Eben-Haëzerschool

Madridstraat 3 3541 DZ Utrecht

Schoolfoto van Eben-Haëzerschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per schooljaar worden de Cito's afgenomen. Dat zijn onafhankelijke (niet-methode) toetsen die de resultaten van de leerlingen meten. Tussendoor worden methodetoetsen afgenomen om te meten of de lesstof die de weken ervoor is aangeboden voldoende ingeoefend is. Maar ook gedurende de lessen worden de resultaten van de leerlingen geobserveerd en wordt verlengde instructie gegeven aan leerlingen die extra oefentijd nodig hebben om zich de nieuwe lesstof eigen te maken. Wanneer een leerling aan de reguliere lesstof niet voldoende heeft om op niveau te presteren, wordt remedial teaching aangeboden. Daarbij krijgt een leerling 2 of 3 keer per week een bepaalde tijd extra instructie van de RT'er of wordt de lesstof van de volgende dag alvast aangeboden (pre-teaching). Voor deze leerlingen wordt een handelingsplan opgesteld en wordt halfjaarlijks geëvalueerd of de extra inzet het gewenste resultaat heeft. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Met de ouders van groep 8 wordt op de contactavond in november van gedachten gewisseld over de wederzijdse verwachtingen t.a.v. het vervolgonderwijs. In de maand januari ontvangen de ouders schriftelijk een voorlopig schooladvies, dat na een gesprek daarover definitief wordt. Vervolgens wordt de inschrijving van de vervolgschool geregeld.

In groep 8 wordt begin februari de doorstroomtoets Route 8 afgenomen. De uitslag geeft een beeld van het cognitieve niveau van de leerlingen, vergeleken met het landelijke gemiddelde. Zodra de uitslag van deze toets binnen is, wordt deze gedeeld met de ouders. Is op grond van de uitslag van de toets een hogere vorm van voortgezet onderwijs mogelijk dan eerder geadviseerd is, dan neemt de school – in samenspraak met ouders – haar advies in heroverweging. Dit kan tot een herzien schooladvies leiden. Mocht het advies niet bijgesteld worden, dient de school dit te motiveren. Het definitieve advies is uiterlijk twee weken na de toetsuitslag bekend bij ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk om leerlingen in een veilig en positief christelijk klimaat onderwijs te geven. Daarvoor hebben we elkaar als team, ouders en leerlingen nodig. We zoeken en handelen naar wat ons met elkaar verbindt. De school sluit aan bij de onderwijsbehoefte van elke leerling door naast het reguliere onderwijsaanbod oog te hebben voor de talenten van de leerlingen. Daarvoor zijn talentgroepen ontwikkelt om iedere leerling op zijn/haar niveau of interesses verder uit te dagen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Verbinding
  • Bewustzijn

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven