Prof. Kohnstammschool

Marislaan 1 3582 HD Utrecht

  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool
  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool
  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool
  • Schoolfoto van Prof. Kohnstammschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school kent een prachtige diversiteit aan kinderen. Dit maakt ook dat onze resultaten op de eindtoets per jaar wisselend zijn. Ons streven is om ieder kind op een zo kansrijk mogelijk niveau te laten uitstromen, passend bij dat individuele kind. Voor ons is het belangrijk dat ieder kind van groep 8 met trots start op de middelbare school die bij hem of haar past. In onze visie staat dat wij de kinderen willen leren om hun eigen ambities te ontwikkelen en na te streven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. Van de toetsresultaten maken de intern begeleiders een trendanalyse om de kwaliteit van ons onderwijs goed te volgen.

Alle resultaten en de ontwikkeling van ieder kind wordt bewaard in een persoonlijk dossier in Parnassys. Daarnaast verwerken wij de gegevens in een groepsoverzicht. Het groepsoverzicht is een dynamisch document en heeft een grote meerwaarde in het dagelijks werken met de kinderen. Dit groepsoverzicht is door ons zelf ontworpen, we verbeteren het steeds met onze nieuwe inzichten. Alle gegevens van het kind staan overzichtelijk bij elkaar. Dit document vormt tevens de basis voor de overdracht naar de volgende groep/leerkracht(en). 

Wij doen ons uiterste best om kinderen te stimuleren. We willen graag een school zijn waar kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Ons doel is hierbij dat iedere leerling een goede aansluiting vindt bij het voor hem of haar passend voortgezet onderwijs. De resultaten van de eindtoets van onze school liggen op het landelijk gemiddelde. Echter niet alleen de cognitieve kant van de ontwikkeling van kinderen verdient aandacht. Op de Prof. Kohnstammschool vinden we de sociaal-emotioneel en creatieve ontwikkeling van kinderen van even groot belang.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP toets. Vanuit de school geven wij een schooladvies, gebaseerd op de ontwikkeling en de resultaten van het kind over de afgelopen 8 jaar. De uitslag van de IEP toets leggen wij als onafhankelijke toets naast ons eigen advies. Het schooladvies kan nooit lager worden, het schooladvies kan wel naar boven worden bijgesteld op grond van de resultaten van de IEP eindtoets. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij de IEP toets afgenomen als eindtoets. Groep 8 heeft de volgende resultaten gehaald.

VMBO breed  13%    VMBO TL/HAVO 32,6%    HAVO/VWO 21,8%    VWO 32,6%


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In onze visie geven wij aan dat sociale veiligheid een voorwaarde is om te komen tot leren en ontwikkelen:

Het kind mag zich veilig weten in de school en vanuit betrokkenheid en welbevinden het beste uit zichzelf halen. Waardoor het kind met trots zijn eigen kansen ziet en daarin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en ambities aangaat.

In dit hoofdstuk geven wij aan hoe wij dit bereiken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Communicatieve vaardigheden
  • Sociale vaardigheden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2012 is de Inspectie voor het Onderwijs voor het laatst bij ons op school geweest in het kader van hun vierjarig bezoek.  
In haar conclusie concludeert de Inspectie dat het onderwijs op onze school op de onderzochte gebieden grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden slechts een beperkt aantal tekortkomingen kent. Om die reden is het basisarrangement dat aan de school was toegekend gehandhaafd. 

Het volledige inspectierapport is hieronder te vinden.

Terug naar boven