Basisschool Anne Frank

van Bijnkershoeklaan 280 3527 XL Utrecht

 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank
 • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank

Het team

Toelichting van de school

Op de Anne Frankschool hebben we een enthousiast team van leerkrachten. We hebben er plezier in. We willen een omgeving scheppen waar kinderen zich naar eigen tempo en capaciteit kunnen ontwikkelen. We hebben ca. 15 medewerkers. Het team bestaat uit groepsleerkrachten, leerkrachten met een bepaald specialisme (gedrag; rekenen; taal; cultuur), een intern begeleider, een VVE-coördinator, een vakleerkracht gymnastiek, pedagogisch medewerkers, een administratief medewerker en de directeur.

We hebben een hecht team. Er wordt veel samengewerkt in het team en de goede samenwerking straalt uit in de sfeer van de school. We willen samen een school neerzetten waar goed onderwijs gegeven wordt. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij elkaars kwaliteiten gebruiken en van elkaar leren.

Samenwerking vindt ook plaats binnen de klassen. Bij een groot aantal klassen is er sprake van duo-leerkrachten. Deze leerkrachten overleggen over de aanpak van het onderwijs en de kinderen en bundelen hun kennis en ervaringen. Binnen de bouw wordt ook overlegd over hoe wij het onderwijs geven en organiseren, over kinderen en over te organiseren activiteiten. Op deze manier gebruik je de kennis van je collega's.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er iemand van het personeel ziek is, is de directeur verantwoordelijk voor vervanging. Als er geen vervangers bij het bestuur beschikbaar zijn, moeten we het intern oplossen. Mogelijkheden hierbij zijn o.a. kleine klassen samenvoegen zodat er een leerkracht vrij komt of de klas van de zieke leerkracht opdelen. Wanneer bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn kan het voorkomen dat een groep gevraagd wordt thuis te blijven.

Behalve door ziekte kunnen leerkrachten ook afwezig zijn door verlof, bijvoorbeeld voor verhuizen, een trouwerij, studie. Bij zowel ziekte als verlof zoekt de school naar de best mogelijke oplossing. We proberen zoveel mogelijk om vaste mensen voor de groep te hebben. Als er een invaller van buiten school voor de klas staat, wordt deze ingelicht door een leerkracht uit de bouw. Deze leerkracht kijkt tussendoor ook of er nog vragen zijn. Bovendien zijn er in elke groep klassenmappen aanwezig met de roosters en afspraken op school. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De inzet en scholing van personeel

Op de Anne Frankschool hebben we een hecht team. Er wordt veel samengewerkt in het team en de goede samenwerking straalt uit in de sfeer van de school. We willen samen een school neerzetten waar goed onderwijs gegeven wordt. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij elkaars kwaliteiten gebruiken en van elkaar leren. Samenwerking vindt ook plaats binnen de klassen. Bij een groot aantal klassen is er sprake van duo-leerkrachten. De twee leerkrachten die voor de klas staan, overleggen over de aanpak van het onderwijs en de kinderen en bundelen hun kennis en ervaringen. Binnen de bouw wordt ook overlegd over hoe we het onderwijs geven en organiseren, over de kinderen en over te organiseren activiteiten. Op deze manier gebruik je de kennis van je collega’s.

Tenslotte zijn er mensen met speciale taken buiten de klas, zoals de intern begeleider leerlingenzorg en leerkrachten met specifieke kennis of opleidingen. Deze hebben regelmatig overleg met de leerkrachten van de kinderen waarmee ze werken, om het onderwijs op elkaar af te stemmen. 

Het team stelt hoge eisen aan zichzelf. Voortdurend zijn we bezig met vooruit kijken; wat willen we nog meer met ons onderwijs, wat kan beter. Elk jaar worden we als team of in groepjes geschoold in bepaalde vakgebieden, of in onderwijs in het algemeen. Scholing is nodig om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en de nieuwste kennis op onderwijsgebied. Het team en de directie kijken per jaar op welke vlakken scholing nodig is. Diverse teamleden hebben in de afgelopen jaren hun master behaald.

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

U zult bij ons regelmatig andere mensen in school zien rondlopen. Alle scholen van SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO/ALPO. Op de Anne Frankschool kunnen ook stagiaires van een ROC stage lopen. Op school is een opleidingsleerkracht die alle contacten onderhoudt met de betreffende opleidingen. Er wordt naar gestreefd dat iedere leerkracht een stagiaire in de klas heeft. We vinden het belangrijk om stageplekken beschikbaar te stellen, zodat studenten de kans krijgen om opgeleid te worden tot goede leerkracht. De begeleiding wordt gegeven door de leerkracht van de klas waar ze stage lopen. De leerkracht is te allen tijde eindverantwoordelijk en houdt een oogje in het zeil. Regelmatig bieden wij ook plaats aan LIO-stagiaires (Leerkracht in Opleiding). Een LIO-stagiaire heeft dezelfde positie als een vaste leerkracht. Dit betekent dat zij de klas gedurende een langere periode helemaal over zullen nemen.

Als u vragen heeft over stagiaires kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of de opleidingsleerkrachten, Michaëla Grol of Karina Wiersum. Een stagiaire wordt door ons gezien als collega. Dat betekent dat wij van ouders en kinderen verwachten dat zij de autoriteit van een stagiaire accepteren. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met thema’s. Aan bod komen de jaarlijks terugkerende feesten, jaargetijden en andere thema’s die ontstaan uit de ervaringen van de kleuters zelf. De kringactiviteiten, werkjes en hoeken worden zoveel mogelijk aangepast aan het thema.

In de kring komen de taalactiviteiten aan bod; er wordt een boek voorgelezen, er wordt gepraat over eigen belevenissen of over een thema. Er worden taalspelletjes gedaan en verhaaltjes uitgespeeld.Tijdens de werktijd kunnen de kinderen kiezen voor de hoeken (bouwhoek / huishoek / lees-schrijfhoek / theaterhoek / themahoek). Ze kunnen ook werken met ontwikkelingsmateriaal of (knutsel-) werkjes maken. 

Kleuters hebben veel beweging nodig. Deze krijgen zij tijdens de spellessen, het spelen met de gymnastiekmaterialen in de speelzaal en tijdens het buitenspelen.

Twee dagdelen per week wordt er gewerkt aan het onderwijsprogramma Kaleidoscoop. Het programma Kaleidoscoop gaat uit van de ontwikkeling van het kind en sluit met de lesstof aan bij het individuele kind. Daarom zijn op sommige dagdelen ook twee leerkrachten in de groep, ter observatie en voor het vervolg van het lesaanbod op niveau van de leerlingen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast het reguliere aanbod zoeken we ook naar andere vormen om leerstof aan te bieden en een beroep te doen op talenten van kinderen:

 • Met verschillende groepen werken we in schooltuintjes. De kinderen zijn dan zelf in de tuintjes bezig van het moment van zaaien tot de oogst.
 • We hebben regelmatig activiteiten in samenwerking met onze buren, verzorgingstehuis De Bijnkershoek. Kinderen gaan liedjes zingen bij de bejaarden, er worden spelletjesmiddagen georganiseerd of een groep gaat namens de Riki-stichting kerstpakketten uitdelen.
 • Regelmatig is er voor groepen een activiteit op het gebied van kunst en cultuur. Een groep gaat naar een theatervoorstelling of filmvoorstelling, of er worden op school lessen kunstzinnige vorming gegeven door een externe instantie.
 • Ook de bibliotheek neemt een belangrijke plaats in. Regelmatig halen wij boeken van de bibliotheek in school of brengen we met een groep een bezoek aan de bibliotheek.
 • We hebben op school een computernetwerk. Dit betekent dat in elke klas computers staan, maar daarnaast hebben we ook in elke bouw een kar met iPads. We maken gebruik van allerlei leerzame programma’s, internet en e-mail. De kinderen leren vanaf groep 1 spelenderwijs werken op de computer. Bovendien werken we in alle klassen met een digibord met een touchscreen.
 • Meerdere keren per jaar werken we aan een gezamenlijk project zoals bijvoorbeeld het Anne Frankproject. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs werkt SPO Utrecht nauw samen met andere schoolbesturen, buurtteams en de gemeente Utrecht aan een sluitende aanpak voor speciale ondersteuning. In het gezamenlijke ondersteuningsplan staan onder meer de inzet van zorgmiddelen en de organisatie van de speciale ondersteuning voor leerlingen beschreven. 

In deze paragraaf omschrijven wij hoe wij als school de basisondersteuning vormgeven. Een goed pedagogisch-didactisch klimaat, een goed onderwijsaanbod en handelingsgericht werken vormen de pijlers van een goede ondersteuning van kinderen. Het bieden van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen baseren wij op de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). 

De leerkracht is als professional de eerste verantwoordelijke voor goed onderwijs en een goede leerlingbegeleiding, gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op basis van het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en de leerlijnen voor de verschillende vakken en vakgebieden houden leraren bij het geven van instructie en opdrachten tot verwerking rekening met verschillen tussen leerlingen volgens het directe instructie model. De klassenorganisatie draagt bij aan het bieden van mogelijkheden tot differentiatie. De intern begeleider vervult binnen de school een coördinerende en begeleidende rol op het gebied van de leerlingenzorg. Vanuit de visie op handelingsgericht werken gaan we uit van een goede en structurele samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders en begeleiders aan het bereiken van gezamenlijk gestelde duidelijke doelen op het niveau van de leerling. Door het systeemdenken gaan we er vanuit dat het één van invloed is op het ander. Daarom worden de ouders en de leerlingen zelf betrokken in het benoemen van de doelen en de onderwijsbehoeften. Wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht nodig om doel x te bereiken? 

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt.

Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden.

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO.

www.swvutrechtpo.nl

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

030 303 6420 (info)

info@swvutrecht.nl

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan.

We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Kind en Co. We gebruiken daarbij Kaleidoscoop. 

In samenwerking met de voorschool werken we met de methode 'Kaleidoscoop'. Het Kaleidoscoop- model is het hart van actief leren. De methode gaat ervan uit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Het kind ontwikkelt vaardigheden in een vaste volgorde, maar elk kind in zijn eigen tempo. De leerkrachten ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen problemen die zich voordoen op te lossen. Hierdoor wordt de taalontwikkeling en de woordenschat vergroot. 

De VVE wordt in samenwerking met Kind en Co in de Anne Frankschool vorm gegeven.

Informatie over de Voorschool kunt u vinden op de volgende website: https://www.kmnkindenco.nl/pg/peutergroep-utrecht-anne-frank/

Terug naar boven