deskundigen) van groot belang. Uiterlijk op het volgende signaleringsmoment, maar vaak ook tussentijds zal via observatie- en toetsafname het effect van de extra hulp worden vastgesteld.

Als er te weinig verbetering is in het leerresultaat, zal bijstelling van het handelingsplan nodig zijn. Analyse op schoolniveau kan leiden tot beslissingen over de gebruikte methode(s), het lesrooster, gezamenlijke of individuele nascholing, etc.  

2 keer per jaar evalueren we de toetsopbrengsten d.m.v. een groepsbespreking en wordt bovenstaand proces doorlopen.  

De concrete afspraken / procedures / formulieren worden opgeslagen in ons administratiesysteem Parnassys. 

Tussenresultaten

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Planmatig werken

De school werkt planmatig in een 4-jarencyclus aan de doelstellingen die staan geformuleerd in het schoolplan. Jaarlijks wordt er een plan met speerpunten opgesteld, n.a.v. dit schoolplan en de actualiteit, waar inhoudelijk aan gewerkt wordt. Dit plan wordt gedurende het jaar en aan het eind geëvalueerd.

Trendanalyse

Twee keer per jaar maakt de school een trendanalyse van de resultaten die behaald zijn op de CITO M en E toetsen. De conclusies n.a.v. deze trendanalyse geven input aan het jaarplan.

De afgelopen periode lag de focus op het spelling- en rekenonderwijs. Door meer instructie in groepjes op maat te geven willen we een impuls geven aan het reken- en spellingonderwijs. In de volgende trendanalyse willen we hiervan een positief effect terug zien.

We verwachten dat het thuiswerken door de Coronacrisis ook een effect heeft op de resultaten op de toetsen bij diverse kinderen. Na analyse zullen we gericht kijken welke aanpak er op individueel niveau en/of op groepsniveau effectief kan worden ingezet.

De ontwikkelfocus voor 2021-2022 ligt in ieder geval op het inzetten van digitale middelen naast de Montessori-middelen in de klas, waarbij we eerst kijken naar de mogelijkheden bij het vak rekenen, samen met de implementatie van de nieuwe methode 'Getal en Ruimte'

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.   Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat vanaf schooljaar 2020-2021 de IEP-toets. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven