OBS De Langereis

Middengouw 21 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

 • Schoolfoto van OBS De Langereis
 • Schoolfoto van OBS De Langereis
 • Schoolfoto van OBS De Langereis
 • Schoolfoto van OBS De Langereis
 • Schoolfoto van OBS De Langereis

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS de Langereis. Dit schoolvenster biedt nieuws en informatie over onze school. Lijkt het u leuk om onze fijne, kleinschalige school van binnen bekijken en de sfeer te proeven? Wij heten u van harte welkom! Bel voor een afspraak (072 5021817)

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleinschalig
 • Meesterschap
 • Ontmoeting

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hieronder beschreven wij de kenmerken van onze leerlingen.

Schoolweging & Spreidingsgetal
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt welke kenmerken het risico op een onderwijsachterstand van leerlingen het best voorspellen. Dit zijn: opleidingsniveau van de ouders, gemiddeld opleidingsniveau van de moeder, land van herkomst van de ouders, verblijfsduur in Nederland van de moeder en schuldsanering van het gezin. Het getal wat hier uitkomt, noemen de schoolweging. Deze weging staat voor een positie op de lijn van alle basisscholen met een laag risico (20) versus een hoog risico (40). OBS De Langereis heeft een schoolweging van 32,57. Dit getal ligt net iets boven het landelijke gemiddelde. In de afgelopen 3 jaar is het getal opgelopen. Van 32,23 in schooljaar 2020 - 2021 tot 33,09 in school 2022 - 2023. 

Het spreidinggetal geeft de mate van differentiatie in je onderwijs aan: hoe lager het spreidinggetal is, hoe minder je met verschillen te maken zal hebben, terwijl er bij een hoog spreidingsgetal aanpassingen in de groep vaker nodig zal zijn. Het spreidingsgetal is een getal tussen de 3 en 9 waar dus 6 het gemiddelde is. OBS De Langereis heeft een schoolweging van 6,87. Dit getal ligt dus, net als de schoolweging, iets boven het landelijk gemiddelde. 

Concreet betekent dit dat het risico op onderwijsachterstand op OBS De Langereis toeneemt. We moeten ons onderwijs erop inrichten dat ook kinderen met een mogelijke achterstand zich maximaal kunnen ontplooien. Dit doen we door op verschillende manieren waaronder:

 • Een intensieve samenwerking met de peutergroep die gehuisvest is in hetzelfde gebouw, tegenover de kleuterklas.
 • Een rijk taal-reken aanbod bij de kleuters met veel korte instructiemomenten en 1-op-1 begeleiding.
 • Een uitgebreide analyse van observaties en toetsen tijdens leerteams en studiedagen.
 • Per vak een beredeneerd aanbod middels kwaliteitskaarten waarin voor zowel de zwakke, gemiddelde als de sterke leerling een leerroute is vastgelegd.

Leerlingenaantal
Op 1 februari 2024 telt de school 27 leerlingen. Hiermee behoort de school tot één van de kleinste scholen van Nederland. De Argumentenfabriek heeft op basis van literatuurstudie en drie denksessies met deskundigen (waaronder schoolbestuurders, onderwijsadviseurs en belangenbehartigers) uit het onderwijs alle voordelen en nadelen van kleine scholen letterlijk in kaart gebracht. De volgende 2 argumenten uit de kaart vallen bij ons op school het meeste op en zien wij als grootste nadeel:

 • Op kleine scholen ontwikkelen leerlingen zich sociaal onvoldoende door het gebrek aan leeftijdsgenootjes.
 • Door het kleine aantal leerlingen is de gelegenheid om met en van elkaar te leren beperkt.

Met name in de bovenbouw zien wij bijzonder gedrag, wat door het lage leerlingenaantal niet altijd op een natuurlijke manier wordt gecorrigeerd, waar dit op een school met grotere klassen wel zou gebeuren. 

Als school doen we er alles aan om de nadelen van ons lage leerlingenaantal zo klein mogelijk te houden. Dit doen we op verschillende manieren waaronder:

 • De kleuters spelen samen met de peuters.
 • Gezamenlijk worden thema’s voorbereid en uitgevoerd.
 • Vanaf groep 3 wordt er 1x per dag gezamenlijk buiten gespeeld met de grotere buurschool, de Bavo-school.
 • Regelmatig groepsdoorbroken werken aan gezamenlijke thema’s. 
 • Actief nadenken over hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren waardoor er meer gelegenheid ontstaat voor leerlingen om met en van elkaar te kunnen leren en we het aantal FTE aan leerkrachten zo effectief mogelijk kunnen inzetten.

Gezinssituatie
De gezinssituaties van onze leerlingen zijn divers, wat ook blijkt uit het eerder genoemde spreidingsgetal. We hebben leerlingen op school waarvan de ouders gevlucht zijn uit Syrië, maar ook autochtone leerlingen waarvan ouders, grootouders en overgrootouders uit Ursem komen. Er zijn een aantal gezinnen waarbij we weten dat er armoede speelt en een aantal gezinnen waarvan we weten dat ouders gescheiden zijn.

Als school is het belangrijk hier oog voor te hebben en waar het kan op te reageren. Dit doen we op verschillende manieren waaronder:

 • Er is extra veel aandacht voor het aanleren van sociaal- emotionele competenties middels de Kanjertraining.
 • We meten en volgen het welbevinden van de leerlingen middels gestandaardiseerde vragenlijsten. Dit doen we vanuit de methode (Kanvas) en vanuit de Vensters-vragenlijsten.
 • Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen gezond opvoeden. Vanuit het programma ‘Gezonde school’ zijn al meerdere interventies ingezet, waaronder een eigen moestuin voor de school met moestuinlessen en schoolfruit.

Welbevinden en veiligheid
Het welbevinden en de veiligheid wordt gemeten middels de Vensters-vragenlijsten. Aan de hand van deze vragenlijst krijgt de school een score van 1 tot 10 op de onderdelen welbevinden, veiligheidsgevoel en aantasting sociale- en fysieke veiligheid. In 2024 scoort de school een 7,4 op het onderdeel 'welbevinden', een 8,4 op het onderdeel 'veiligheidsgevoel' en een 8,6 op het onderdeel 'aantasting sociale- en fysieke veiligheid'.

Als school streven we ernaar om op alle 3 de onderdelen een 8 of hoger te scoren. We zien dat dit op het gebied van veiligheid lukt, maar op het gebied van welbevinden (net) niet. Consequenties voor ons basisaanbod is:

 • De eerder genoemde aandacht extra aandacht voor het aanleren van sociaal- emotionele competenties middels de Kanjertraining.
 • Dat we leerlingen actief betrekken middels de leerlingenraad.
 • Er is veel aandacht voor de groepsdynamiek. Hier spelen we op in tijdens de zogenoemde gouden-weken en zilveren weken.

Vervolgsucces VO
De directie krijgt jaarlijks informatie over het vervolgsucces van de leerlingen op het voorgezet onderwijs. Als school adviseren we kansrijk. Er is van de 7 leerlingen maar 1 leerling die na 3 jaar op een volledig ander, hoger niveau na 3 jaar functioneert, dan het schooladvies. Voor ons als school heeft deze data dus geen consequenties. De consequenties en aanpassingen voor het basisaanbod en de organisatie van het onderwijs zijn per vak vastgelegd in de zogenoemde kwaliteitskaarten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
25
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven