KBS Ariëns

Duurstedelaan 18 3525 AR Utrecht

Schoolfoto van KBS Ariëns

Het team

Toelichting van de school

Op de Ariensschool werken we met sterk een team van deskundige leerkrachten en leerkrachtondersteuners. In iedere groep is er een aantal dagen dubbele bezetting, zodat kinderen veel persoonlijke aandacht krijgen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is, proberen we dit intern op te vangen. Dit doen we in de volgende volgorde: 

 • We kijken of er leerkrachten beschikbaar zijn uit de dubbele bezetting
 • De onderwijsassistent draait de groep onder verantwoordelijkheid van een leerkracht 
 • (Goede) studenten worden ingezet en nemen de groep over onder verantwoordelijkheid van een leerkracht 
 • Ambulante mensen, medewerkers zonder vaste groep, worden ingezet indien dit mogelijk is. In noodgevallen is de schoolleider incidenteel ook inzetbaar voor kortdurend verzuim.
 • Kinderen worden verdeeld over de overige groepen en nemen hun eigen werk mee
 • Wanneer al het bovenstaande niet uitgevoerd kan worden, zijn we genoodzaakt om een groep naar huis te sturen. Ouders worden hier tijdig over geïnformeerd.

Wanneer we langdurig vervanging nodig hebben, regelen we een externe vervanger of zetten we een vacature uit. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen
we hebben acht kleine groepen. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dat wil zeggen groep 1 en 2 zitten samen in een klas. Vanaf groep 3 werken we zoveel mogelijk met homogene groepen. 

Vakleerkrachten
Wij werken met een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast zetten we professionals in bij het geven van muziek, drama, handvaardigheid en dans. Dit is gekoppeld aan ons creacircuit en de brede school activiteiten. 

Buitenspelen
Tijdens het buitenspelen houden leerkrachten toezicht op de kinderen. Er is een rooster gemaakt waardoor groepen kinderen ook gebruik kunnen maken van het speelveldje en de voetbalkooi in de nabijheid van de school. 

Eten/ drinken 
In het kader van gezond gedrag is er de schoolafspraak dat alle kinderen als ‘tussendoortje’  fruit meenemen. De kinderen krijgen ‘s morgens de gelegenheid om het meegebrachte fruit op te eten. In de lunchpauze eten de kinderen met de leerkracht in de klas. 

Schoolfotograaf
Aan het begin van het schooljaar komt de schoolfotograaf. Er wordt een pasfoto, eventueel een foto van broertjes en zusjes, en een groepsfoto gemaakt. U bent vrij om de foto’s af te nemen. Wij verplichten ouders tot niets.

Verkeersexamen

In groep 8 worden het schriftelijk- en het praktijkexamen voor verkeer afgenomen. Het is een goede voorbereiding, omdat uw kind het jaar daarop een school voor voortgezet onderwijs bezoekt. Vaak gaan zij dan met de fiets naar hun nieuwe school. Om aan het praktijkexamen deel te kunnen nemen heeft uw kind een verkeersveilige fiets nodig.

Sportevenementen
Wij doen mee aan verschillende sportevenementen in de wijk. De begeleiding wordt door de leerkrachten verzorgd. Mocht er extra hulp nodig zijn, dan benaderen we ouders.

Schoolreizen en kamp
Ieder jaar gaan de groepen 1 t/m 7 een dagje uit. Het doel is om er samen met de kinderen een gezellige dag van te maken. Groep 8 gaat een paar dagen op kamp. 

Privacy

De Ariënsschool houdt zich aan de huidige wet- en regelgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming voor zowel u als uw kinderen. Daarbij waarborgen wij ook de privacy van onze medewerkers. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke wijze en met welk doel, kunt u de privacyverklaring van de KSU raadplegen op www.ksu-utrecht.nl. 

Foto’s en filmopnames van kinderen
Omtrent het maken van foto’s en filmopnames van kinderen houden wij ons aan de huidige wet- en regelgeving. Wij maken gebruik van foto’s en filmmateriaal op Social Schools, de website, en in de groep voor de verjaardagskalender en presentaties. Meer informatie hierover en hoe wij ons in algemene zin aan de wet- en regelgeving houden rondom het verwerken van persoonsgegevens is te vinden op www.ksu-utrecht.nl. 

Brede School activiteiten
Een aantal keren per jaar krijgen de kinderen de gelegenheid om zich voor naschoolse activiteiten op te geven. Dit is een aanbod op het gebied van sport of cultuur. Samenwerken, omgaan met materiaal, vergroten van het zelfvertrouwen, ontwikkelen van motoriek, taal en talentontwikkeling zijn achterliggende doelen. Opgeven gaat via de leerkracht. De activiteiten staan onder leiding van deskundigen van buiten de school. Informatie over de Brede School, zie Bredeschool Hoograven.

Kinderraad

Op onze school is een kinderraad. 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 bespreken met de directeur wat er goed gaat en wat er nog beter kan in de school. Ook is er een kinderraad van de brede school. Kinderen van de Ariens participeren hier ook in.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Jonge kinderen leren en ontwikkelen zich op hun eigen specifieke manier. Kleuters hebben een grote emotionele beleving, zijn intuïtief, hebben behoefte aan gewoontes en routines, behoefte aan handelend ontdekken, bewegen en leven in hun eigen magische wereld.  Jonge kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om de wondere wereld om hen heen te ontdekken, door ervaringen op te doen. Door deze verwondering ontwikkelt het jonge kind zich in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen voorwaarden. De leerkracht speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. De leerkracht moet naar onze mening deels sturend zijn door basisvaardigheden op het gebied van beginnende gecijferd en beginnende geletterdheid aan te leren en deels meegaan met het spel van jonge kinderen. Om deze reden kiezen wij er binnen ons  onderwijs voor om zowel programmagericht als ontwikkelingsgericht te werken met jonge kinderen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs richten wij ons op: 

 • de sociaal emotionele ontwikkeling
 • de zintuiglijke-motorische ontwikkeling
 • de cognitieve ontwikkeling
 • de creatieve ontwikkeling
 • de lichamelijke ontwikkeling
 • de culturele ontwikkeling
 • de levensbeschouwelijke ontwikkeling
 • het ontwikkelen van digitale vaardigheden

Wij kiezen er bewust voor om veel tijd te besteden aan taal, lezen en rekenen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een goede basis op deze leergebieden krijgen waardoor zij meer zelfvertrouwen krijgen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor creatieve vakken, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs en kunstzinnige vorming. Wij accepteren dat kinderen zich verschillend ontwikkelen en differentiëren daarom naar inhoud, hoeveelheid en tempo.  

We geven klassikaal onderwijs waarbij we werken met expliciete directe instructie (EDI). Door op deze manier instructie te geven waarbij we verschillende stappen doorlopen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, en nemen de leerresultaten toe.   

Op onze school werken we een aantal momenten per week met "het circuitmodel". Hierbij wisselen de leerlingen in groepjes op een vaste tijd van opdracht. Alle leerlingen doen dezelfde vakgebieden. De kinderen krijgen op bepaalde vakgebieden aangepaste instructie op maat.
Een andere werkvorm is “zelfstandig werken”. Leerlingen werken aan een of meer opdrachten, met of zonder medeleerlingen en zonder hulp van de leerkracht. Er is dan sprake van uitgestelde aandacht. De leerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken de gelegenheid om bepaalde leerlingen pre-teaching, verlengde instructie of verdieping te geven.    


Hieronder beschrijven we de inhoud van ons onderwijs per vakgebied.   

Lezen
Bij de kleuters worden de leesvoorwaarden geoefend zoals: luisteren, verschillen kunnen horen en zien, begrippenkennis enz. Gedurende het jaar worden een aantal letters spelenderwijs aangeboden. 
Vanaf groep 3 leren de kinderen technisch lezen. We houden rekening met individuele verschillen tussen de kinderen. Kinderen die al meer kunnen lezen, krijgen boeken op hun niveau aangeboden. Er worden verschillende soorten boeken en teksten aangeboden waardoor kinderen hun eigen leesvoorkeur kunnen ontwikkelen. Om teksten goed te begrijpen maken we gebruik van "close reading". Close reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. Leerlingen gaan onder begeleiding van de leerkracht op een actieve manier aan de slag met afwisselende teksten. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan.  

Taal en taalbeschouwing
Het is belangrijk om kinderen plezier te laten krijgen in het omgaan met taal. In de onderbouw werken we veel aan taalexpressie, begrijpend lezen/luisteren en woordenschat. We besteden veel aandacht aan woordenschatontwikkeling waardoor kinderen met veel nieuwe woorden in aanraking komen. In de groepen 1-2 hebben wij hier extra op ingezet middels de methode “Logo 3000”. In de bovenbouw krijgen kinderen opdrachten om werkstukken te maken en is er aandacht voor zaken als poëzie en stijlopdrachten.     

Schrijfonderwijs
Bij het voorbereidende schrijven wordt na de grove motorische ontwikkeling aandacht besteed aan de fijne motoriek, samen met o.a. schrijfhouding en penvoering. Vanaf groep 3 werken wij met de methode “Handschrift”.     

Rekenen en wiskunde
In groep 1 en 2 maken wij gebruik van de methode “Kleuteruniversiteit, Met Sprongen Vooruit en de werkmap Gecijferd bewustzijn. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 werken de kinderen met “Pluspunt”. We maken gebruik van allerlei materialen en (digitale) hulpmiddelen om te kunnen werken en differentiëren. Naast de methode worden er rekenspellen aangeboden aan de hand van “Met Sprongen Vooruit” en bieden wij de vertaalcirkel aan om te werken aan het rekenbegrip.         

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Brede ontwikkeling geven we vorm met een vak geïntegreerd curriculum. Onder andere de zaakvakken, begrijpend lezen, stellen, cultuur en digitalisering worden aangeboden in de vorm van projecten. Met teksten op hoog niveau worden kinderen expert op het gebied van het project waar we met de hele school aan werken.

Cultuur en kunstzinnige educatie
Dit is een verzamelnaam voor vakken die de creatieve, motorische, zintuiglijke en muzikale ontwikkeling bevorderen. Daaronder vallen drama, tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en muziek. De groepen bezoeken een museum, bekijken een voorstelling en krijgen les van een vakdocent in de klas. In creacircuits wordt tijd besteed aan de verschillende kunstdisciplines. Binnen onze school is een leerkracht die zich richt op het versterken van cultuur. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan, zodat alle kinderen aan het einde van hun basisschoolloopbaan een palet aan kennis en vaardigheden mee hebben gekregen op het gebied van cultuur en cultuurontwikkeling.

Engels 
Groep 7 en 8 krijgen bij ons op school Engelse les uit de methode “Join in”. Het accent ligt daarbij op de interactie, het spreken en luisteren, de mondelinge taalvaardigheid, schrijfoefeningen en eenvoudige leesoefeningen.

ICT
Op onze school maken we gebruik van digitale middelen ter ondersteuning aan het lesprogramma. We zetten de digitale middelen in vanaf groep 1 en stuimuleren onze leerlingen ook om thuis digitaal te oefenen.

Vanaf groep 4 werken onze kinderen met Snappet. dit is een adaptief software programma waarmee we kinderen optimaal in hun ontwikkeling kunnen ondersteunen en volgen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze visie op passend onderwijs
We vinden het belangrijk dat onze kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en betrokkenheid tonen voor zichzelf en de omgeving. We besteden veel tijd aan rekenen, taal en lezen. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen als de basis van deze vakgebieden goed is. Met aandacht voor ieders eigen ontwikkeling en mogelijkheden, geven we onderwijs en zorg op maat. 

Sterke punten in onze ondersteuning
Meerdere keren per week werken er twee onderwijsprofessionals in de groep. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht en kunnen we goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Veel van onze leerlingen hebben behoefte aan ondersteuning in hun taalontwikkeling. We werken met het expliciete directe instructiemodel (EDI) om de actieve betrokkenheid van de kinderen te vergroten. We hebben een goed opgezette Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) waarbij we nauw samenwerken met de voorschool en zorgen voor een goede overdracht. 

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten als het gaat om zorgleerlingen; de kinderen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Wanneer het nodig is, werkt de school samen met organisaties die (ook voor in en om de thuissituatie) jeugdhulp bieden. Hierbij kan gedacht worden aan logopedisten, fysiotherapeuten, buurtteam, gedragsspecialisten en dyslexiedeskundigen. 

Zorgplicht
Met ingang van de wet passend onderwijs (01/08/2014) hebben scholen zorgplicht gekregen. Deze zorgplicht houdt in dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om een passende onderwijsplek te realiseren voor de kinderen die reeds onderwijs volgen op de school of zich formeel hebben aangemeld. Deze onderwijsplek kan op de eigen school zijn, maar ook op een andere school die de juiste ondersteuning beter kan bieden. Mocht onze school niet de juiste plek zijn voor een leerling dan zoeken we volgens een vastgestelde procedure samen met ouders en het Samenwerkingsverband naar een school die beter past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Ariensschool heeft de ambitie om de komende jaren specialisten op te leiden op de gebieden taal, rekenen en gedrag.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven