BS Prof Dr Ph Kohnstamm

Marislaan 1 3582 HD Utrecht

  • Schoolfoto van BS Prof Dr Ph Kohnstamm
  • Schoolfoto van BS Prof Dr Ph Kohnstamm
  • Schoolfoto van BS Prof Dr Ph Kohnstamm
  • Schoolfoto van BS Prof Dr Ph Kohnstamm

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werkt een professioneel team samen aan goed onderwijs voor de kinderen. Qua leeftijd is de samenstelling van het team divers.

De Prof. Kohnstammschool is een school met een goed pedagogisch klimaat, mede doordat we een team hebben met veel expertise dat prettig met elkaar samenwerkt. De samenstelling van het team is de afgelopen jaren stabiel gebleken, de opbouw van het team is gevarieerd. Qua leeftijd en mannen/vrouwen is de samenstelling van het team divers.

Naast fulltime leerkrachten werken er ook parttime leerkrachten. Hierin is een goede balans binnen het team. Bij het verdelen van de taken maken we gebruik van het feit dat we met een grote groep leerkrachten zijn, ieder kan kiezen voor taken vanuit affiniteit. Om de werkzaamheden in de groep goed op elkaar af te stemmen werken de parttime leerkrachten met overdrachtsmomenten en regelmatig overleg. In school hebben wij de volgende functies:

Directeur

Groepsleerkrachten

Intern begeleiders

Bouwcoördinatoren onderbouw en bovenbouw

Schoolopleider

Specialist ICT

Specialist Meer- en hoogbegaafdheid

Specialist Kunst- en Cultuur

Leerkracht met RT taken

Vakleerkracht gymnastiek

Conciërge

Onderwijssecretaresse

Op de website van school (www.kohnstammschool.nl) vindt u de namen en foto’s bij deze functies. Naast het lesgeven hebben alle leerkrachten ook taken buiten de klas. Dit loopt uiteen van het deelnemen in werkgroepen tot het regelen van allerhande zaken voor de groepen. Deze taken zijn vastgelegd in het werkverdelingsplan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt gebruik gemaakt van invalkrachten uit de vervangingspool van de SPO. Invalleerkrachten worden opgevangen en wegwijs gemaakt door één van de teamleden of door de schoolleiding. Het is in de praktijk niet altijd mogelijk om invallers in te zetten, omdat er soms niet genoeg invalkrachten zijn die in de vervangingspool zitten. 

Als er geen invalkrachten beschikbaar zijn, wordt eerst intern een oplossing gezocht. Dat kan betekenen dat een groep wordt verdeeld over de andere groepen. In het uiterste geval zullen wij een groep kinderen naar huis moeten sturen. Op de eerste dag van ziekte van een leerkracht worden kinderen niet naar huis gestuurd. In de afgelopen drie jaar hebben wij geen groepen naar huis hoeven sturen. Wel vragen we soms aan de ouders van kleuters of ze een mogelijkheid zien hun kind weer mee naar huis te nemen. Het zal u niet ontgaan zijn dat er een landelijk tekort aan leerkrachten/invallers is. Ons bestuur SPO Utrecht anticipeert hier pro-actief op. Zo hebben wij de SPO PRO pool (talentvolle net afgestudeerden), de SPO FLEX pool (talentvolle ervaren leerkrachten) en de pool voor freelancers. Op deze wijze binden wij goed personeel aan onze stichting.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering van de kinderen

De Prof. Kohnstammschool heeft 15 groepen. Drie kleutergroepen en daarna twee groepen per leerjaar (bijvoorbeeld groep 3A en groep 3B). Op onze website vindt u alle groepen en de namen en foto's van de leerkrachten.

Functies en taken binnen de school

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. De school kent een organisatiestructuur met een onderbouw (groepen 1 t/m 4) en een bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Iedere bouw heeft een eigen bouwcoördinator. Deze coördinator is ook aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten.  

De groepsleerkrachten worden bij het goed begeleiden van de kinderen ondersteund door de intern begeleiders (IB). De IB-er heeft een coördinerende taak ten aanzien van de leerlingenzorg op onze school. Zij ondersteunen leerkrachten en ouders bij de ontwikkeling van individuele kinderen en de groep. Extra hulp (Remedial Teaching) voor individuele kinderen of groepjes kinderen buiten de klassensituatie wordt verzorgd door onze remedial teacher.  

Naast de groepsleerkrachten hebben wij op school een vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8. Alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 krijgen twee gymnastieklessen per week van deze vakleerkracht. De vakleerkracht gymnastiek geeft ook rots- en watertrainingen. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ook zijn er verschillende specialisten die ieder hun eigen expertise hebben (Meer- en hoogbegaafdheid, Opleiden en professionalisering, ICT en Kunst en Cultuuronderwijs). Als onderwijsondersteunend personeel heeft de school een onderwijssecretaresse en een conciërge.

Onze school kent een diversiteit aan overlegmomenten om de schoolontwikkeling en kwaliteit te borgen. Om een goede gang van zaken te waarborgen is er een tweewekelijks overleg van het managementteam, waar de directeur, de bouwcoördinatoren en de intern begeleiders aan deelnemen. De schoolopleider neemt deel aan de MT vergadering op agendapunten. Daarnaast hebben wij eens in de acht weken een overleg met alle specialisten om de voortgang van onze gestelde doelen binnen het jaarplan te bespreken.

Scholing van het team

Om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en om onderwijs te kunnen geven dat aan de eisen van deze tijd voldoet, zijn er ieder schooljaar studie- en scholingsbijeenkomsten voor alle medewerkers. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het managementteam, eventueel in samenwerking met een specialist. Ook kan het zijn dat experts van buitenaf worden uitgenodigd. Leerkrachten kunnen zich individueel opgeven voor bij- of nascholingscursussen. Het team heeft in het schooljaar 2020-2021 vijf studiedagen. 

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

Alle scholen van de SPO Utrecht begeleiden stagiaires. De Prof. Kohnstammschool begeleidt stagiaires van de Pabo en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Toekomstige leraren voor het basisonderwijs doen bij ons ervaring op. De begeleiding van de stagiaires ligt bij de groepsleerkracht en de schoolopleider. Het spreekt vanzelf dat deze ook eindverantwoordelijk is voor alles wat in de groep gebeurt. Wij zijn van mening dat de aanwezigheid van stagiaires ook de school ten goede moet komen. Daarom helpen zij kinderen individueel of in groepjes naast hun opdrachten vanuit de opleiding. De coördinatie rondom het plaatsen van stagiaires is in handen van de schoolopleider. Daarnaast kunnen stagiaires en leerkrachten bij de schoolopleider terecht met vragen of begeleidingsbehoeften rondom de stage. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groepen 1/2    

In de onderbouwgroepen wordt gewerkt binnen thema’s en aan de zone van de naaste ontwikkeling. Hierbij is de interactie tussen kinderen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende (leer) stap voor een kind is. Dit laten aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling (dat wat kinderen nog net niet kunnen) is een kenmerk van ons onderwijs. De leerkracht begeleidt de leerlingen bij het ‘spelend leren’.

In de kleuterfase ligt het accent op de sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve en de lichamelijke ontwikkeling. Tijdens alle activiteiten wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Gewoontevorming en het dragen van verantwoordelijkheid voor werk, materiaal en andere kinderen is een zeer belangrijk onderdeel van het zelfstandig worden van het kind. Iedere dag vinden er kringactiviteiten plaats. Gedurende het jaar wordt aan gezamenlijke thema’s gewerkt. Deze thema’s worden door het team voorbereid, maar er is ruimte deze per groep nader in te vullen. Bij de invulling van het thema hebben de kinderen een grote inbreng.Tijdens de werkles kunnen de leerlingen met behulp van een kiesbord een activiteit kiezen. Ze maken zelf een keuze, maar regelmatig vinden er ook verplichte activiteiten plaats. Het aanbod bestaat uit de bouwhoek, de themahoek, de creatieve tafel, de zand/watertafel, de taalhoek en de rekenhoek. Daarnaast kunnen zij werken met ontwikkelingsmateriaal dat gericht is op auditieve waarneming (gehoor), visuele waarneming (gezichtsvermogen), logisch redeneren en ruimtelijk inzicht. Tevens wordt gewerkt aan de (fijne) motoriek. 

Een belangrijk deel van de dag vinden activiteiten plaats die gericht zijn op de taalontwikkeling. Het kringgesprek, vertellen van een verhaal, fantasiespel, poppenkastspel, dramatiseren, werken in kleine groepen, gebruik van spelletjes en taalontwikkelingsmateriaal zijn activiteiten gericht op de uitbreiding van de woordenschat en het verwerven van begrippen. Regelmatig worden liedjes en versjes aangeleerd passend bij een thema. Dagelijks wordt ruim aandacht besteed aan de lichamelijke ontwikkeling. Dit gebeurt elke ochtend en elke middag in het speellokaal of tijdens het buitenspelen. Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maken wij gebruik van een kleuterleerlingvolgsysteem. Vanaf groep 1 bieden wij ook de Engelse taal aan de kinderen. Dit gebeurt spelenderwijs met liedjes en woordenschat.  

Het leren lezen, schrijven en rekenen veronderstelt een aantal basisvoorwaarden. Om te kunnen vaststellen of de kinderen voldoen aan die basisvoorwaarden worden ze tijdens het spelen geobserveerd door de leerkracht. In combinatie met gesprekjes met kinderen en observaties tijdens het werken is het voor de leerkracht mogelijk de ontwikkeling van elk kind nauwgezet te volgen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerjaar 3 t/m 8

In leerjaar 3 en 4 wordt de lijn zoals die in de kleutergroepen is opgezet zoveel als mogelijk verder doorgetrokken, waarbij een soepele overgang tussen de groepen 2 en 3 wordt bewerkstelligd. In leerjaar 3 wordt begonnen met leren lezen, spellen, schrijven en rekenen. Vanaf leerjaar 4 vindt het voortgezet lees-, taal- en rekenonderwijs plaats. Daarbij staat coöperatief leren en het leren van en met elkaar centraal. We streven ernaar de kinderen goed en effectief de basisvaardigheden te leren. Een stevige basis is een van onze kernwoorden. 'Leren leren' en zelfstandig werken krijgen nadrukkelijk aandacht. De instructie wordt gelaagd aangeboden; in eerste instantie in de grotere groep, gevolgd door een uitgebreider aanbod in de kleinere groep. Instructies hebben een sterk interactief karakter. 

Onderzoekend leren

Wij werken thema-gericht van groep 1 t/m 8. Van vakantie tot vakantie staat een wereldoriënterend thema centraal. Bij de start van ieder thema houden wij een opening, waarin de kinderen inspiratie krijgen en nieuwsgierig worden naar het nieuwe onderwerp. Deze openingen worden verzorgd door het team. Binnen de thema's werken de kinderen aan onderzoekend leren. In de groepen 1/2 halen we voorkennis op, werken binnen het thema aan de woordenschat en gaan op zoek naar antwoorden op de vragen die de kinderen hebben. In de groepen 3 t/m 8 werken wij met de methodiek van Leskracht (www.leskracht.nl). De kinderen werken binnen het onderzoekend leren in fases: zij doen kennis op over het onderwerp, maken een mindmap en stellen een onderzoeksvraag. Deze onderzoeksvraag gaan zij beantwoorden en zij presenteren hun resultaten aan de groep. Het thema wordt soms beëindigd met een thema-afsluiting. Dit kan plaatsvinden op het podium, maar kan ook in vorm van een presentatie of expositie. Bij het onderzoekend leren maken wij gebruik van Leren Zichtbaar Maken (www.lerenzichtbaarmaken.nl). Het thema is altijd zichtbaar in de school middels raamschilderingen, de ingerichte vitrines bij de groepen, werk van kinderen in de gangen, aankleding van de grote hal en gangen. Bij alle thema's organiseren wij uitjes en activiteiten voor de kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld educatieve excursies die passend zijn voor de leeftijd van de kinderen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Brede talentontwikkeling 

Wij houden tweemaal per jaar een blok van 4 weken met ‘werkplaatsen’ waarin de kinderen vanuit het thema waar ze aan werken voor een workshop kunnen kiezen. De tweede les van de cyclus van vier is vaak een open les voor ouders. Zij zien dan niet alleen het resultaat, maar ook het proces. Disciplines die aangeboden worden zijn o.a. dans, beeldend, techniek, koken, koor, cajon, Afrikaanse percussie en filosofie. De werkplaatsen worden gegeven door externe professionals, ouders en leerkrachten. De werkplaatsen werken toe naar de Kohnstammparade, waarin de kinderen trots laten zien wat ze allemaal gemaakt of geleerd hebben. Ouders zijn daarbij onmisbaar en van harte welkom! 

Talentontwikkeling richt zich ook op de sporttoernooien die wij organiseren. Onze vakleerkracht gymnastiek organiseert met collega scholen toernooien voor verschillende sporten. Deze toernooien vinden plaats na schooltijd.

Wij hebben een ruim aanbod voor kinderen die meer verdiepende opdrachten nodig hebben, het meer- en hoogbegaafdenonderwijs. Onze specialist verzorgt werk op maat voor groepjes kinderen of individuele kinderen. Zij houdt ook leergesprekken met individuele kinderen, vanuit leren leren.


Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Utrechtse schoolbesturen dragen gezamenlijk zorgplicht voor alle Utrechtse leerlingen. Zij achten het hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor elk Utrechts kind een passend onderwijsaanbod te bieden. Dat kan op de school van aanmelding zijn of op een andere school c.q. voorziening binnen het SWV. Wanneer een kind wordt aangemeld waarbij het vermoeden bestaat of duidelijk is dat de extra ondersteuning de basisondersteuning overstijgt, dan benoemt de school dit bij de aanmelding. De school meldt ouders dat zij een onderzoek doen om na te gaan of de school de meest geschikte plek is voor dit kind. Vervolgens maakt de school een afweging of de school met haar onderwijs(ondersteunings-)aanbod kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling en wat hiervoor eventueel extra nodig is. Over dat laatste vindt overleg met het SWV Utrecht PO plaats.   De school probeert zo goed mogelijk te bepalen of er sprake is van een match tussen de onderwijsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school op de volgende gebieden:
-        (ortho-)pedagogisch handelen
-        (ortho-)didactisch handelen
-        gevolgen voor het sociaal klimaat en de groep medeleerlingen
-        benodigde kennis- en vaardigheden van de leerkrachten
-        te bieden organisatie in de school en in de klas
-        mogelijkheden van gebouw en benodigde materialen
-        verwachting van de ontwikkeling van de leerling en het eindniveau dat bereikt kan worden
-        een omschrijving van de extra expertise c.q. extra ondersteuning die nodig is om goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling  

Wanneer de school van mening is dat zij niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de aangemelde leerlingen, dan deelt zij dit gemotiveerd schriftelijk mee aan de ouders en geeft zij hierbij aan dat zij binnen het eigen bestuur c.q. binnen het SWV een passende school zal zoeken. Wanneer de school van mening is dat de leerling plaatsbaar is met extra ondersteuning vanuit het SWV, dan informeert zij de ouders hier schriftelijk over en worden gezamenlijke stappen richting SWV gezet.  

Aanmelding leerlingen met hele specifieke behoeften
Op onze school staan wij open voor kinderen met een handicap of stoornis. Wij hebben op school leerlingen met stoornissen binnen het autistisch spectrum, leer- en gedragsstoornissen en Down syndroom. Dit zijn in een aantal gevallen kinderen die zijn toegelaten tot het speciaal onderwijs, maar met expertise van buiten en bepaalde geldstromen in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Het betreft hier kinderen met zogenoemde ondersteuningsarrangementen (ARR) of nog een Rugzak met bepaalde duur.   

Het volgen van alle kinderen in de school

Wij werken met een door de school ontworpen groepsoverzicht. In dit groepsoverzicht worden de resultaten en de ontwikkeling van alle kinderen vastgelegd. Dit groepsoverzicht is de basis voor de groepsbesprekingen. In de groepsbespreking bespreekt de leerkracht samen met de intern begeleider de vorderingen van alle kinderen van de groep. Zowel op hun resultaten als op hun ontwikkeling. Deze groepsbesprekingen vinden driemaal per jaar plaats en bieden de basis voor de gesprekken met de ouders.

Het dagelijks werk (oefenstof) van de kinderen wordt tijdens of na de lessen gecontroleerd en besproken. Een groot deel van de lesstof wordt door de kinderen zelf nagekeken. Dit bevordert het eigenaarschap van de kinderen, ze leren beter door hun eigen werk te controleren, hun eigen goede en foute antwoorden te zien. En daar gerichte vragen over te kunnen stellen. Om te zien of de aangeboden stof beheerst wordt, vinden er regelmatig observaties en toetsen plaats. Na een toets wordt in de aansluitende week herhalings- en/of verdiepingsstof aangeboden en eventueel extra instructie gegeven om vaardigheden alsnog in te kunnen oefenen.

Naast de zogenaamde methodegebonden toetsen maakt de school ook gebruik van landelijk genormeerde toetsen (CITO) om na te gaan of de gestelde doelen gehaald worden. De resultaten van de landelijke toetsen en de methodegebonden toetsen worden centraal geregistreerd door de groepsleerkracht in Parnassys (ons digitale leerlingvolgsysteem). Vervolgens worden deze vorderingen geanalyseerd om ons onderwijs te kunnen evalueren en zo nodig aan te passen op zowel individueel- als groepsniveau. Parnassys is een afgeschermd systeem, waardoor we de privacygevoelige informatie over kinderen vertrouwelijk houden.

In de groepen 1/2 werken we met kleutervolgsysteem van Parnassys voor het systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de opbrengsten daarvan.

Handelingsgericht Werken

De intern begeleider (IB) spreekt tweemaal per jaar met de leerkrachten de kinderen door en is op de hoogte van de groepsoverzichten. In de groepsoverzichten worden de vorderingen en de ontwikkeling (in brede zin) van de kinderen omschreven. De leerkrachten doorlopen de cyclus van handelingsgericht werken (HGW). Dat wil zeggen dat zij twee maal per jaar het groepsoverzicht bijstellen door per kind aan te geven welke resultaten er behaald zijn, welke belemmerende en stimulerende factoren een rol spelen in de ontwikkeling van het kind en wat zijn/haar onderwijsbehoeften zijn. Vervolgens worden de kinderen naar behoeften geclusterd en wordt er differentiatie gerealiseerd voor lezen, rekenen en spelling in de groepen 3 t/m 8. In de groepen 1/2 worden er groepjes kinderen geclusterd voor geletterdheid en een voor getallen en getalbegrip. Regelmatiger dan twee keer per jaar kunnen kinderen in een ander differentiatie niveau worden ingedeeld, afhankelijk van tussentijdse observaties en resultaten.

De intern begeleider heeft daarnaast een actieve rol in zorggesprekken met ouders en eventuele verwijzing naar interne begeleiding in de vorm van remedial teaching, maar ook naar externe instanties zoals onderzoeksbureaus, schoolarts, logopediste en fysiotherapeut/ergotherapeut. Daarnaast werken wij structureel samen met het adviesbureau ‘Zien in de klas’. Er is een orthopedagoge verbonden aan onze school die de intern begeleiders ondersteunt en adviseert. Dit kan leiden tot het doen van onderzoeken bij kinderen door haar of gesprekken met ouders. De intern begeleiders sturen de orthopedagoge hierin aan.

Om de kinderen in hun totale ontwikkeling goed te kunnen volgen, werken wij ook samen met de schoolarts en logopediste vanuit de GGD. Kinderen krijgen vanuit de schoolarts een oproep in leerjaar 2 en 6/7 voor een preventief gezondheidsonderzoek en worden in leerjaar 2 preventief gescreend op de taal- en spraakontwikkeling door de logopediste. Zowel ouders als school krijgen vervolgens de uitkomsten teruggekoppeld.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het SWV een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt.

Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden.

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht zijn er de volgende SBO/SO scholen: de Luc Stevensschool voor SBO, de Herderschêeschool voor SO Cluster 3 en SO Fier voor SO Cluster 4. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie vindt u op de website van het SWV: www.swvutrechtpo.nl.

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.

Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

SWV Utrecht PO

www.swvutrechtpo.nl

Perudreef 90, 3563 VE Utrecht. 030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl

Leerplicht gemeente Utrecht

www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht 030-2862660, leerplicht@utrecht.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven