De Regenboog

Regentesselaan 70 3571 CG Utrecht

 • Schoolfoto van De Regenboog
 • Schoolfoto van De Regenboog
 • Schoolfoto van De Regenboog

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Groep 1-2 

In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de leerlijnen Jonge Kind die we invullen in het leerlingvolgsysteem in ParnasSys (wij gebruiken BOSOS). Allereerst kijken we naar welbevinden en betrokkenheid. Dat zijn immers belangrijke voorwaarden voor een optimale ontwikkeling. We observeren of een kind nieuwsgierig, leergierig en ondernemend is en of het voldoende zelfvertrouwen heeft. Ook kijken we of het geconcentreerd, geboeid en vol overgave met iets bezig kan zijn. Vervolgens kijken we naar verschillende ontwikkelingsaspecten als spelontwikkeling, taakgerichtheid, motoriek, zintuiglijke en auditieve waarneming, taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie in ruimte en tijd. Op basis van al deze informatie kunnen we zien hoe het kind zich ontwikkelt, t.o.v. de lesdoelen en de leeftijdsgenoten. Aan de hand van deze gegevens stemmen we de begeleiding en instructie in de klas af op de behoefte van groepjes kinderen.

We toetsen de kinderen in groep 2 mondeling op het gebied van fonemisch bewustzijn (lettertoets, analyse en synthesetoets). Kinderen die dit nog niet beheersen, worden extra begeleid en toetsen we nogmaals. De toetsen geven ons – naast de observaties in de klas – een beeld van de ontwikkeling van de kinderen.  

Groep 3 t/m 8  

Vanaf groep 3 worden de ontwikkelingen van alle kinderen gevolgd met twee soorten toetsen:

 1. Methode gebonden toetsen: dit zijn de toetsen die in de lesmethodes zelf zijn opgenomen. 
 2. Niet methode gebonden toetsen: dit zijn de Leerling in Beeld toetsen (voorheen CITO). De toetsen rekenen, technisch lezen en spelling nemen wij twee keer per jaar af. De toets begrijpend lezen nemen we alleen in groep 4-7 twee keer per jaar af. 

In groep 7 krijgen de leerlingen al een kijkrichting naar het voortgezet onderwijs. In groep 8 geven de leraren het voorlopige en definitieve schooladvies voor het voortgezet onderwijs wat gebaseerd is op de Leerling in Beeld-toetsen die de kinderen in groep 6, 7 en 8 gemaakt hebben, de werkhouding, de kind kenmerken, en methode gebonden toetsen. In februari maken de leerlingen van groep 8 de zogeheten doorstroomtoets en krijgen zij hun definitief advies.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol.

Leerlingen krijgen in groep 7 al een kijkrichting mee voor het voortgezet onderwijs. Het voorlopige schooladvies volgt dan in januari in groep 8. Daarna maken de leerlingen de doorstroomtoets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 • De Regenboog is een Kanjerschool. Meer informatie is te vinden op de site van de kanjertraining www.kanjertraining.nl
 • De Regenboog werkt met een anti-pestprotocol gebaseerd op de Kanjertraining.
 • Onze leerlingen voelen zich voor het overgrote deel veilig op school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Kanjerschool
 • Goede sfeer
 • Veilig schoolklimaat

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool De Regenboog heeft voor beide vestigingen een basistoezicht. De kwaliteit is volgens de inspectie op orde. De belangrijkste conclusies van het inspectiebezoek uit december 2011 zijn als volgt:

 1. De Inspectie beoordeelt de eindresultaten als goed. Het schoolgemiddelde op de CITO eindtoets lag de afgelopen drie jaar boven de bovengrens die de inspectie hanteert.
 2. De tussentijdse resultaten zijn voldoende
 3. De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.
 4. De inspectie concludeerde in 2011 dat de school nog niet beschikt over een instrument om de ontwikkeling van de diverse sociale competenties van de leerlingen in kaart te brengen. Inmiddels voldoet De Regenboog hier wel aan.
 5. De Regenboog maakt twee keer per schooljaar een analyse van de tussenresultaten. Deze analyse wordt met het team en het Bestuur besproken.

Terug naar boven