KBS Gertrudis

Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht

Schoolfoto van KBS Gertrudis

Het team

Toelichting van de school

Onze school telt ongeveer 45 medewerkers. Naast onze (vak)leerkrachten hebben wij ook op beide locaties een conciërge. 

Onze medewerkers hebben de ambitie om iedere leerling te laten uitblinken. Er wordt gebruik gemaakt van hun eigen talenten en ze zijn gedreven om die verder te ontwikkelen. Een leerkracht op de Gertrudisschool ziet wat kinderen nodig hebben en sluiten hun onderwijs daarop aan. Ze zijn in staat om talenten te ontdekken, herkennen èn te ontwikkelen.

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen wekelijks handvaardigheid van onze vakdocent.

Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen twee keer per week bewegingsonderwijs van onze vakdocent. De gymlessen worden in onze eigen gymzaal gegeven op de Amaliadwarsstraat. In groep 1-2 krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van de groepsleerkracht in de speelzaal. Op beide locaties hebben wij een speelzaal. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Gedurende het schooljaar kan het een enkele keer voorkomen dat de leerlingen extra vrij hebben. De leerkrachten hebben dan een studiedag of studiemiddag. Deze momenten worden ruim van tevoren aangekon­digd. De rijksinspectie moet altijd toestemming geven voor roosterafwijkingen.

Als een leerkracht ziek is proberen wij lesuitval zo veel mogelijk te voorkomen door een geschikte vervanger te zoeken. Wij hebben vaste invallers beschikbaar om in te vallen of vragen ambulant of ondersteunend personeel. Mocht het onverhoopt een keer niet lukken een invalleerkracht te vinden, dan nemen we de volgende noodmaatregelen

  • De kinderen worden verdeeld over andere groepen. Ze nemen hun eigen werk mee.
  • We zetten stagiaires in die, afhankelijk van hun vorderingen, alleen of met z'n tweeën een groep draaien. Er is dan altijd een leerkracht op de achtergrond aanwezig. Deze studenten gaan niet met de groep naar gym of activiteiten buiten de school of de speelplaats.
  • We besluiten een groep een dag naar huis te sturen. De ouders worden zo tijdig mogelijk geïnformeerd via het ouderportaal; social schools.

* Wanneer er coronamaatregelen gelden, is het coronaprotocol leidend. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken wij thematisch. Wij volgen de leerlingen goed in hun ontwikkeling. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind bieden wij bepaalde activiteiten aan die passen bij een vakgebied. Het is daarom niet mogelijk om een vast kader te schetsen van onze onderwijstijd. Per leerling kan dit verschillen.

In elke kleuterklas wordt er dagelijks twee keer gespeeld/gewerkt uit de kasten en in de hoeken. De kinderen kiezen zelf een activiteit op het planbord. Tijdens deze werkmomenten verzorgt de leerkracht ook kleine kringen waarin een activiteit wordt aangeboden voor een klein groepje kinderen. Door op deze manier te werken is er voldoende aandacht voor iedere leerling. 

In de kleutergroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar (groep 1-2). Onze groepen hebben ongeveer 28 leerlingen per groep. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school heeft twee locaties. Locatie Waalstraat beschikt over 10 lokalen en een speellokaal. Locatie Amaliadwarsstraat beschikt over 13 lokalen, een speellokaal en een gymzaal. 

Wij streven ernaar om groepen te vormen per leerjaar. Dit zijn homogene leeftijdsgroepen. Het kan een enkele keer voorkomen dat er een combinatiegroep gemaakt wordt vanaf groep 3. In de kleutergroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar (groep 1-2). Onze groepen hebben ongeveer 28 leerlingen per groep. 

Wij zijn een daltonschool. De vijf pijlers van het daltononderwijs zijn terug te zien in ons onderwijs. Deze pijlers zijn:

  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid en vertrouwen
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Het basisonderwijs moet volgens de Wet op het Primair Onderwijs zo worden ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs dient afgestemd te worden op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Ons doel is om uit de kinderen te halen wat erin zit. Dit doen wij door kinderen te stimuleren en te begeleiden in het leren samenwerken, hun zelfstandigheid te bevorderen en hun eigen verantwoordelijkheden te geven binnen door ons gestelde grenzen. Zoals hierboven genoemd is effectiviteit één van onze pijlers. Alle vakgebieden komen optimaal aan bod en is passend bij wat de behoeften van de groep en de leerlingen. De precieze onderwijstijd aangeven bij vakgebied voor heel de school geeft geen goed beeld. Het onderwijsaanbod en onderwijstijd wordt aangepast aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met ingang van de wet passend onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Deze zorgplicht houdt in dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om een passende onderwijsplek te realiseren voor de kinderen die al onderwijs volgen bij de school of zich formeel hebben aangemeld en voorkeur hebben uitgesproken voor de school. Deze onderwijsplek kan op de eigen school zijn, maar ook op een andere school die de ondersteuning die nodig is (passender) kan bieden. Dit kan in de vorm van speciaal (basis) onderwijs.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden. In de ondersteuning wordt onderscheid gemaakt tussen de basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning betreft een in Utrecht afgesproken ‘standaard’ voor ondersteuning zoals gemaakt door het samenwerkingsverband Utrecht PO; de Utrechtse Standaard. De extra ondersteuning omvat de ondersteuning die meer betreft dan de afgesproken Utrechtse Standaard. Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben, middels een zelfevaluatie-instrument, in beeld gebracht in hoeverre zij voldoen aan deze standaard, waar nog verbeteringen mogelijk zijn en waarin de school zich wil onderscheiden. Het schoolbestuur stelt het SOP van alle scholen in haar stichting vast. De MR heeft hierin adviesrecht. Ook onze school heeft een SOP. 

In de groep werken wij met groepsplannen. Wij geven les op drie niveaus en kijken daarbij goed naar de ondersteuningsbehoefte van iedere leerling. Waar nodig volgt een kind een eigen individuele leerlijn. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op verschillende deelgebieden kan een kind ondersteuningsbehoeften nodig hebben. De ambitie van de Gertrudisschool is om naar ieder kind te kunnen kijken wat hij nodig heeft naast de basiszorg. Samen met professionals kijken we naar wat een kind nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen. 
In schooljaar 2023-2024 worden er medewerkers tot specialisten van gedrag, interne begeleiding en hoogbegaafdheid opgeleid, waardoor we ons aanbod van goed naar beter kunnen afstemmen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werktsamen met bijna alle buitenschoolse opvangorganisaties. Kinderen die na school naar een BSO gaan worden opgehaald op school door medewerkers van de BSO. De BSO van kinderopvang KIND&CO is ook gehuisvest binnen de school. Er is steeds meer samenwerking in het overdragen van kinderen die op de dagopvang hebben gezeten en bij het bereiken van de schoolgerechtigde leeftijd naar onze school gaan. Dossiers worden, met toestemming van de ouders, overgedragen en vaak vindt er een warme overdracht plaats.

Terug naar boven