Basisschool De Klim

Eifel 26 -28 3524 HH Utrecht

  • Bij elk thema is er een themahoek in de onderbouwklassen en een onderzoekstafel in de midden- en boevenbouw.
  • Bij elk thema is er een opening. Soms samen, soms per klas, of per bouw, maar altijd inspirerend!
  • Leerlingen gaan op onderzoek uit en werken hier aan.
  • Dat hoeft niet altijd op de computer of uit boeken, maar kan ook door experimenten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten nader bekeken

Resultaat verplichte eindtoets basisonderwijs 

Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten op de eindtoets van de laatste drie jaar. In de beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingpopulatie). In het schooljaar 2019-2020 is er geen centrale eindtoets geweest door het uitbreken van de pandemie.

PO                                                          2016-2017                     2017-2018                   2018-2019

Gemiddelde score                                     CET 540,5                      CET 536,2                   ROUTE8 204,8
(en evt soort toets:
(D)CET/IEP/Route8)

Afgezet tegen                                          CET 534,5                       CET 534,6                  ROUTE8 204,8
ondergrens
Onderwijsinspectie
voor je schoolgroep

% behaald                                              9%/ 91%                           14%/ 86%                            17%/ 83%    
referentieniveau
1F/2F lezen

% behaald referentieniveau                      30%/ 67%                           45%/ 52%                             45%/ 52%     
1F/2F taalverzorging  

% behaald                                              33%/ 67%                            55%/ 41%                           45%/ 52%
referentieniveau
1F/1S rekenen


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in het hoofdstuk ouders en school, onder privacy.

Tussentijdse resultaten 

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:
-      in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
-      in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
-      in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
-      verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur-techniek, wetenschap-techniek e.d.).                 

                                                                      Middentoets (januari 2020)                   Eindtoets (juni 2020)
schooljaar                                                        schoolscore                                              schoolscore

Technisch lezen groep 3                                     24,7                                                        41,1

Technisch lezen groep 4                                     50,0                                                        56,9

Rekenen en wiskunde groep 4                            164,4                                                      199,9

Rekenen en wiskunde groep 6                            240,4                                                      249,8

Begrijpend lezen groep 6                                   187,3                                                      192,7

De resultaten van de eindtoets en onze tussenresultaten zijn volgens verwachting en naar tevredenheid. Ze voldoen aan onze streefdoelen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het gaat er ons om dat elke leerling terecht komt op de plek die voor hem/haar het best is! 

Het zijn niet de eindcijfers, maar de weg er naar toe die telt.

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 6,7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat Route8. 

Eind groep 6 wordt door de leerkracht van de desbetreffende groep een kijkadvies gegeven aan ouders. Door middel van dit kijkadvies willen we ouder en kind aan het einde van groep 6,  alvast richting geven op welk type scholen zij zich in groep 7 kunnen gaan oriënteren. Dit kijkadvies is nog een zeer breed en niet vaststaand advies, omdat een leerling pas in groep 6 zit en dus nog twee jaar de tijd heeft om zich te ontwikkelen.  Eind groep 7 wordt een preadvies gegeven. Dit preadvies wordt op twee niveaus gegeven. Midden groep 8 wordt een advies gegeven aan kind en ouders. Dit is in principe een enkelvoudig advies, dus op 1 niveau. Uitzonderingen zijn mogelijk en staan vermeld in de POVO-procedure. Het brugklasadvies kan wel een advies op twee niveaus zijn. De leerkrachten van groep 6 t/m 8 bespreken samen met de directeur en intern begeleider alle leerlingen en komen tot een kijkadvies, preadvies of definitief advies. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.   

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

schooltype                                    2017-2018           2018-2019             2019-2020

                                                      29 ll.                       29 ll.                    31 ll.

v.s.o./LWOO-zorg      

Internationale kopklas      

Vmbo-k, vmbo-b, LWOO                     5                            4                        5                                             

Vmbo-t                                             3                            6                         5

Vmbo-t/Havo                                     2                               

Havo                                                 4                           11                        5

Havo/VWO                                         4 

Vwo                                                  11                         8                          16

Van onze school zit 27% van onze oud-leerlingen na drie jaar boven het gegeven basisschooladvies. Dit is ongeveer even hoog dan de voorspelde referentiewaarde en ongeveer even hoger als het landelijk gemiddelde. Van onze oud-leerlingen volgt 60% een opleiding op het gegeven basisschooladvies. Dit percentage is ongeveer even hoog als de referentiewaarde en tevens even hoog als het landelijk gemiddelde. En 14% van onze oud-leerlingen zit na drie jaar onder het gegeven basisschooladvies. Dit is ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde, en tevens even hoog dan het landelijk gemiddelde. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven