Openbare Montessorischool Oog in Al

Victor Hugoplantsoen 34 3533 CJ Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al

Het team

Toelichting van de school

Op onze school zijn veel specialisten werkzaam, zoals voor gedrag, het jonge kind, hoogbegaafdheid, taal/lezen en rekenen. Alle leerkrachten zijn in het bezit van een Montessori diploma of hebben deze bijna afgerond. Daar zijn we ontzettend trots op!

Daarnaast begeleiden we jaarlijks stagiair(e)s van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Helaas is er door het lerarentekort niet makkelijk te voorzien in vervanging van leerkrachten. We proberen dit toch zo goed mogelijk te organiseren. Dat doen we als volgt:

Wij maken bij ziekte of verlof van personeel gebruik van een interne invalpool en twee bovenschoolse vervangingspools: SPO PRO en SPO FLEX. 

Interne invalpool 

In onze interne zitten alle leerkrachten van Montessorischool Oog in Al die bereid zijn een extra dag voor een groep te willen staan. Deze pool benaderen was als eerste als er een leerkracht ziek of afwezig is.    

Bovenschoolse vervangingspool

Als niemand uit de interne pool beschikbaar is om in te vallen, zetten we een vervangingsvraag uit bij SPO Utrecht. SPO heeft een database van leerkrachten die stichting breed op scholen kunnen invallen. Soms kan dit ook pas de ochtend zelf bekend worden.  

Ondanks deze bovenschoolse voorzieningen merken we dat het niet altijd lukt om vervangingen of vacatures in te vullen. Als er een invaller beschikbaar is voor een andere groep, dan zullen we intern met medewerkers gaan schuiven, om alle groepen zo goed mogelijk te bemensen. Als er geen invaller beschikbaar is zullen we een groep, onder supervisie van een leerkracht, toevertrouwen aan een stagiaire of pedagogisch medewerker.  

Verdelen

Als er dan nog niemand beschikbaar is, zijn we genoodzaakt de groep te verdelen over de groepen 1 tot en met 8. Het werk van die dag kan dan in een andere groep gemaakt worden. We kunnen maximaal één groep per dag verdelen. Heeft dezelfde groep meerdere dagen te maken met afwezigheid van de leerkracht, dan vragen we een leerkracht uit dezelfde bouw om in te vallen en verdelen we zijn/haar groep voor een dag. Zo hopen we de "last" te kunnen verdelen.    

Verdeling kleuters

Kleuters leren vooral door spel en daar is de klas op ingericht. Kleuters vinden het doorgaans erg spannend om verdeeld te worden en daarom hebben wij ervoor gekozen om onze kleuters in principe niet te verdelen over hogere groepen, maar dit zoveel als mogelijk in de andere kleutergroepen op te vangen. Kinderen uit groep 2 kunnen als ze daar aan toe zijn, verdeeld worden over de middenbouwgroepen.  

Als er twee of meer kleuterleerkrachten afwezig zijn, zullen er helaas groepen naar huis moeten worden gestuurd. We proberen ook hierbij altijd de "last" te verdelen.   

Naar huis

In het uiterste geval kunnen we genoodzaakt zijn om een groep naar huis te sturen, maar proberen dit natuurlijk te voorkomen.

In alle bovenstaande situaties houden we het belang van alle kinderen in het oog. We houden rekening met de effecten van vervanging, verdeling of het naar huis sturen van de kinderen. Mocht een groep onevenredig veel een leerkracht moeten missen, dan zullen we naar mogelijkheden kijken om intern te schuiven met een andere leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS Oog in Al zijn de volgende functies aanwezig:

Directie  

De directeur werkt 4 dagen per week en is integraal verantwoordelijk voor de school.  

Onderwijzend personeel

Groepsleerkracht

Voor alle 12 groepen is er 5 dagen per week een leerkracht.  

Gymdocent

Daarnaast is er 3 dagen per week een gymdocent, die 3 gymlessen per week verzorgd voor alle kinderen van groep 3 t/m 8.  

Schoolopleider  

Er zijn twee schoolopleiders die startende collega’s (tot 3 jaar na hun aanstelling) en studenten te begeleiden.

Leren Leren klas

Voor de (hoog)begaafde leerlingen uit de midden- en bovenbouw draaien onze specialisten hoogbegaafdheid een dagdeel per week een Leren Leren klas, waarin de kinderen met elkaar aan specifieke opdrachten en ontwikkeling werken. Hierbij komen verschillende uitdagingen aan bod, die nu eens niet een beroep doen op cognitie, maar bijv. op doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid en het samenzijn met gelijkgestemden.

Bouwcoördinator

Iedere bouw heeft een eigen bouwcoördinator. De drie bouwcoördinatoren vormen met de intern begeleider en de directeur het managementteam van de school. 

Onderwijs ondersteunend personeel

IB

Er is voor 3 dagen per week een intern begeleider aanwezig. Zij coördineert de leerlingenzorg, begeleidt leerkrachten in de groepen bij hun ondersteuning aan de leerlingen en bewaakt het onderwijskundig beleid. 

Administratief medewerkster

De school heeft een administratief medewerkster voor 2,5 dagen per week. Zij verzorgt zowel de financiële-, als de leerling- en de personeelsadministratie.

Conciërge  

De school heeft 5 dagen per week een conciërge ter ondersteuning van de teamleden en directie.

Studenten

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.  

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze onderbouw wordt thematisch gewerkt. Een thema, zoals "Kriebelbeestjes" of "Herfst", duurt ongeveer 6 tot 8 weken en staat iedere dag centraal in alle activiteiten die plaatsvinden in de groep. Zo staat in iedere onderbouwgroep een thematische aandachtstafel, met daarop boekjes, spelletjes, materialen en spulletjes die bekeken, besnuffeld en bevoeld kunnen worden en die vooral uitnodigen tot spel en ontwikkeling. Dat doen de kleuters binnen, maar ook buiten op ons plein of de daktuin.

Ook hier een praktisch voorbeeld van een werkperiode in de onderbouw.

Tijdens werktijd gaan de kinderen aan het werk met de Montessorimaterialen, 'bij' materialen of ze doen een creatief werkje. Kinderen kiezen een werkje uit één van de kasten dat in hun directe lijn van ontwikkeling ligt en de leerkracht helpt zo nodig met kiezen. Hiervoor gebruiken we de logboekjes, waarin de leerkracht aankruist wat gedaan is en wat de daarop volgende stap kan zijn.

In deze tijd maakt de leerkracht verschillende rondes volgens een vaste volgorde, zodat ze voor de kinderen voorspelbaar is. In haar rondes gaat de leerkracht ook naar het binnenplein, om kinderen te observeren en mee te spelen. De leerkracht maakt aantekeningen, die later opgenomen worden in het kindvolgsysteem. Tijdens werktijd geeft de leerkracht lesjes aan één kind of een groepje kinderen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een curriculum dekkend aanbod. Naast meerdere groepsinstructies per week, willen we zoveel mogelijk maatwerk bieden. Daarvoor biedt onze Montessori werkwijze ruimte; kinderen kunnen hun onderwijstijd zoveel mogelijk op een voor hen effectieve manier invullen. Wij werken dan ook vooral (les)doelgericht, met het oog op kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Kinderen besteden dus niet allemaal evenveel tijd aan de diverse vakken.

Een praktisch voorbeeld van hoe we de dag in de midden- of bovenbouw starten.

De leerkracht heeft het werk van de dag daarvoor bekeken en aantekeningen gemaakt in de lesjeslijst. Een nieuwe dag start met een korte eerste ronde. Dit is een ronde waarin de kinderen zelf aan de slag gaan met het bekijken van de dagplanning, het starten en verbeteren van werk. Tijdens deze ronde gaat de leerkracht met de lesjeslijst bij de kinderen na wat er nog niet voldoende gemaakt is, geeft de leerkracht feedback op het werk en eventuele sturing. Daarna volgt een groepsinstructie, bijv. voor spelling of rekenen. Dit wordt gevolgd door een lange lesjesronde en een observatiemoment, waarin aandacht is voor bijv. de executieve functies.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. In de eerste plaats zoekt de school in overleg met de ouders naar passend onderwijs op onze school. Indien dit niet lukt of niet voldoende is, kan ondersteuning worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Vaak blijkt dat dat voldoende is om de onderwijsbehoefte te steunen. In sommige gevallen blijkt ook het samenwerkingsverband onvoldoende hulp te kunnen bieden. Dan is vaak een oplossing om een passende plek buiten onze school te vinden, in het regulier onderwijs of in het speciaal (basis)onderwijs. 

