De Regenboog

Regentesselaan 70 3571 CG Utrecht

 • Foto's: Donker Utrecht
 • Schoolfoto van De Regenboog
 • Schoolfoto van De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

 • De Regenboog verwijst kinderen naar alle vormen van het Voortgezet Onderwijs ( zie schoolgids in de bijlage).
 • De scores kunnen per jaar wat schommelen en dit wordt bepaald door de samenstelling en aanwezige zorg in de groep 8 van dat jaar.
 • De totaalscore van beide locaties samen mag gecorrigeerd worden voor kinderen met een eigen eindniveau, instroom in groep 7 en een  IQ lager dan 80.
 • Onze leerlingen scoren jaarlijks voldoende ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de CITO eindtoets.
 • Het betreft hier een gemiddelde schoolscore van beide locaties samen.
 • Het ene jaar scoort de ene locatie wat hoger, het andere jaar de andere.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 • In onze schoolgids 2017-2018 staat in hoofdstuk 7 een verantwoording van onze kwaliteit (zie bijlage).
 • Hier staat ook een verantwoording van de tussenresultaten op het gebied van technisch lezen groep 3 en 4, rekenen en wiskunde voor groep 4 en 6 en begrijpend lezen voor groep 6 in januari en juni 2017(beide locaties samen).
 • De score is boven de ondergrens van de inspectie voor een school met minder dan 15 % weging.
 • De Regenboog kent een weging van 5%.
 • Wij zijn trots op deze resultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

 • Onze leerlingen scoren jaarlijks voldoende ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de CITO eindtoets.
 • De school kent een brede leerlingpopulatie met CITO eindscores die verwijzen naar alle vormen van het voortgezet onderwijs.
 • In de schoolgids vindt een overzicht met de verwijzing van de kinderen uit groep 8. 
 • Het betreft hier een gemiddeld advies van beide locaties samen. Het ene jaar scoort de ene locatie wat hoger, het andere jaar de andere.
 • Het gemiddelde advies kan per schooljaar wisselen. Dat hangt sterk af van de populatie en aanwezige zorg in de desbetreffende groep.
 • Wij zijn tevreden over de scores op de CITO eindtoets en de daaruit voortvloeiende uitstroom naar het voorgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

 • Basisschool De Regenboog heeft voor beide vestigingen een basistoezicht. De kwaliteit is volgens de inspectie op orde
 • De belangrijkste conclusies van het inspectiebezoek uit december 2011 zijn als volgt:
 1. De Inspectie beoordeelt de eindresultaten als goed. Het schoolgemiddelde(gemiddelde van beide locaties) op de CITO eindtoets lag de afgelopen drie jaar boven de bovengrens die de inspectie hanteert.
 2. De tussentijdse resultaten zijn voldoende
 3. De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.
 4. De inspectie concludeerde in 2011 dat de school nog niet beschikt over een instrument om de ontwikkeling van de diverse sociale competenties van de leerlingen in kaart te brengen. Inmiddels voldoet De Regenboog hier wel aan. Voor dit onderdeel werd in 2012 het instrument "Zien" ingevoerd.
 • De Regenboog heeft een schoolplan geschreven voor de periode 2011-2015.
 • Elk jaar wordt er een jaarplan geschreven. Hier staat in detail beschreven hoe we onze voornemens concreet gaan uitwerken.
 • De Regenboog maakt twee keer per schooljaar een analyse van de tussenresultaten. Deze analyse wordt met het team en het Bestuur besproken.
 • Wij zijn trots op de tussenresultaten van het schooljaar 2012-2013.
 • Over het algemeen is de gemiddelde score op de CITO tussentoetsen een A. Dit geldt voor rekenen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen.(CITO A:25 % hoogst scorende leerlingen) Zie verder onze schoolgids op www.onzeregenboog.nl (hoofdstuk 7)

Terug naar boven