Basisschool Anne Frank

van Bijnkershoeklaan 280 3527 XL Utrecht

  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk kind is verschillend en maakt een eigen ontwikkeling door. Er zijn kinderen die een snellere ontwikkeling doormaken. Voor deze kinderen zoeken wij als school naar extra taken of andersoortige taken die voor het kind uitdagend zijn en waarmee hij of zij zich verder zal ontwikkelen. Sommige kinderen vinden bepaalde dingen moeilijk of maken een langzamere ontwikkeling door. Voor deze kinderen kunnen wij de leerstof op verschillende manieren aanpassen. Wij kijken hierbij per kind wat aanpassingen kunnen zijn.

De leerlingpopulatie is elk jaar weer anders en heel divers. Dit verklaart de verschillen in de gemiddelde cito eindscore van diverse jaren.

Wij zijn vooral tevreden als ouders, kind en leerkrachten aan het einde van de basisschoolperiode het gevoel hebben dat ‘er uit gehaald is wat er in zit’. Hierdoor kan een verwijzing naar het VMBO ons in bepaalde gevallen net zo tevreden stellen als een verwijzing naar het VWO.

Resultaat verplichte eindtoets basisonderwijs 

Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten op de Cito eindtoets van de laatste drie jaar. In de beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingpopulatie).

2015-2016: schoolscore 533,9 - landelijk gemiddelde 533,2

2016-2017: schoolscore 535,0 - landelijk gemiddelde 535,2

2017-2018: schoolscore 529,1 - landelijk gemiddelde 535,6

2018-2019: schoolscore 536,7 - landelijk gemiddelde 536,1              

Over 2019-2020 zijn er geen resultaten, i.v.m. het vervallen van de afname door de coronacrisis.            

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam Parnassys. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het Cito. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toetskalender met bijbehorend toetsprotocol. De gegevens worden vastgelegd in het computerprogramma van de Cito. Dit Cito-LVS is automatisch gekoppeld aan het programma Parnassys, zodat alle leerlinggegevens in één programma terug te vinden zijn. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. 

Onze school richt zich op het behalen van goede resultaten. Daarom volgen we de ontwikkeling en de resultaten van de kinderen op de voet. Resultaten van kinderen zijn niet altijd makkelijk te meten. Het resultaat van ons onderwijs is meer dan de toetsresultaten voor de leervakken. Het gaat om de totale ontwikkeling van de leerling, dus ook om sociale vaardigheden en het gedrag, creativiteit, de werkhouding, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Dat zijn immers net zo belangrijke zaken, maar wat lastiger te meten. We gebruiken hiervoor een speciale module in ons leerlingvolgsysteem; ZIEN. Van zowel de leer- als gedragsopbrengsten worden overzichten gemaakt. Deze worden op groeps- en schoolniveau geanalyseerd. Op basis van de analyses worden groepsplannen gemaakt, met doelstellingen voor een bepaalde periode. Deze worden na de looptijd van het uitgevoerde groepsplan geëvalueerd en worden nieuwe doelen gesteld. De Anne Frankschool streeft naar een schooladvies op maat. Het advies moet passen bij de leer- en gedragsopbrengsten, met de focus op toekomstig succes in het voortgezet onderwijs. De advisering start in groep 6 om zo een realistisch zelfbeeld te creëren bij kinderen. Voor ouders geeft de vroegtijdige advisering een goed beeld van het ‘willen’ en ‘kunnen’ van hun kind. 

Tussentijdse resultaten

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen: 

  • in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs; 
  • in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal; 
  • in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken; 
  • verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat CET, de Cito Eindtoets.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

De Anne Frankschool besteedt veel aandacht aan het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 7 informeren wij ouders van de kinderen van de POVO-procedure, eind groep 7 krijgen alle kinderen een voorlopig advies. Vervolgens kijken we samen met ouders welke school het beste past bij de leerling. Hierbij kijken we niet alleen naar de resultaten van de toetsen, maar ook naar de talenten en kenmerken van het kind.

Het advies van de leerkracht en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn bij toelating voor het voortgezet onderwijs doorslaggevend. Als het leerlingvolgsysteem niet eenduidig is en/of er twijfel bestaat over het meest geschikte startniveau kan de basisschool uw kind aanmelden voor aanvullend onderzoek naar het cognitief functioneren.

De Cito eindtoets wordt vanaf schooljaar 2014-2015 alleen nog maar gebruikt als bevestiging van het basisschooladvies. Indien uw kind een hogere score op de Cito-eindtoets behaalt dan het geadviseerde onderwijsniveau dan zijn de resultaten in het leerlingvolgsysteem doorslaggevend. Uw kind zal niet enkel op basis van de hogere Cito-eindscore geplaatst worden op een hoger onderwijsniveau. Tussen de basisschool en de VO-school vindt altijd overleg plaats als het VO twijfelt over de toelaatbaarheid van uw kind.

De ouders zijn eindverantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind op een school voor voortgezet onderwijs, de school zal u daar zoveel mogelijk bij ondersteunen en adviseren. 

Onze leerlingen stromen uit naar diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht en Nieuwegein.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Uit het meest recente inspectierapport:

Basisschool Anne Frank heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

De school heeft op succesvolle wijze een intensief kwaliteitsverbetertraject doorlopen, om in het onderwijs basiskwaliteit te kunnen leveren. De leraren volgen de leerlingen in voldoende mate en gebruiken de signaleringsgegevens om het onderwijs aan (groepen) leerlingen te plannen en vorm te geven. Tijdens de les houden de leraren de leerlingen betrokken door activerende werkvormen in te zetten. De leerlingen die wij spraken geven aan zich veilig te voelen.  

Het team van de Anne Frankschool heeft de afgelopen twee jaar een intensief kwaliteitsverbetertraject doorlopen. Dit traject was ingezet omdat bestuur en school zich grote zorgen maakten over de slechte eindopbrengsten van de school. Deze hebben jaren achtereen op en (fors) onder de ondergrens gelegen. Met het kwaliteitsteam van stichting SPOU hebben de leraren gewerkt aan het verbeteren van hun didactische vaardigheden en de leerlingenzorg. De effecten hiervan zijn zichtbaar in de groepen. De leraren geven over het geheel genomen (er zijn verschillen zichtbaar) een duidelijke en doelgerichte uitleg. Zij zetten mooie interactieve werkvormen in om de leerlingen betrokken te houden bij de lessen. Op basis van toets- en observatiegegevens stemmen de leraren hun lessen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij is overigens nog wel de vraag of de meerbegaafde leerlingen voldoende uitgedaagd worden. Er is een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar in de school op het gebied van klassenmanagement en de inrichting van de lokalen. De school mag er op letten de behaalde resultaten van het kwaliteitstraject nu ook op systematische wijze te gaan borgen. Daarnaast is het belangrijk dat het leren van en met elkaar door leraren vorm krijgt, zodat de basiskwaliteit die de school nu levert een stevige basis krijgt. 

Terug naar boven