KBS Gertrudis

Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht

Schoolfoto van KBS Gertrudis

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren, hoe houden we de bereikte kwaliteit vast en hoe weten we dat mensen die betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd en geborgd worden.

Op de Gertrudisschool worden meerdere gegevens gebruikt om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Wij houden ons hierbij aan het toetskader van de KSU:
- In groep 1 en 2 volgen wij de kinderen door te werken met leer- en ontwikkelingslijnen voor het jonge kind. Wij nemen geen CITO-toetsen af.
- In groep 3 t/m 8 worden er methodetoetsen afgenomen volgens de richtlijnen van de methodes. Deze resultaten worden ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem, Parnassys. Twee keer per jaar is er een toetsmoment waarop CITO-toetsen worden afgenomen.

Na de CITO-toetsen wordt er een schoolanalyse gemaakt.  Naar aanleiding van de schoolanalyse worden er ambities gesteld voor de volgende periode en mogelijk interventies gedaan om de ambities te kunnen behalen. Na de schoolanalyse worden er groepsbesprekingen georganiseerd. De groepsbesprekingen worden per leerjaar gehouden met de leerkrachten van het desbetreffende leerjaar en de IB-er. Op deze manier willen we onze aanpak bespreken, zodat we kunnen leren van elkaar en mogelijk passen we ons handelen hierop aan.

Ouders hebben toegang tot ons leerlingvolgsysteem, zodat zij de resultaten kunnen inzien. 

Wij monitoren de kinderen gedurende het hele schooljaar. De leerkracht speelt in op de resultaten en maakt groepsplannen op drie zorgniveaus. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In verband met problemen omtrent de splitsing tussen scholen met hetzelfde BRIN-nummer kunnen wij op dit moment de juiste gegevens van deze indicator niet tonen.

Voor meer informatie over deze school verwijzen wij u naar de website. Klikt u hiervoor op onderstaande link:

Gertrudisschool

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven