Eben-Haëzerschool

Madridstraat 3 3541 DZ Utrecht

Schoolfoto van Eben-Haëzerschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt geprobeerd een vervangende leerkracht te vinden. Wanneer deze niet beschikbaar is, kan besloten worden de leerlingen van de betreffende groep te verdelen over de andere groepen. In het uiterste geval kan de directeur besluiten dat de groep een dag vrij krijgt. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie toelichting groep 3 t/m 8

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Toelichting: In algemene termen bestaat de helft van de onderwijstijd uit de basisvakken Rekenen, Taal, Spelling, Lezen en Engels.

De andere helft van de onderwijstijd wordt besteed aan Wereldoriëntatie, Muzikale vorming, Creatieve vorming, Burgerschap, Sociaal-emotionele ontwikkeling en Bewegingsonderwijs.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school biedt onderwijs aan kinderen die het reguliere onderwijs volgen. Om de kinderen goed te begeleiden zijn er onderwijsassistenten op school. De school is aangesloten bij Berseba (een samenwerkingsverband tussen scholen). Naast de aangegeven specialisten die op de school werken, kunnen we bij Berseba specialistische hulp vragen. Met deze hulp kunnen we kinderen met specifieke onderwijsbehoeften goed begeleiden. In het Ondersteuningsprofiel staat beschreven welke specifieke ondersteuning de school kan bieden aan welke doelgroepen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op onze school hebben we voor de leerlingen die meer aankunnen vanaf groep 3 een plusgroep. We willen in het komende jaar het aanbod van de plusgroepen verder gaan verrijken. Daarbij willen we blijven zoeken naar de mogelijkheid om dit onder te brengen bij de groep zelf, waardoor kinderen zoveel mogelijk in de klas zijn en daar een eigen aanbod krijgen naar wat ze nodig hebben. De opzet is om eerst het aanbod stevig neer te zetten en dan te integreren in de groep zelf.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Omdat we een streekschool zijn, bieden we geen VVE aan. Als leerlingen een peuterspeelzaal hebben bezocht, ontvangen we een overdrachtsdossier. Dit overdrachtsdossier wordt door de leerkrachten gelezen en verwerkt in het digitale dossier. Indien nodig is er telefonische overdracht tussen de VVE en de basisschool. Er is een kennismakingsgesprek met het gezin. Kort voor de plaatsing nemen de leerkrachten van groep 1 contact op met het gezin. Na ongeveer vier weken is er een afstemmingsgesprek tussen de ouders en de leerkracht(en). Indien nodig is de Intern Begeleider hierbij aanwezig. Om het onderwijs optimaal af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen, wordt gebruik gemaakt van ontwikkelingslijnen jonge kind in ParnasSys, waarmee de ontwikkeling van kinderen systematisch wordt gevolgd. De rapportage die uit de observaties voortvloeit, wordt twee keer per jaar met de ouders gedeeld. De leerkrachten van de kleutergroep werken nauw samen, delen elkaars ideeën en inzichten en geven gezamenlijk gestalte aan het kleuteronderwijs. 

Terug naar boven