De ondersteuning op onze school

We zien Montessorischool Oog in Al als een gemeenschap waarin we het belangrijk vinden dat alle kinderen zich in de eerste plaats veilig en prettig voelen. Wanneer een kind zich gezien en gewaardeerd voelt, is het in staat om zich te ontplooien. Vanuit deze basis kunnen we succesvol zijn in het realiseren van kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen.   

In onze visie past een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders en begeleiders. Daarom worden de ouders en de leerlingen zelf betrokken in het benoemen van de onderwijsbehoeften. Wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht nodig?  

Wanneer de begeleiding op onze school onvoldoende toereikend is, wordt de stap gemaakt naar begeleiding door het samenwerkingsverband of een externe zorgaanbieder. Het betreft het ondersteunen van de groepsleerkracht en intern begeleider bij het zoeken naar afstemming van de onderwijsleersituatie op de instructie- en/of ondersteuningsbehoeften van de leerling.  

Alle begeleiding van leerlingen vindt plaats in de reguliere groepen. Dit betreft de begeleiding van leerlingen die moeite hebben met de leerstof als ook de begeleiding van leerlingen die de stof makkelijker aankunnen. Voor leerlingen die meer- en hoogbegaafdheid zijn, werken we met een apart verrijkingstraject in de klas.  

Leren Leren klas

Eén dagdeel per week wordt er aan meer- en hoogbegaafde leerlingen de gelegenheid geboden om samen te komen in een aparte instructiegroep, de Leren Leren klas. Onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht kunnen deze kinderen zich verder ontwikkelen en werken aan hun eigen (leer)doelen. De rest van de week werken deze kinderen aan hun werk in hun eigen groepen.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning. 

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl:

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

T: 030-3036420

E: info@swvutrecht.nl

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. 

Voor Montessorischool Oog in Al is Natasja Kusters de buurtteammedewerker. Zij is op dinsdagen van 9.00 uur tot 11.00 uur op school. Telefonisch is zij bereikbaar via 06-29793827.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De kern van passend onderwijs is het uitgaan van de ondersteuningsbehoeften of onderwijsbehoeften van leerlingen. Sinds de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is ingegaan, hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning die elke school in de regio biedt.

Kinderen met een speciale hulpvraag

Het kan gebeuren dat de ondersteuning die wij de leerling kunnen bieden, ontoereikend is. In dat geval hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van aanvullende middelen die het samenwerkingsverband beschikbaar stelt. Dat noemen we ‘arrangeren’. De inzet van deze ondersteuning is erop gericht de leerling met specifieke onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te geven in het reguliere basisonderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons schoolgebouw is peuteropvang Dreumes Dribbel gevestigd. Peuteropvang Dreumes Dribbel is een fijne speelplek voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. Het is een leuke, uitdagende plek met deskundige leiding. De peuters leren samen spelen, samen met andere kinderen liedjes zingen, spelletjes doen, knutselen, verhalen vertellen en naar elkaar luisteren. Dreumes Dribbel is onderdeel van Spelenderwijs Utrecht. Meer info: www.samenkinderopvang.nl/peuteropvang-dreumes-dribbel

's Middags na schooltijd en in de schoolvakanties is onze aula de basisplek voor BSO dat aangeboden wordt door kinderopvangorganisatie Fantaziehuis. Kinderen hebben de keuze uit een breed scala van activiteiten. Van heerlijk buiten spelen tot smakelijk koken, van wegzakken op de bank met een avontuurlijk boek tot het bedenken van je eigen theatervoorstelling. De pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Meer info: www.fantaziehuis.nl/locatie/fantaziehuis-victor-hugo

Goed om te weten, Dreumes Dribbel en Fantaziehuis zijn zelfstandige organisaties en zijn onze partners, maar geen onderdeel van onze school. Naast kinderopvangorganisatie Fantaziehuis onderhouden wij goede contacten met de andere BSO's in de wijk:

Terug naar boven