SO Fier

Winklerlaan 79 3571 KL Utrecht

 • Schoolfoto van SO Fier
 • Schoolfoto van SO Fier
 • Schoolfoto van SO Fier
 • Schoolfoto van SO Fier

Sociale ontwikkeling

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Schoolnormen didactische ontwikkeling per vak

SO Fier heeft als doel dat al onze leerlingen op de verschillende vakgebieden resultaten halen die passen bij de uitstroombestemming zoals die is geformuleerd in hun OPP. Als norm hebben we een percentage bepaald  voor het behalen van de toetsen die aansluiten bij doelen in het OPP. Hieronder is de schoolnorm per vak weergegeven:  

Norm                                              (resultaten)

 • Technisch lezen (DMT)  80%    (feb 2021: 24% juni 2021: 23%)
 • Spelling                         65%    (feb 2021: 26% juni 2021: 32%)
 • Rekenen                        75%    (feb 2021: 20% juni 2021: 31%)
 • Begrijpend lezen          75%    (feb 2021: 25% juni 2021: 35%)

Kijkend naar de door ons gestelde schoolnorm moeten we concluderen dat we op de verschillende vakgebieden nog ver van onze schoolnorm scoren. Deze score valt deels te verklaren door de lockdown; we zien dat daardoor kinderen in hun ontwikkeling zijn achtergebleven ten opzichte van andere jaren. Op de gebieden spelling en begrijpend lezen is een groei zichtbaar tussen februari en juni 2021. Voor rekenen en technisch lezen zijn de resultaten nagenoeg gelijk gebleven.  De komende periode zullen we verder gaan met het implementeren van de nieuwe technisch leesmethode. Voor rekenen gaan we meer werken vanuit doelen om op deze wijze de afstand tot de schoolnorm te verkleinen. We hopen daarnaast dat, doordat we ons onderwijs weer fysiek op school kunnen vormgeven, de resultaten ook weer zullen verbeteren.

Schoolnormen 'sociaal emotionele ontwikkeling' en 'leren-leren'

Op SO Fier werken we met alle kinderen elk half jaar aan twee doelen op het gebied van hun ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ en 'leren-leren'. Deze zijn terug te vinden in het OPP van het kind. In het doelenboek is een richtlijn te vinden om het niveau van deze doelen te bepalen. Wij leggen met elkaar één keer per jaar de behaalde resultaten naast onze schoolnormen. Wij hebben onszelf als doel gesteld dat minimaal 80% van de kinderen één van de gestelde doelen behaalt en minimaal 70% van de kinderen beide doelen.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Norm                                                 (resultaten)

 • één doel behaald           80%       (juni 2020: 73% juni 2021: 77%)
 • beide doelen behaald    70%       (juni 2020: 38% juni 2021: 46%)

Dit betekent dat we op beide punten onze schoolnorm voor sociaal emotionele ontwikkeling dit jaar niet hebben gehaald. Wel is er groei zichtbaar. We hebben gekeken naar de betekenis van deze cijfers en hieraan acties verbonden. De analyse en conclusies staan hieronder beknopt beschreven.  Dit is het vierde schooljaar dat er op SO Fier gewerkt wordt met doelen vanuit het doelenboek. Door de Corona periode afgelopen schooljaar hebben de leerlingen minder tijd gehad op school om te werken aan de doelen. Desondanks hebben meer leerlingen (77%) dan vorig schooljaar (73%) minimaal één doel behaald. Opvallend is dat er een groei is in het kiezen van passende doelen voor de leerlingen. 51% van de doelen is passend bij de uitstroombestemming, 24% ligt daarboven en 25% ligt daaronder. Het streven is dat er doelen worden gekozen die aansluiten bij de ontwikkeling en uitstroombestemming van leerlingen. 

Leren leren

Norm                                                 (resultaten)

 • één doel behaald           80%       (juni 2020: 81% juni 2021: 82%)
 • beide doelen behaald    70%       (juni 2020: 43% juni 2021: 53%)

Als gekeken wordt naar bovenstaande cijfers is zichtbaar dat we onze schoolnorm van 80% dit schooljaar hebben behaald. 82% van onze leerlingen heeft minimaal één doel behaald.  53% van onze leerlingen heeft beide doelen van Leren Leren behaald. De schoolnorm van 70% is ook dit jaar niet behaald, maar er is wel een mooie groei te zien van 10%. Het is hierbij belangrijk om te noemen dat de leerlingen door de Corona periode minder tijd hebben gehad om te werken aan de doelen.  51% van de doelen zijn passend gekozen bij de uitstroombestemming van de leerlingen, 22% ligt daaronder en 27% van de doelen erboven. De gekozen doelen sluiten dit schooljaar meer aan bij de ontwikkeling en uitstroombestemming van de leerlingen.  

Conclusie sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren

Over het algemeen hebben de leerlingen een groei doorgemaakt op het gebied van 'de sociaal emotionele ontwikkeling' en 'leren leren'. Veel leerlingen behalen minimaal één van de gestelde doelen en daarmee wordt die schoolnorm op beide gebieden bijna behaald. De schoolnorm voor het behalen van twee doelen is op dit moment nog niet behaald. Volgend schooljaar zal bekeken worden of de schoolnorm naar beneden bijgesteld moet worden. De afgelopen drie schooljaren lijkt deze norm te hoog gesteld.  Er is zichtbaar dat er meer doelen gekozen worden die aansluiten bij de ontwikkeling en uitstroombestemming van de leerling. Dit kan verklaard worden doordat er het afgelopen schooljaar meer sturing is geweest door de gedragswetenschappers vanuit de CvB.  

Uitstroom naar het vervolgonderwijs

De meeste leerlingen stromen uit naar het vso. Een directe stap naar het regulier onderwijs komt zelden voor. Het grootste deel van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (vo) uitstromen gaan naar het OPDC. Dit is een tussenvoorziening, met als doel een periode op deze school door te brengen, en vervolgens door te stromen naar het vo. Zij staan deze tijd wel ingeschreven bij een vo en kunnen hier gedurende het schooljaar terecht als zij hier klaar voor zijn en de gestelde doelen zijn behaald. Daarnaast gaan er een aantal kinderen naar een reguliere praktijkschool.

Wanneer we kijken naar de oud-leerlingen van onze school die nu in leerjaar 3 van het vo zitten zit 81% nog op hetzelfde niveau, is 19% opgestroomd en 0% van de leerlingen afgestroomd.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven