Basisschool De Klim

Eifel 26 -28 3524 HH Utrecht

 • Bij elk thema is er een themahoek in de onderbouwklassen en een onderzoekstafel in de midden- en boevenbouw.
 • Bij elk thema is er een opening. Soms samen, soms per klas, of per bouw, maar altijd inspirerend!
 • Leerlingen gaan op onderzoek uit en werken hier aan.
 • Dat hoeft niet altijd op de computer of uit boeken, maar kan ook door experimenten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Obs de Klim.

OBS de Klim is een van de drie scholen in de Utrechtse wijk Lunetten. Wij bieden eigentijds onderwijs en vinden het belangrijk voortdurend kritisch na te denken over wat kinderen van deze tijd nodig hebben. Ons onderwijs onderscheidt zich door thematisch werken. De betrokkenheid van onze leerlingen bij ons onderwijs is hierdoor groot.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Klim. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Wilt u meer informatie over de school en een kijkje in de klassen dan nodigen wij u van harte uit om onze website te bekijken.

www.obsdeklim.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Nieuwsgierigheid
 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt aan het begin van schooljaar 2021-2022 elf groepen:

 • 3 groepen 1/2
 • 1 groep 3
 • 1 groep 3/4
 • 1 groep 4
 • 1 groep 5
 • 1 groep 6
 • 1 groep 7
 • 2 groepen 8

Op de jaarlijkse teldatum van 1 oktober 2021 verwachten we 250 leerlingen te tellen. Dit betekent een lichte daling aan leerlingen vergeleken met vorig schooljaar. We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 27 leerlingen.

De Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht  

SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle openbare basisscholen, de school voor speciaal basisonderwijs (Luc Stevensschool), de scholen voor Speciaal (voortgezet) onderwijs (Herderschêeschool, SO Fier en VSO Kromme Rijn College) en de PO-afdeling van de  International School in de gemeente Utrecht.           
College van Bestuur: Anko van Hoepen (voorzitter) en Thea Meijer           
Secretaris van het bestuur en de Raad van Toezicht: Niek Kraan           
Postadres: Postbus 9315, 3506 GH Utrecht          
Bezoekadres: Orteliuslaan 871          
Tel: 030 265 26 40          
www.spoutrecht.nl 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
248
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij nemen regelmatig deel aan buitenschoolse activiteiten als sport-, culturele activiteiten, excursies, projecten, schoolreizen en kamp. We streven ernaar dat  deze activiteiten aansluiten bij de thema’s.   
Sportactiviteiten: voorbeelden van de afgelopen schooljaren zijn schoolvoetbal en lessen volleybal. Dit zijn activiteiten die door school worden bekostigd of waarbij wij de Oudervereniging benaderen een bijdrage te leveren. Deze vinden voornamelijk plaats in de bovenbouwgroepen. Dit heeft te maken met het aanbod dat er is.  
Op cultureel gebied: er zijn, passend bij het thema, activiteiten op cultureel gebied. We werken hierin onder andere samen met een BIKKER. Het kan zijn dat leerlingen naar een voorstelling gaan, of dat er een gastles wordt gegeven in de klas. In de onderbouw zal de voorstelling zoveel mogelijk naar school gehaald worden. Kosten hiervan zijn voor school. Voor de reis wordt ouders gevraagd een OV-chipkaart mee te geven naar school. We hebben op school een cultuurcoördinator en een beleidsplan kunst en cultuur.  
Schoolreisje/kamp: alle leerlingen gaan ieder jaar op schoolreis en in groep 8 op kamp. Voor het schoolreisje wordt ouders gevraagd een bijdrage te geven. Als u een U-pas heeft wordt deze met uw toestemming zoveel mogelijk ingezet. De groepen 1-7 gaan op schoolreisje. De kosten hiervan zijn maximaal € 30,- voor vervoer en verblijf. In groep 8 gaan de leerlingen 3 dagen op kamp naar een groepsaccommodatie. De kosten hiervan zijn rond de € 75,- voor vervoer en verblijf.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachtcontactpersoon van onze school
Helma van Zoelen (ma., do. en vr.)
helma.vanzoelen@spoutrecht.nl

Vertrouwenspersoon SPO Utrecht 
Anky Theelen 
theelen@human-invest.nl
06-43498918

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon: 030 - 280 95 90
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Email: info@owinsp.nl  
Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Terug naar boven