SO Fier

Winklerlaan 79 3571 KL Utrecht

  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier

Het team

Toelichting van de school

Naast de vakleerkrachten handvaardigheid en bewegingsonderwijs is er ook een vakleerkracht koken bij ons werkzaam. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

Op het moment dat er een collega ziek is of verlof heeft, doen we ons uiterste best om vervanging te regelen. In dit type onderwijs is dat niet zo eenvoudig. Als we geen vervanger kunnen vinden, gaan we over tot het verdelen van de groep over de andere groepen. Als het door omstandigheden niet mogelijk is de groep te verdelen, is lesuitval onvermijdelijk, hoe naar we dit ook vinden. We stellen ouders altijd op de hoogte van lesuitval en natuurlijk proberen we onverwachte vrije dagen zoveel mogelijk te voorkomen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Directie

De directie van SO Fier wordt gevormd door Inge Olivier, directeur, en Inge Kluitman, adjunct-directeur. Voor vragen kunt u bij de directie terecht. Wenst u een langer gesprek, dan is het verstandig daarvoor een afspraak te maken

Groepsleerkrachten

Het werk in de groepen wordt door de groepsleerkrachten verricht. Zij dragen de eerste verantwoordelijkheid voor hun groep en daarmee tevens voor het onderwijs aan uw kind. Als er bij u vragen of wensen zijn, kunt u die met hen bespreken. Ook hier is het raadzaam om, bij een uitvoerig gesprek, eerst een afspraak te maken.

Intern begeleiders

De intern begeleider (IB) heeft als taak om leerkrachten te ondersteunen in het bieden van goed onderwijs. Zo kijken zij mee wat ieder kind nodig heeft om tot goed leren te komen en volgen zij de ontwikkelingen op leergebied. Mocht u met hen in contact willen komen, kunt u dit via de leerkracht regelen. De intern begeleiders op SO Fier zijn Vera Bode (groep 5), Sonja Dijkstra (kleutergroep, groep 7 en 8) en Hester Vonk (groep 3, 4 en 6).  

Gedragswetenschappers

De gedragswetenschapper (GW) heeft als taak om leerkrachten te ondersteunen in het sociaal-emotionele stuk van het onderwijs. Zij kijken wat kinderen op dit gebied nodig hebben en volgen de ontwikkeling op dit gebied. De gedragswetenschappers op SO Fier zijn Marije Gelevert (groep 5 en 6) en Nelissa Jonkman-Memelink (kleutergroep, 3, 4, 7 en 8). 

Schoolopleiders

De schoolopleiders begeleiden nieuwe leerkrachten, stagiaires en coachen leerkrachten met een (begeleidings)vraag. Ontwikkeling en opleiding staan centraal. De schoolopleiders op SO Fier zijn Nancy Zijdenbos en Jorien van Veenendaal.

Onderwijssecretaresse

Onze administratief medewerker beantwoordt de telefoon, houdt zich bezig met de leerlingenadministratie, personeelsadminstratie en de financiële administratie van de school. Onze onderwijssecretaresse is Elise van Dommelen.

Conciërge

De conciërge zorgt onder andere voor het onderhoud van de school, al het groen eromheen en ondersteunt de leerkracht bij onder andere het klaarzetten van materialen en het doen van boodschappen.

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Scholing van het team

Scholing van het team vindt plaats op individueel- en teamniveau. Jaarlijks volgen we met het hele team op studiedagen nascholing die aansluit bij onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen en thema’s in onze werkveld. Ook de werkoverleggen en teamvergaderingen zijn gericht op professionalisering. Uiteenlopende thema’s, verbonden aan de doelstellingen in het inhoudelijk jaarplan, worden tijdens deze overleggen op de agenda geplaatst. Binnen onze school zijn leerkrachten die zich verder hebben gespecialiseerd in een bepaald onderdeel van het onderwijsleerproces. Zij kunnen als vraagbaak dienen voor andere collega’s rondom bijvoorbeeld de ontwikkeling van het jonge of juist het oudere kind, of rondom taal- of rekenontwikkeling. Nieuwe collega’s worden intensief begeleid door de schoolopleider. Ook kunnen nieuwe collega’s met hun vragen terecht bij de intern begeleiders en bij een maatje vanuit het team. De gesprekken behorend bij de gesprekscyclus voor alle medewerkers, worden geleid door de directie. Alle bedrijfshulpverleners (BHV-ers) volgen een herhalingscursus of doen de start opleiding tot BHV-er. Ditzelfde geldt voor EHBO-ers.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Veilig leren lezen

Op onze school leren wij kinderen lezen met behulp van de methode Veilig leren lezen. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- én taalonderwijs. De methode wordt door ons zeer gedifferentieerd ingezet. Dit betekent dat we rekening houden met de verschillen die er tussen leerlingen zijn.  

Estafette

We starten dit schooljaar met de voortgezet technisch leesmethode Estafette. Deze sluit heel mooi aan op Veilig leren lezen. De kinderen leren hiermee technisch en begrijpend lezen. Vanaf groep 7 wordt ook het studerend lezen aangeboden. De methode maakt gebruik van het digibord, tekst- en werkboeken waarin de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Dit schooljaar gebruiken wij om de methode te implementeren.

Begrijpend lezen en woordenschat

Dit gaat hand in hand. Hoe groter de woordenschat van een kind, des te makkelijker wordt het om teksten goed te begrijpen. We gebruiken voor Begrijpend lezen de methodes Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL. Via internet worden wekelijks nieuwe teksten en opdrachten aangeboden die te maken hebben met de actualiteiten uit het nieuws. De teksten zijn hierdoor boeiend en actueel. Nieuwe woorden ter uitbreiding van de woordenschat bieden we aan met behulp van de werkwijze “Met woorden in de weer”. Deze manier van werken is opgenomen in onze taalmethode Taal actief (zie hieronder). Onze leerkrachten zijn getraind in deze manier van werken en hierdoor zijn ze tot het volgende in staat:

  • Helder en gestructureerd overdragen van nieuwe woorden (= nieuwe kennis).
  • Zorgen voor betekenisvolle interactie in de klas
  • Gericht werken aan het vergroten van taalvaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, lezen)
  • Succeservaringen creëren, zodat leerlingen zich competent voelen.  

Taal actief

Taal actief is de taalmethode met een volledige leerlijn taal voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. Door middel van Taal actief wordt er gewerkt aan spreken en luisteren, het verkennen van geschreven taal en het schrijven van werkwoorden. Ook het schrijven van teksten wordt geoefend waarbij het accent ligt op goed en mooi formuleren, het creatief schrijven en het schrijven van zakelijke brieven, fictie-teksten, informatieve teksten, instructies en betogende teksten. Eén van de andere belangrijke pijlers in Taal actief is de woordenschat, waaraan een grote impuls wordt gegeven. Door middel van de uitbreiding met Woordenschat Extra besteden we hier extra aandacht aan.  

Taal actief spelling

Taal actief spelling is de spellingmethode met een volledige leerlijn spelling voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. Door middel van deze methode krijgen de kinderen een consequent aanbod van alle noodzakelijke spellingsonderdelen. De methode behandelt zowel de weetwoorden als de werkwoorden.    

Pennenstreken

We geven schrijfonderwijs aan de hand van “Pennenstreken”. Deze methode sluit aan bij de leesmethode Veilig Leren Lezen.  

Rekenen- Reken Zeker

Met een goede instructie, voldoende tijd en veel vertrouwen kan ieder kind leren rekenen. Reken zeker is een methode, waarin de meest recente inzichten op het gebied van rekenonderwijs zijn verwerkt. Zowel goede als zwakke rekenaars ontwikkelen met deze methode basisvaardigheden én begrip. Snel en zonder omwegen, dankzij een heldere structuur. Duidelijke instructie en veel herhalingsoefeningen zorgen voor het nodige vertrouwen. Zodra dat er is, kan iedere rekenaar op zijn of haar eigen niveau kennis verdiepen en vaardigheden toepassen in contexten.   

Wereldoriëntatie

Voor Aardrijkskunde maken we gebruik van “De blauwe planeet”. Deze methode boeit de leerlingen door spannend onderzoek. Er is verdieping door de thematische leerlijn voor kaartvaardigheid en topografie.   Voor Geschiedenis maken we gebruik van de methode “Speurtocht”. Door middel van de geschiedenislessen ontwikkelen de leerlingen een beter historisch besef. “Speurtocht” is gericht op een koppeling met de eigen omgeving en is zo geschreven dat het begrijpelijk is voor alle leerlingen.   Voor Natuur en Techniek maken we gebruik van de methode “Natuniek”. Met behulp van “Natuniek” worden de leerlingen gemotiveerd om te onderzoeken, te ontwerpen, te maken en te presenteren. Leerlingen leren door middel van deze lessen om vooruit te denken.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling- Leefstijl 

“Leefstijl” is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om er een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen mediawijsheid, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren, zowel thuis als op school.  Leefstijl staat wekelijks op het rooster, maar krijgt dagelijks aandacht in onze omgang met de leerlingen. We maken het daarnaast ook zichtbaar binnen de school, bijvoorbeeld middels thema-posters die door de groepen zelf gemaakt worden.    

Burgerschap

Op onze school leren we leerlingen aan op welke manier ze als actieve burgers kunnen participeren. Dit leren we hen aan in de veilige en uitdagende bedding van een sterk pedagogisch klimaat, waarbij we de school zien als een minisamenleving met leerlingen als “democraten in opleiding”. Voor onze leerlingen is het (zoals voor alle kinderen) nodig dat zij daarbij bevestigende ervaringen opdoen, positieve feedback ontvangen en succes ervaren. Onze samenleving kenmerkt zich door pluriformiteit. De samenleving is vol verschillen op religieus, politiek, cultureel en etnisch gebied. Hier op een democratische manier mee omgaan, is niet vanzelfsprekend. Daarom willen we onze leerlingen zoveel mogelijk voordoen en aanleren op welke manier je op een democratische manier met elkaar om kunt gaan. Een voorbeeld hiervan is “de stelling van de maand”. Dit is een stelling die te maken heeft met zaken die binnen de school spelen. Leerlingen mogen aangeven of ze het wel of niet met de stelling eens zijn. Op basis van “meeste stemmen gelden” wordt de uitkomst van de stelling nageleefd. Daarnaast is er op onze school een actieve leerlingenraad aanwezig die onder leiding van de adjunct-directeur en IB-er een aantal keer per jaar vergadert over belangrijke onderwerpen.

Gymlessen

De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht. Er wordt per week 2 keer gegymd; één keer per week een spelles en één keer per week een les met toestellen. Kinderen die gaan zwemmen krijgen 1x gym.

Zwemmen

Aan alle leerlingen van groep 4 en 5 wordt de mogelijkheid geboden om hun A-zwemdiploma te halen. De leerlingen in deze groepen die nog geen A-diploma hebben krijgen wekelijks zwemles. Als er nog plekken over zijn, kunnen leerlingen uit hogere groepen in aanmerking komen voor de zwemles om hun A-diploma te halen. Wanneer er niet voldoende plekken zijn worden zij op een wachtlijst geplaatst. Zodra kinderen hun A-diploma hebben blijven zij op school en kunnen er weer andere kinderen mee die nog niet in het bezit zijn van een diploma.

Handvaardigheid

Op onze school geeft een vakleerkracht handvaardigheid. Naast het feit dat de leerlingen verschillende technieken aangeboden krijgen, leren we hen zorg te besteden aan een opdracht en trots te zijn op het resultaat.  

Cultuureducatie

Na 2 jaar gebruik te hebben gemaakt van het aanbod van "Special Heroes" gaan we het komende schooljaar zelf docenten inhuren die workshops gaan verzorgen. Deze workshops zijn erop gericht om leerlingen in het speciaal onderwijs zelf te laten ervaren hoe leuk het is om met cultuur bezig te zijn. In het programma staan de leerlingen centraal. Afhankelijk van hun wensen worden een aantal keer per jaar een verschillende lessen aangeboden. Bijvoorbeeld djembé of het maken van een vlog. Er is heel veel mogelijk!  

ICT onderwijs

In alle klaslokalen zijn computers aanwezig. De computers worden ingezet als hulpmiddel om bepaalde stof extra te oefenen. Iedere klas heeft de beschikking over 6 chromebooks. Ook worden de computers ingezet om informatie op te zoeken. Daarnaast  is er in ieder lokaal, en op alle leerpleinen, een digitaal schoolbord aanwezig.

Koken

Vanaf dit schooljaar zal er voor het eerst structureel kookles worden aangeboden door een vakleerkracht. Op deze manier laten we kinderen kennis maken met de beginselen van het koken en de herkomst van producten.

Huiswerk

In de eerste schooljaren is het van groot belang dat ouders kinderen thuis stimuleren om te lezen. Daarnaast kan het prettig zijn voor het kind om thuis de woorden te oefenen uit het woordpakket van spelling en bijvoorbeeld de tafels te oefenen. Oefening baart namelijk kunst. Vanaf groep 6 wordt er verwacht dat er huiswerk gemaakt wordt. Er vindt een opbouw plaats in hoeveelheid werk en diversiteit. Te denken valt aan topografie oefenen of een spreekbeurt voorbereiden.

Bron

Overige leerjaren

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven