KBS Ariëns

Duurstedelaan 18 3525 AR Utrecht

Schoolfoto van KBS Ariëns

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school heeft gekozen om in groep 8 de IEP-eindtoets af te nemen. Onze scores zijn goed en liggen boven de ondergrens van de inspectie. Ook de referentieniveaus die gelden als norm vanaf schooljaar 2020-2021 hebben wij behaald. Daar zijn we uiteraard trots op. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school


Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. Wij werken hiervoor met ParnasSys. Het volgen van de ontwikkeling doen wij volgens een toets kalender. Wij gebruiken hiervoor verschillende instrumenten:           

  • Methodegebonden toetsen
  • Landelijk genormeerde toetsen van Cito voor rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen
  • DLE toetsen 
  • Toetsen UTC  

Met de uitkomsten van de toetsen én observaties passen wij ons onderwijs aan en sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze zorgverbreding is niet alleen gericht op kinderen met leerproblemen, maar ook op kinderen die meer aankunnen dan het normale programma. De groepsleerkracht is eindverantwoordelijk voor de zorg van uw kind. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de leerkracht en de Intern Begeleider (IB) tijdens groeps- en leerlingbesprekingen. 

We houden niet alleen de cognitieve resultaten bij. Om een goed beeld van uw kind te krijgen worden ook observaties en registratieformulieren bijgehouden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en werkhouding. Hierbij gebruiken we onder andere de instrumenten van "KIJK" voor groep 1-2 en van "Kanvas" vanaf groep 3.

Als blijkt dat de ontwikkeling van uw kind niet goed verloopt, dan wordt er een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief opgesteld. De groepsleerkracht stelt samen met de intern begeleider een plan op om uw kind vooruit te helpen. We onderscheiden vier fasen in onze zorgaanpak:
1. Signaleren (het opsporen van risicoleerlingen)
2. Diagnosticeren (het doen van nader onderzoek)
3. Vaststellen van het plan van aanpak en geven van speciale begeleiding
4.  Evaluatie van de effecten van de speciale begeleiding en vaststelling hoe we verder gaan.   

Ook leerlingen die een aangepast programma nodig hebben, omdat ze de groepsleerstof makkelijk aankunnen, vallen onder deze zorg. 

Het betrekken van ouders bij de aanpak van zorgleerlingen vinden we belangrijk en vanzelfsprekend. We regelen dit als volgt:
·       we praten over deze leerlingenzorg tijdens het aanmeldingsgesprek
·       we nemen altijd contact op over de gesignaleerde problemen
·       indien mogelijk worden ouders actief betrokken bij de hulp
·       we bespreken in sommige gevallen de problemen met een externe deskundige
·       we begeleiden de ouders bij een eventuele verwijzing  

Als uw kind tussentijds de school verlaat, geven wij een onderwijskundig rapport mee ten behoeve van de nieuwe school. Het onderwijskundig rapport wordt altijd met de ouders doorgesproken.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap naar het vervolgonderwijs

We vinden het belangrijk dat de overstap naar het voortgezet onderwijs goed verloopt, deze bepaalt voor een deel het schoolsucces van de kinderen. Na een schoolontwikkeling van groep 1 tot en met groep 8 wordt er door de basisschool een definitief schooladvies afgegeven.  We volgen de leerling vanaf groep 1 in zijn didactische en sociale ontwikkeling. Er wordt met harde en zachte data gewerkt om zo een passend advies te geven. U wordt tijdens leerling besprekingen geïnformeerd over de ontwikkeling en voortgang van uw kind. Hoe het schooladvies tot stand precies tot stand kunt u opvragen bij de SKO-specialist kwaliteit en ontwikkeling. De doorstroomtoets in februari is onderdeel van dit schooladvies. Onze school werkt samen met het VO. Wij hanteren dus het schooladvies traject van de basisschool en met de POVO-procedure van Naar het VO, Utrecht en Stichtse vecht -  www.naarhetvo.nl. Zodra uw leerling naar groep 8 gaat zult u tijdig worden geïnformeerd over de voortgezet onderwijs procedure geldend voor dat jaar.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven