Basisschool De Klim

Eifel 26 -28 3524 HH Utrecht

  • Bij elk thema is er een themahoek in de onderbouwklassen en een onderzoekstafel in de midden- en boevenbouw.
  • Bij elk thema is er een opening. Soms samen, soms per klas, of per bouw, maar altijd inspirerend!
  • Leerlingen gaan op onderzoek uit en werken hier aan.
  • Dat hoeft niet altijd op de computer of uit boeken, maar kan ook door experimenten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets nader bekeken.

Voor rekenen, lezen en taalverzorging streven we naar het behalen van het fundamentele niveau 1F voor al onze leerlingen. De niveaus 2F (lezen en taalverzorging) en 1S (rekenen) hebben we de afgelopen schooljaren respectievelijk met 85%(lezen), 50% (taalverzorging) en 45% (rekenen) van onze leerlingen bereikt. In schooljaar 2019-2020 hebben we onze ambitie voor 2F/1S vastgesteld op 85% lezen, 65% taalverzorging en 65% rekenen. Deze ambitie is gesteld ruim boven de signaleringswaarde die de inspectie hanteert op basis van ons schoolgewicht (22-23) en ligt rond het landelijk gemiddelde met onze referentiescholen. 

In het schooljaar 2020-2021 hebben 91,9% van de leerlingen 1F en 2 F behaald op leesvaardigheid, 73% van de leerlingen 1F en 2F op taalverzorging en 59,5% op 1F en 1S rekenen. Alle leerlingen hebben 1F behaald op leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen. Gemiddeld over de verschillende leergebieden hebben onze ambitie behaald. 
We zien dat vooral taalverzorging een sprong heeft gemaakt vergeleken met 2 jaar terug. Onze interventies van extra leermiddelen en instructie hebben hiertoe bijgedragen. Ook het resultaat van het rekenen is gestegen, maar voldoet nog niet aan onze ambitie. Volgend schooljaar zal de insteek dan ook zijn dat we onze visie op het rekenonderwijs herzien en de benodigde scholing en middelen hiervoor zullen aanschaffen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in het hoofdstuk ouders en school, onder privacy.

Tussentijdse resultaten 

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:
-      in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
-      in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
-      in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
-      verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur-techniek, wetenschap-techniek e.d.).                 

Bij de kleuters gebruiken we het observatie- registratieprogramma KIJK. KIJK is een veel gebruikt, digitaal instrument waarmee je de ontwikkeling van jonge kinderen volgt. KIJK ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar. Er wordt gekeken naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast  wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek.

Vanuit KIJK voor de kleutergroepen: 
Bij de jonge instroomleerlingen is een deel al goed gewend en betrokken bij de activiteiten, ander deel heeft voornamelijk nog behoefte aan veiligheid en het wennen aan de regels en routines. Relatie/omgaan met andere kinderen is nog lastig. Bij de leerlingen uit groep 1/2, zijn de basiskenmerken veelal aanwezig. Betrokkenheid is groot, naar verwachting en leeftijdsadequaat. Welbevinden is in orde. 

Conclusies en acties: Bij de jonge kleuters aandacht voor sociaal emotioneel en omgang met elkaar. De oudere kleuters aandacht voor de fijne motoriek, expressie in brede zin, bewegen.  

Vanuit de CITO-opbrengsten: 

Technisch lezen: 

De opbrengsten zijn naar verwachting.  

Conclusies en acties: 
Plan (connect) lezen binnen het thema. Een brug slaan tussen het leesonderwijs en het thema.

Begrijpend lezen:

De gem. leergroei ligt in de groepen op of boven de voorspelde referentiewaarde en het landelijke gemiddelde. Bij groep 7 ligt de leergroei lager.  

Conclusies en acties: 
Bij begrijpend lezen meer de strategieën centraal zetten en ook deze klassikaal modelleren. De koppeling met thema voor begrijpend lezen werkt positief. Teksten koppelen aan thema. Ook coöperatieve werkvormen inzetten. 

Spelling:

De gemiddelde leergroei ligt in de verschillende groepen boven de voorspelde referentiewaarde en het landelijke gemiddelde. 

Conclusies en acties: 
We willen de taalverzorging gebruiken om groei in spelling teweeg te brengen. Meer oefenen met spelling en aandacht voor taal. Meer tijd nemen voor herhaling en spelling verwerken in thema. 

Rekenen: 

De leergroei lag iets lager dan de voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde. 

Conclusies en acties: 
Verdieping bij het rekenen en ook met een brug naar het thema. Extra aanbod van contextsommen. Gebruik van kladpapier en meet aandacht voor automatisering. Verschillende werkvormen aanbieden om de betrokkenheid te bevorderen.                                                                         

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het gaat er ons om dat elke leerling terecht komt op de plek die voor hem/haar het best is! 

Het zijn niet de eindcijfers, maar de weg er naar toe die telt.

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 6,7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad "ouders".  Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat Route8. 

Eind groep 6 wordt door de leerkracht van de desbetreffende groep een kijkadvies gegeven aan ouders/verzorgers. Door middel van dit kijkadvies willen we ouder/verzorger en kind aan het einde van groep 6,  alvast richting geven op welk type scholen zij zich in groep 7 kunnen gaan oriënteren. Dit kijkadvies is nog een zeer breed en niet vaststaand advies, omdat een leerling pas in groep 6 zit en dus nog twee jaar de tijd heeft om zich te ontwikkelen.  Eind groep 7 wordt een preadvies gegeven. Dit preadvies wordt op twee niveaus gegeven. Midden groep 8 wordt een advies gegeven aan kind en ouders/verzorgers. Dit is in principe een enkelvoudig advies, dus op 1 niveau. Uitzonderingen zijn mogelijk en staan vermeld in de POVO-procedure. Het brugklasadvies kan wel een advies op twee niveaus zijn. De leerkrachten van groep 6 t/m 8 bespreken samen met de directeur en intern begeleider alle leerlingen en komen tot een kijkadvies, preadvies of definitief advies. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.   

Van onze school zit 24% van onze oud-leerlingen na drie jaar boven het gegeven basisschooladvies. Dit is ongeveer even hoog dan de voorspelde referentiewaarde en ongeveer even hoger als het landelijk gemiddelde. Van onze oud-leerlingen volgt 62% een opleiding op het gegeven basisschooladvies. Dit percentage is ongeveer even hoog als de referentiewaarde en tevens even hoog als het landelijk gemiddelde. En 14% van onze oud-leerlingen zit na drie jaar onder het gegeven basisschooladvies. Dit is ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde, en tevens even hoog dan het landelijk gemiddelde. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven