Basisschool De Klim

Eifel 26 -28 3524 HH Utrecht

 • Dat hoeft niet altijd op de computer of uit boeken, maar kan ook door experimenten.
 • Bij elk thema is er een opening. Soms samen, soms per klas, of per bouw, maar altijd inspirerend!
 • We sluiten het thema af met leerlingen en de ouders.
 • In de klassen, in de gangen is het werk van onze leerlingen overal aanwezig.
 • We onderzoeken vanuit verschillende perspectieven. Zo wordt er gewerkt vanuit het perspectief: geschiedenis.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Obs de Klim.

OBS de Klim is een van de drie scholen in de Utrechtse wijk Lunetten. Wij bieden eigentijds onderwijs en vinden het belangrijk voortdurend kritisch na te denken over wat kinderen van deze tijd nodig hebben. Ons onderwijs onderscheidt zich door thematisch werken. De betrokkenheid van onze leerlingen bij ons onderwijs is hierdoor groot.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Klim. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Wilt u meer informatie over de school en een kijkje in de klassen dan nodigen wij u van harte uit om onze website te bekijken.

www.obsdeklim.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Nieuwsgierigheid
 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt aan het begin van schooljaar 2023-2024 tien groepen:

 • 3 groepen 1/2
 • 1 groep 3
 • 2 groepen 4
 • 1 groep 5
 • 1 groep 6
 • 1 groep 7
 • 1 groep 8

Op de jaarlijkse teldatum van 1 februari 2024 verwachten we rond 250 leerlingen te tellen. Dit betekent een stabiel aantal aan leerlingen vergeleken met vorig schooljaar. We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 27 leerlingen. Boven de 27 leerlingen wegen we af n.a.v. de zorg in de desbetreffende groep. De groepsgrootte mag niet meer worden dan 31 leerlingen.

De Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht  

SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle openbare basisscholen, de school voor speciaal basisonderwijs (Luc Stevensschool), de scholen voor Speciaal (voortgezet) onderwijs (Herderschêeschool, SO Fier en VSO Kromme Rijn College) en de PO-afdeling van de  International School in de gemeente Utrecht.           
College van Bestuur: Anko van Hoepen (voorzitter) en Anje-Margreet Woltjer           
Secretaris van het bestuur en de Raad van Toezicht: Linda Osman           
Postadres: Postbus 9315, 3506 GH Utrecht          
Bezoekadres: Orteliuslaan 871          
Tel: 030 265 26 40          
www.spoutrecht.nl 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
248
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachtcontactpersoon van onze school
Ly Ngo
Ly.Ngo@spoutrecht.nl

Vertrouwenspersoon SPO Utrecht 
Barbel Roeleveld; barbel@cvp-plus.nl
Joost van Dijck; joost@cvp-plus.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon: 030 - 280 95 90
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Email: info@owinsp.nl  
Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Terug naar boven