Openbare Montessorischool Oog in Al

Victor Hugoplantsoen 34 3533 CJ Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool Oog in Al

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Helaas is er door het lerarentekort niet makkelijk te voorzien in vervanging van een van de leerkrachten. We proberen bij afwezigheid van een leerkracht zo goed mogelijk de vervanging te organiseren.

Dit doen we als volgt:

Wij maken bij ziekte of verlof van personeel gebruik van een interne invalpool en bovenschoolse vervangingspools: SPO PRO en SPO FLEX. 

Interne invalpool

Wij maken gebruik van een interne invalpool. Hierin zitten alle leerkrachten van Obs Oog in Al in die bereid zijn een extra dag voor een groep te willen staan. Deze pool benaderen was als eerste als er een leerkracht ziek of afwezig is.  

Invalpool stichting SPO Utrecht

Als er niemand is die kan invallen uit de interne pool doen wij een vervangingsvraag bij onze stichting. Dit is een database van leerkrachten die stichting breed op scholen kan invallen. Soms kan dit ook pas de ochtend zelf bekend worden.  

Ondanks deze bovenschoolse voorzieningen merken we dat het niet altijd lukt om (met name in de bovenbouw) vervangingen of vacatures in te vullen. Als er een invaller beschikbaar is voor een andere groep, dan zullen we intern met medewerkers gaan schuiven, om alle groepen zo goed mogelijk te bemensen. Als er geen invaller beschikbaar is zullen we een groep, onder supervisie van een leerkracht, toevertrouwen aan een stagiaire of pedagogisch medewerker.  

Verdelen

Als er dan nog niemand beschikbaar is zijn wij genoodzaakt de groep te verdelen over de groepen 1 tot en met 8. De leerkrachten die afwezig zijn leggen dan werk klaar voor de leerlingen. Dit werk kan dan in een andere groep die dag gemaakt worden. Het onderwijs loopt dus door in de andere groep. Wij kunnen maximaal 1 groep verdelen.  

Verdeling kleuters

Kleuters leren vooral nog door veel te spelen en ook de klas is zo ingericht. Ook vinden kleuters het nog erg spannend om verdeeld te worden. Om die reden hebben wij als Obs Oog in Al besloten dat de kleuters in principe niet verdeeld worden over hogere groepen. In het geval van het niet beschikbaar hebben van een leerkracht voor groep 1/2 zullen de kinderen verdeeld worden over de andere kleutergroepen.

Groep 2 kinderen kunnen eventueel, indien ze daar aan toe zijn, ook verdeeld worden over de middenbouwgroepen.  

Als er 2 kleuterleerkrachten afwezig zijn zal er 1 kleutergroep naar huis moeten worden gestuurd.  

Naar huis

In het uiterste geval kunnen we genoodzaakt zijn om een groep naar huis te sturen. We proberen dit uiteraard te voorkomen.

In alle bovenstaande situaties houden we het belang van alle kinderen in het oog.

We houden rekening met de effecten van vervanging, verdeling of het naar huis sturen van de kinderen. Mocht een groep onevenredig veel een leerkracht moeten missen, dan zullen we naar mogelijkheden kijken om intern te schuiven met een andere leerkracht.

Door goed zicht te houden op alle groepen en het ongemak van afwezige leerkrachten te verdelen, worden de lasten per kind en groep evenrediger verdeeld en gedragen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS Oog in Al zijn de volgende functies aanwezig:

Directie  

De directeur werkt 4 dagen per week en is integraal verantwoordelijk voor de school.  

Onderwijzend personeel

Groepsleerkracht

Voor alle 12 groepen is er 5 dagen per week een leerkracht.  

Gymdocent

Daarnaast is er 3 dagen per week een gymdocent, die 3 gymlessen per week verzorgd voor alle kinderen van groep 3 t/m 8.  

Schoolopleider  

Er is 1,5 dagen per week tijd voor de schoolopleider om startende collega’s (tot 3 jaar na hun aanstelling) en studenten te begeleiden. Vanwege het Montessori onderwijs en het lerarentekort, merken we dat het voor starters op onze school lastig is. Om de mensen goed te laten starten en te behouden zetten we extra in op begeleiding door de schoolopleider.  

Plusklas

Er is 1,5 dagen per week tijd voor de Plusklasleerkracht om leerkrachten te ondersteunen bij het vormgeven van onderwijs aan deze doelgroepleerlingen. Dit gebeurt zowel buiten de klas, waarin de kinderen met elkaar aan specifieke opdrachten en ontwikkeling werken, als binnen de klas, waarin het geleerde in de praktijk wordt toegepast.  

Bouwcoördinator

De drie bouwcoördinatoren hebben 1 gezamenlijke dag per week voor coördinerende taken voor hun bouwen. Gemiddeld hebben ze 1 keer in de 3 weken een ambulante dag.  

Onderwijs ondersteunend personeel

IB

Er is voor 3 dagen per week een intern begeleider voor ondersteuning en coördinatie van de zorg. Gebruikelijk is dat op zo’n 100 leerlingen 1 dag per week IB wordt ingepland. 

Administratief medewerkster

De school heeft een administratief medewerkster voor 2,5 dagen per week. Zij verzorgt zowel de financiële-, als de leerling- en de personeelsadministratie.

Conciërge  

De school heeft 5 dagen per week een conciërge ter ondersteuning van de teamleden en directie.

Studenten

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.  

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft inspraak op een wijziging van schooltijden van een school. Middels een peiling kan een MR onder ouders ophalen of er draagvlak is voor eventuele aanpassingen aan de onderwijstijd en dit bespreken in MR-vergaderingen.

We werken met een curriculum dekkend aanbod. Daarbij willen we zoveel mogelijk maatwerk bieden.

Door de Montessoriwerkwijze is het zo dat we de kinderen zoveel mogelijk op een voor hen effectieve manier hun onderwijstijd kunnen invullen.

Wij werken dan ook vooral doelgericht, met het oog op kwaliteit i.p.v. kwantiteit.

Kinderen besteden dus niet allemaal evenveel tijd aan de diverse vakken.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft inspraak op een wijziging van schooltijden van een school. Middels een peiling kan een MR onder ouders ophalen of er draagvlak is voor eventuele aanpassingen aan de onderwijstijd en dit bespreken in MR-vergaderingen.

Wij werken met een curriculum dekkend aanbod. Daarbij willen we zoveel mogelijk maatwerk bieden.

Door de Montessoriwerkwijze is het zo dat we de kinderen zoveel mogelijk op een voor hen effectieve manier hun onderwijstijd kunnen invullen.

Wij werken dan ook vooral doelgericht, met het oog op kwaliteit i.p.v. kwantiteit.

Kinderen besteden dus niet allemaal evenveel tijd aan de diverse vakken.

Voor rekenen, lezen en taalverzorging streven we naar het behalen van het fundamentele niveau 1F voor al onze leerlingen. De niveaus 2F (lezen en taalverzorging) en 1S (rekenen) willen we respectievelijk met 75%(lezen), 60% (taalverzorging) en 60% (rekenen) van onze leerlingen bereiken.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. In de eerste plaats zoekt de school in overleg met de ouders naar passend onderwijs op onze school. Indien dit niet lukt of niet voldoende is, kan ondersteuning worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Vaak blijkt dat dat voldoende is om de onderwijsbehoefte te steunen. In sommige gevallen blijkt ook het samenwerkingsverband onvoldoende hulp te kunnen bieden. Dan is vaak een oplossing om een passende plek buiten onze school te vinden, in het regulier onderwijs of in het speciaal (basis)onderwijs. 

De ondersteuning op onze school

We zien OBS Oog in Al als een gemeenschap waarin we het belangrijk vinden dat alle kinderen zich in de eerste plaats veilig en prettig voelen. Wanneer een kind zich gezien en gewaardeerd voelt, is het in staat om zich te ontplooien. Vanuit deze basis kunnen we succesvol zijn in het realiseren van kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen.   

In onze visie past een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders en begeleiders. Daarom worden de ouders en de leerlingen zelf betrokken in het benoemen van de onderwijsbehoeften. Wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht nodig?  

Wanneer de begeleiding op onze school onvoldoende toereikend is, wordt de stap gemaakt naar begeleiding door het samenwerkingsverband of een externe zorgaanbieder. Het betreft het ondersteunen van de groepsleerkracht en intern begeleider bij het zoeken naar afstemming van de onderwijsleersituatie op de instructie- en/of ondersteuningsbehoeften van de leerling.  

Alle begeleiding van leerlingen vindt plaats in de reguliere groepen. Dit betreft de begeleiding van leerlingen die moeite hebben met de leerstof als ook de begeleiding van leerlingen die de stof makkelijker aankunnen. Voor leerlingen die meer- en hoogbegaafdheid zijn, werken we met een apart verrijkingstraject in de klas.  

Plusklas

Eén dagdeel per week wordt er aan meer- en hoogbegaafde leerlingen de gelegenheid geboden om samen te komen in een aparte instructiegroep, de plusklas. Onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht kunnen deze kinderen zich verder ontwikkelen binnen het kader van hun eigen handelings-/periodeplan. De rest van de week werken deze kinderen aan hun werk in hun eigen groepen.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden.

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO.

www.swvutrechtpo.nl

Perudreef 90,

3563  VE Utrecht.

030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen.  Voor OBS Oog in Al is Natasja Kusters de buurtteammedewerker. Zij is op dinsdagen van 9.00 uur tot 11.00 uur op school. Telefonisch is zij bereikbaar via 06-29793827.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met 'Dreumes Dribbel', onderdeel van Spelenderwijs Utrecht.

Meer informatie vindt u op de volgende website:

Peuteropvang Dreumes Dribbel - Experts in de educatie van het jonge kind (samenkinderopvang.nl)

De BSO van Fantaziehuis is gehuisvest in de Montessorischool. Wij zijn twee aparte organisaties.

Naast het Fantaziehuis onderhouden wij goede contacten met de andere BSO's in de wijk. Namelijk:

  • Blos 
  • Partou | In Oog in Al heeft Partou 3 vestigingen. De buitenschoolse opvang is gevestigd op Kanaalweg 95a, Kanaalweg 176 en Kennedylaan 7, sport BSO.

Terug naar boven