OBS De Langereis

Middengouw 21 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

 • Schoolfoto van OBS De Langereis
 • Schoolfoto van OBS De Langereis
 • Schoolfoto van OBS De Langereis
 • Schoolfoto van OBS De Langereis
 • Schoolfoto van OBS De Langereis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat is de doorstroomtoets?
Met ingang van schooljaar 2023-2024 is de eindtoets van groep 8 vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau. Met de doorstroomtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De doorstroomtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De doorstroomresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een doorstroomtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

 • Hoeveel procent van de leerlingen met de toets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook wel het fundamentele niveau genoemd).
 • Hoeveel procent van de leerlingen met de toets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de ‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan deze vastgestelde minimale waarde, kan dat een signaal zijn dat er iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Bij de beoordeling van de leerresultaten kijkt de inspectie naar de resultaten van 3 schooljaren. In het schooljaar 2023-2024 beoordeelt de inspectie de leerresultaten op basis van de eindtoetsen van 2021, 2022 en 2023. De resultaten op de doorstroomtoets van 2024 worden hierbij nog niet betrokken omdat het effect van alle veranderingen op de leerresultaten nog onbekend is. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie: https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2023/12/12/doorstroomtoets-en-beoordeling-leerresultaten

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

We monitoren de tussentijdse resultaten op diverse manieren:

 • Methodegebonden toetsen
 • Registreren van behaalde leerdoelen
 • Methode onafhankelijke toetsen  (CITO-toetsen via Leerling in Beeld)
 • Observaties van de leerkracht

Met deze informatie kijken we waar de leerlingen staan en wat voor vervolgstappen we gaan maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het advies van de school. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de leerresultaten, motivatie en werkhouding van de leerling. Het tijdspad advisering is als volgt:

 • Eind groep 7: een oriënterend advies;
 • Januari groep 8: voorlopig advies;
 • Begin februari groep 8: de doorstroomtoets;
 • Uiterlijk 24 maart groep 8: definitief schooladvies;
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan  op de middelbare school. 

Bij een hogere score op de doorstroomtoets dan het gegeven voorlopig schooladvies zullen wij het advies heroverwegen. Dit kan betekenen dat het schooladvies opgehoogd wordt, het kan ook betekenen dat we bij het gestelde advies blijven.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2023-2024?
Schooladvies - Percentage leerlingen - Aantal Leerlingen - Advies doorstroomtoets
PRO - 33.3% - 1 - PRO / VMBO-B
VMBO-k - 33.3% - 1 - VMBO-B / VMBO-K 
HAVO - 33.3% - 1 - VMBO-(G)T / HAVO

De adviezen vanuit de doorstroomtoets waren bij 2 kinderen een half niveau lager dan het schooladvies. Vanuit de doorstroomtoets komt geen enkelvoudig pro-advies en hoeft daarom niet heroverwogen te worden. Het schooladvies is bij alle kinderen niet bijgesteld en het eindadvies geworden. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op OBS De Langereis zijn we een school waar kinderen zich veilig voelen en waar zij kunnen oefenen met het ontwikkelen van sociale vaardigheden en gedrag. Leerlingen voelen zich gezien en gehoord op onze school. We werken preventief en proactief aan het aanleren van sociale vaardigheden middels de Kanjertraining.

We werken aan sociaal veilig gedrag door o.a. het opstellen van gedragsregels en het onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat waarbinnen de school problemen al in een vroeg stadium kan onderkennen en erop kan anticiperen.

OBS De Langereis tolereert geen discriminatie en intimidatie. We hebben een interne vertrouwenspersoon, er is een klachtenregeling en een externe vertrouwenspersoon. We werken indien nodig samen met o.a. jeugdzorg, politie, CJG en andere partijen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Vertrouwen
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven