SO Fier

Winklerlaan 79 3571 KL Utrecht

  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier
  • Schoolfoto van SO Fier

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voorspelbaarheid
  • Intensieve gedragsvragen
  • Gemêleerde leerlingpopulatie
  • Nieuw gebouw op groene locatie
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Over de afgelopen jaren bezien, is de school gegroeid van een gemiddelde grootte van 125 leerlingen tot momenteel een gemiddelde grootte van 150 leerlingen. Het leerlingenaantal loopt gedurende het schooljaar op door tussentijdse instroom. We hebben plaats voor maximaal 180 leerlingen. Deze kinderen komen uit het voedingsgebied van de samenwerkingsverbanden ‘SWV Utrecht PO’ (gemeente Utrecht) en ‘Passenderwijs’ (regio Utrecht West: gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden). De contactgegevens kunt u verderop de schoolgids vinden. Omdat er gedurende het schooljaar sprake is van tussentijdse instroom, wisselt het leerlingenaantal per maand. De leerlingen van SO Fier zijn verdeeld over vijftien groepen van elk maximaal 12 leerlingen. Eén van deze groepen is een gecombineerde (zowel SO-kleuters als OZA-leerlingen) kleutergroep. Hiervoor werken we samen met Youké (jeugdzorg) in een onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor kinderen van 4 tot 7 jaar. We bieden een combinatie van onderwijs en zorg aan deze groep leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang (overblijven)

De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven tijdens de lunch. De kinderen lunchen samen met de leerkracht in de klas. 

Voor- en naschoolse opvang

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. Omdat we op onze school te maken hebben met kinderen vanuit geheel Utrecht en omstreken, ligt het samenwerken op wijkniveau op onze school gecompliceerder dan in het regulier onderwijs. Als u als ouder vragen heeft over voor- en naschoolse opvang, neemt u dan vooral contact op met onze schoolmaatschappelijk werker. Dan denken we met u mee.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Jeugdarts

De jeugdarts die vanuit de GG&GD verbonden is aan SO Fier is Csila de Knijff. Zij is bereikbaar via c.de.knijff@utrecht.nl. Csila is een aantal malen per jaar aanwezig bij de Commissie voor Begeleiding om vanuit haar rol als jeugdarts mee te denken over passende zorg voor leerlingen. Leerlingen worden een aantal keer in hun schoolcarrière opgeroepen door de schoolarts voor een consult. Ter voorbereiding op dit consult worden kinderen vaak eerst door de assistent van de jeugdarts gezien. We proberen al deze consulten zoveel mogelijk op school te laten plaatsvinden.  

Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werker, Anke Schotman, is werkzaam bij MEE. Ze is op dinsdag bij ons op school aanwezig. U kunt contact met haar opnemen door op dinsdag naar school te bellen of door haar een e-mail te sturen anke.schotman@spoutrecht.nl. MEE ondersteunt bij vragen over bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs, financiën, wonen, werken en vrije tijd. Het uitgangspunt van MEE is samen kijken naar wat er nodig is, zodat cliënten zelf weer verder kunnen.

Logopedie

De logopedist signaleert taalproblematiek en begeleidt de leerlingen hierin, indien hier een verwijzing voor is afgegeven. Op onze school zijn twee logopedistes werkzaam vanuit logopediepraktijk De Bremhorst. Zij zijn niet in dienst van de school, maar voeren de behandeling wel op onze school uit. Mocht u denken dat uw kind logopedie nodig heeft, dan kunt u dit bespreken met de leerkracht. Deze kan u eventueel verder helpen.     

Fysiotherapie

De fysiotherapeut ondersteunt de motorische ontwikkeling van de leerlingen, indien hier een verwijzing voor is afgegeven. Ook de fysiotherapeut is niet in dienst van de school, maar behandelt kinderen wel op school. Anneheleen van Leeuwen behandelt hiervoor de kinderen. In de vakanties kan de fysiotherapie, indien gewenst, worden voortgezet bij Kinderfysiotherapiepraktijk Balijelaan. Mocht u denken dat uw kind fysiotherapie nodig heeft, dan kunt u dit bespreken met de leerkracht. Deze kan u eventueel verder helpen.      

Dyslexiebehandeling Zien in de Klas

Leerlingen die in aanmerking komen voor dyslexiebehandeling, kunnen deze behandeling bij ons op school krijgen. De behandeling wordt gegeven door een dyslexiebehandelaar van Zien in de Klas. Bij Zien in de Klas kunt u terecht voor vergoede dyslexiebehandeling (2e lijns). Met het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie zijn zij in staat gesteld om volledig vergoed dyslexieonderzoek en -behandeling te kunnen bieden. ZIEN in de Klas heeft contracten met (bijna) alle zorgverzekeraars en kan een half jaar tot anderhalf jaar lang volledig vergoede dyslexiebehandeling (afhankelijk van uw verzekering) bieden. Voor meer informatie over deze dyslexiebehandeling kunt u contact opnemen met de intern begeleiders van onze school.

Tand-wiel Jeugdtandverzorging

SO Fier wordt bezocht door de Dentalcar (tandartsbus) voor de halfjaarlijkse controle en/of behandeling van de kinderen die bij Tand-wiel zijn aangemeld. De kinderen worden zoveel mogelijk door hetzelfde team (tandarts+assistent) gecontroleerd/behandeld. Om ervoor te zorgen dat de behandeling zo min mogelijk een belasting is voor uw kind wordt extra tijd genomen om te wennen, de behandeling in stappen op te bouwen en alles goed uit te leggen. Het tijdstip en de volgorde van behandeling wordt zo goed mogelijk, in overleg met de directie en groepsleerkracht, vastgesteld en vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met het vaste dagprogramma van de groep. Deze service wordt geheel betaald door uw ziektekostenverzekeraar omdat kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. U hoeft er dus niets voor te betalen. Wel wordt aan de ouders gevraagd om toestemming te verlenen voor onderzoek en behandeling door Tand-wiel Jeugdtandverzorging. Aanmeldingsformulieren kunt u via de administratie van de school verkrijgen.

Terug naar boven