Prof. Kohnstammschool

Marislaan 1 3582 HD Utrecht

  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool
  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool
  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool
  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van onze school, de Prof. Kohnstammschool.

U vindt hier alle informatie over onze school. We beschrijven voor u hoe wij ons onderwijs vormgeven, wat onze speerpunten zijn voor 2023-2024, welke activiteiten wij organiseren en hoe wij samenwerken met de kinderen, ouders en het team. We hopen dat deze informatie u een goed beeld geeft van onze school. Om een compleet beeld te krijgen van onze school verwijzen we u ook graag naar onze website www.kohnstammschool.nl. U vindt ons ook op Instagram met actueel nieuws.

U bent van harte welkom om eens langs te komen en sfeer te proeven in de school!

Namens het team van de Prof. Kohnstammschool,

Marjolein Titshof, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een stevige basis
  • Brede talentontwikkeling
  • Onderzoekend leren
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 februari 2023 hadden we op school 305 leerlingen verdeeld over 14 groepen. Onze verwachting is dat de school de komende jaren iets zal dalen qua leerlingaantal. De prognoses van de gemeente laten ons zien dat er minder kinderen in de directe omgeving van de school (komen) wonen. We hebben dus plek genoeg voor ouders die geïnteresseerd zijn in onze school! Loop eens binnen om een afspraak te maken, we ontvangen u graag. In het schooljaar 2023-2024 gaan wij werken met 13 groepen. Drie groepen 1/2, één groep 3, twee groepen 4, één groep 5 vanaf groep 6 tot en met 8 met twee groepen per leerjaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid

Op de Prof. Kohnstammschool proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel te creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage. Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij monitoren dit aan de had van de vragenlijst uit Vensters PO/Beekveld en Terpstra. Op basis van een analyse van de resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering nodig zijn. We geven de resultaten van de veiligheidsmeting jaarlijks door aan de onderwijsinspectie.

Anti-pestbeleid

Om pesten tegen te gaan maken wij gebruik van het programma van de Vreedzame School en bieden wij Rots en Watertraining.  Marjolein Titshof is onze anti-pestcoördinator. Deze coördinator coördineert het anti-pestbeleid op school. Daarnaast is deze persoon een aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor hen die willen praten over een situatie waarin gepest wordt en voor ouders die vragen hebben over pesten. Marjolein Titshof is te bereiken via directie.kohnstamm@spoutrecht.nl.

Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. De laatste RI&E was in het voorjaar van 2022. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen. Bij deze RI&E zijn er geen verbeterpunten geconstateerd. De veiligheid van personeel en kinderen was helemaal in orde. 

Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.:

· Het ontruimingsplan

· Opleiding bedrijfshulpverleners

· Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)

· De jaarlijkse ontruimingsoefening.

De namen van onze bedrijfshulpverleners hangen op het prikbord bij de ingangen en in de teamkamer. Zij worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor:

· Preventieve maatregelen / controles

· Alarmeren en evacueren van personen uit de school

· Het bestrijden van een beginnende brand

· Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen

Klachtcontactpersoon van onze school

Onze klachtcontactpersoon is Ilonka Dijs, te bereiken via ilonka.dijs@spoutrecht.nl of 030-2512187

Vertrouwenspersoon SPO Utrecht

Anky Theelen, te bereiken via theelen@human-invest.nl Telefoon: 06-43498918

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Postadres:

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD

Utrecht

Telefoon: 030 - 280 9590

www.onderwijsgeschillen.nl

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

Email: info@owinsp.nl

Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Terug naar boven