SO Fier

Winklerlaan 79 3571 KL Utrecht

  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Schoolnormen didactische ontwikkeling per vak

SO Fier heeft als doel dat al onze leerlingen op de verschillende vakgebieden resultaten halen die passen bij de uitstroombestemming zoals die is geformuleerd in hun OPP. Als norm hebben we een percentage bepaald  voor het behalen van de toetsen die aansluiten bij doelen in het OPP. Hieronder is de schoolnorm per vak weergegeven:  

Norm 

  • Technisch lezen (DMT)  80%    
  • Spelling                       65%    
  • Rekenen                      75%    
  • Begrijpend lezen          75%    

De resultaten van het afgelopen schooljaar vindt u hier.

Schoolnormen 'sociaal emotionele ontwikkeling' en 'leren-leren'

Op SO Fier werken we met alle kinderen elk half jaar aan twee doelen op het gebied van hun ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ en 'leren-leren'. Deze zijn terug te vinden in het OPP van het kind. In het doelenboek is een richtlijn te vinden om het niveau van deze doelen te bepalen. Wij leggen met elkaar één keer per jaar de behaalde resultaten naast onze schoolnormen. Wij hebben onszelf als doel gesteld dat minimaal 80% van de kinderen één van de gestelde doelen behaalt en minimaal 70% van de kinderen beide doelen.

De resultaten van het afgelopen schooljaar vindt u hier.

Uitstroom naar het vervolgonderwijs

De meeste leerlingen stromen uit naar het vso. Een directe stap naar het regulier onderwijs komt zelden voor. Het grootste deel van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (vo) uitstromen gaan naar het OPDC. Dit is een tussenvoorziening, met als doel een periode op deze school door te brengen, en vervolgens door te stromen naar het vo. Zij staan deze tijd wel ingeschreven bij een vo en kunnen hier gedurende het schooljaar terecht als zij hier klaar voor zijn en de gestelde doelen zijn behaald. Daarnaast gaan er een aantal kinderen naar een reguliere praktijkschool.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Terug naar boven