De Regenboog

Regentesselaan 70 3571 CG Utrecht

 • Foto's: Donker Utrecht
 • Schoolfoto van De Regenboog
 • Schoolfoto van De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

 • Het team van basisschool De Regenboog bestaat uit ongeveer 30 collega's. Hiervan zijn er vier een man.
 • Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd binnen het team.
 • De gemiddelde leeftijd van de collega's tijdens de cursus 2011-2012 was 43,1 jaar.
 • Het is een stabiel, hecht team. Er is weinig verloop onder het personeel.
 • De school investeert veel in het opleiden tot specialist binnen een bepaald vakgebied.
 • Binnen ons team zijn daarom coördinatoren actief op de volgende gebieden; rekenen, taal, lezen en spelling, kanjertraining en gedrag, drama en plusleerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte of scholing

De Regenboog heeft een schooleigen vervanger (SEV) in dienst voor wtf. 0,4. Deze leerkracht is inzetbaar in alle groepen. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op de flexpool van de Stichting PCOU. Deze pool wordt beheerd door IPPON.

Hierdoor kunnen wij de meeste vervangingsvragen adequaat oplossen.

Als een leerkracht ziek of voor nascholing afwezig is, proberen wij allereerst de schooleigen vervanger in te zetten of als er meer leerkrachten op één dag afwezig zijn, een invaller te krijgen via de flexpool.

Als dit niet lukt kan de directeur er voor kiezen om de volgende organisatorische maatregelen te nemen: 

 • Invallers zijn niet altijd breed inzetbaar. Het kan voorkomen dat er wel één is voor een bepaalde groep maar niet voor de groep waarvan de leerkracht afwezig is. De invalleerkracht vervangt dan de groep van een andere collega en de betreffende collega neemt de klas van de afwezige collega over. De invaller heeft zo een betere kans van slagen.
 • Indien er geen invaller voor handen is kiezen wij er voor om de kinderen over andere groepen te verdelen. Indien dit noodzakelijk is gebeurt dit alleen met groep 3 t/m 8 en voor ten hoogste twee dagen achter elkaar.
 • Indien er geeninvaller beschikbaar is voor groep 1/2 kunnen we een leerkracht uit een andere groep voor groep 1/2 plaatsen en de leerlingen van de invalleerkracht verdelen over de overige klassen.
 • Aan ouders van kleuters vragen wij bij ziekte van de leerkracht – en indien er geen vervanger beschikbaar is – om eventueel zelf thuis hun kind en eventueel kinderen van andere ouders op te vangen. Uiteraard is dit ten hoogste voor één dag.
 • Een personeelslid met andere taken, maar wel met een bevoegdheid voor groepsleerkracht, neemt de klas over. Indien er meerdere personeelsleden zijn die geen eigen klas hebben (bijv. intern begeleider of begeleider kinderen met een arrangement) dan komt iedereen per jaar maximaal drie keer  aan de beurt. Zo wordt de pijn verdeeld en blijven eigen taken niet te lang liggen.
 • Het is in principe ongewenst dat een directeur vervangingstaken op zich neemt (slechts bij hoge uitzondering en in zeer tijdelijke noodgevallen).
 • Tot slot kan onder verantwoordelijkheid van de directeur of een collega leerkracht  een stagiaire van de PABO, een start bekwame leraar of een andere collega, die (nog) niet over een onderwijsbevoegdheid beschikt, een groep overnemen.
 • Het naar huis sturen van een groep leerlingen is een uiterste maatregel. De directeur kan hiervoor kiezen wanneer alle andere mogelijkheden zijn verkend en geconstateerd is dat deze niet mogelijk zijn (bijv. als er meerdere zieken zijn). Wanneer een klas naar huis gaat zijn er de volgende spelregels
 • De directeur bepaalt voor welke groep leerlingen er geen les is;
 • De ouders van deze groep worden schriftelijk geïnformeerd.
 • Kinderen die niet naar huis kunnen, omdat bijvoorbeeld beide ouders werken worden altijd op school, maar dan wel in een andere groep opgevangen
 • Aan ouders wordt gelegenheid geboden om opvang van groepjes leerlingen bij elkaar thuis te regelen
 • De directeur houdt t.b.v. de inspectie een overzicht bij, waaruit blijkt wanneer deze maatregel wordt toegepast en welke groep het betreft

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kunst: vakleerkracht

 • De Regenboog profileert zich met een kunst- en cultuurprofiel. Op onze website www.onzeregenboog.nl vindt u hierover meer informatie.
 • Wij werken met een vakleerkracht muziek en een vakdocent drama en huren daarnaast vakdocenten in via het Utrechts Centrum voor de Kunsten.
 • Voor alle kunstdisciplines zijn er vakspecialisten actief( zie kunst- en cultuurkoers).
 • Meer informatie over ons kunst- en cultuuraanbod in de bijgevoegde activiteitenkalender of in onze schoolgids.

Gym groep 3-8 vakleerkracht

 • Wij werken met een vakleerkracht gym voor de groepen 3 en 4 locatie Wevelaan en voor de groepen 3,5,7 en 8 van de locatie Regentesselaan. De overige groepen krijgen van de eigen- bevoegde - leerkracht les.

Taalondersteuning kleuters

 • Op dinsdagmiddag krijgen doelgroep leerlingen uit de groepen 1-2 van beide locaties woordenschattraining. Dit wordt door twee collega's verzorgd en bekostigd vanuit de schoolondersteuningsplan gelden.

Plusgroepen

 • Op beide locaties werken wij met drie plusgroepen voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Meer info in de schoolgids en het schoolondersteuningsplan

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal is inclusief mondeling taalgebruik en voorbereidend lezen en - schrijven

Wereldoriëntatie is inclusief aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en milieu, natuuronderwijs en bevordering gezond en redzaam gedrag

Kunstzinnige vorming is inclusief muziek, handvaardigheid, tekenen, drama, spel en beweging en ateliers

Spel en beweging is inclusief gebruik speellokaal en buiten spelen

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal is inclusief mondeling/schriftelijk taalgebruik en spelling

Lezen is inclusief begrijpend en studerend lezen

Wereldoriëntatie is inclusief aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en milieu, natuuronderwijs en bevordering gezond en redzaam gedrag

Kunstzinnige vorming is inclusief muziek, handvaardigheid, tekenen, drama, spel en beweging en ateliers

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 • Op De Regenboog werken vele specialisten.
 • De Regenboog heeft een schoolondersteuningsprofiel beschreven.
 • Belangrijkste zaken uit dit plan: plusgroepen voor groep 1-2, 3 t/m 5 en 6 t/m 8 op beide locaties voor "begaafde "leerlingen.
 • Taalverrijking voor doelgroepkinderen uit groep 1-2
 • Tijdens de cursus 15-16 opleiden van een gedragspecialist. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven