SO Fier

Winklerlaan 79 3571 KL Utrecht

  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voorspelbaarheid
  • Intensieve gedragsvragen
  • Gemêleerde leerlingpopulatie
  • Mooi gebouw op groene locatie
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Over de afgelopen jaren bezien, is de school gegroeid van een gemiddelde grootte van 125 leerlingen tot momenteel een gemiddelde grootte van 165 leerlingen. Het leerlingenaantal loopt gedurende het schooljaar op door tussentijdse instroom. We hebben plaats voor maximaal 176 leerlingen. Deze kinderen komen uit het voedingsgebied van de samenwerkingsverbanden ‘SWV Utrecht PO’ (gemeente Utrecht) en ‘Passenderwijs’ (regio Utrecht West: gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden). De contactgegevens kunt u verderop de schoolgids vinden. Omdat er gedurende het schooljaar sprake is van tussentijdse instroom, wisselt het leerlingenaantal per maand. De leerlingen van SO Fier zijn verdeeld over (bij de start van het schooljaar) 14 groepen van elk maximaal 12 leerlingen. Mogelijk wordt er een 15e groep opgestart gedurende het schooljaar. Eén van deze groepen is een OZA-kleutergroep. De maximale grootte van deze groep is 8 leerlingen. Hiervoor werken we samen met Youké (jeugdzorg) in een onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor kinderen van 4 tot 7 jaar. We bieden een combinatie van onderwijs en zorg aan deze groep leerlingen.

Op SO Fier hanteren we een maximale groepsgrootte van 12 leerlingen per groep. Hier is één groep een uitzondering op: in de OZA plaatsen we maximaal 8 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang (overblijven)

De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven tijdens de lunch. De kinderen lunchen samen met de leerkracht in de klas. 

Voor- en naschoolse opvang

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. Omdat we op onze school te maken hebben met kinderen vanuit geheel Utrecht en omstreken, ligt het samenwerken op wijkniveau op onze school gecompliceerder dan in het regulier onderwijs. Als u als ouder vragen heeft over voor- en naschoolse opvang, neemt u dan vooral contact op met onze schoolmaatschappelijk werker. Dan denken we met u mee.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?