BS Prof Dr Ph Kohnstamm

Marislaan 1 3582 HD Utrecht

  • Schoolfoto van BS Prof Dr Ph Kohnstamm
  • Schoolfoto van BS Prof Dr Ph Kohnstamm
  • Schoolfoto van BS Prof Dr Ph Kohnstamm
  • Schoolfoto van BS Prof Dr Ph Kohnstamm

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school kent een prachtige diversiteit aan kinderen. Dit maakt ook dat onze resultaten op de eindtoets per jaar wisselend zijn. Ons streven is om ieder kind op een zo kansrijk mogelijk niveau te laten uitstromen, passend bij dat individuele kind. Voor ons is het belangrijk dat ieder kind van groep 8 met trots start op de middelbare school die bij hem of haar past. In onze visie staat dat wij de kinderen willen leren om hun eigen ambities te ontwikkelen en na te streven. 

In het schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets bij groep 8 afgenomen vanwege de Corona periode. Onze vaste eindtoets is de IEP toets. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam Parnassys. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het CITO. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toetskalender met bijbehorend toets-protocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de plannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Van de toetsresultaten maken de intern begeleiders een trendanalyse om de kwaliteit van ons onderwijs goed te volgen.

Alle resultaten en de ontwikkeling van ieder kind wordt bewaard in een persoonlijk dossier in Parnassys. Daarnaast verwerken wij de gegevens in een groepsoverzicht. Dit document vormt de basis voor de overdracht naar de volgende groep/leerkracht(en). 

Wij doen ons uiterste best om kinderen te stimuleren. We willen graag een school zijn waar kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Ons doel is hierbij dat iedere leerling een goede aansluiting vindt bij het voor hem of haar passend voortgezet onderwijs. De resultaten van de eindtoets van onze school liggen boven het landelijk gemiddelde. Echter niet alleen de cognitieve kant van de ontwikkeling van kinderen verdient aandacht. Op de Prof. Kohnstammschool vinden we de sociaal-emotioneel en creatieve ontwikkeling van kinderen van even groot belang.

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP toets. Vanuit de school geven wij een schooladvies, gebaseerd op de ontwikkeling en de resultaten van het kind over de afgelopen 8 jaar. De uitslag van de IEP toets leggen wij als onafhankelijke toets naast ons eigen advies. Het schooladvies kan nooit lager worden, het schooladvies kan wel naar boven worden bijgesteld op grond van de resultaten van de IEP eindtoets. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2018-2019 hebben wij voor het eerst de IEP toets afgenomen als eindtoets. Groep 8 heeft de volgende resultaten gehaald.

VMBO BB/KB  6%    VMBO TL/HAVO 17%    HAVO/VWO 33%    VWO 44%

In het schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen i.v.m. de Corona-periode.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2012 is de Inspectie voor het Onderwijs voor het laatst bij ons op school geweest in het kader van hun vierjarig bezoek.  
In haar conclusie concludeert de Inspectie dat het onderwijs op onze school op de onderzochte gebieden grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden slechts een beperkt aantal tekortkomingen kent. Om die reden is het basisarrangement dat aan de school was toegekend gehandhaafd. 

Het volledige inspectierapport is hieronder te vinden.

Terug naar boven