OBS de Maaskei

Middenveld 1 6129 PR Urmond

  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei
  • Schoolfoto van OBS de Maaskei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gepubliceerde cijfers en getallen hebben betrekking op beide locaties van onze school, Urmond & Stein.
Groep 8 Urmond bestond gedurende het schooljaar 2016/2017 uit 10 leerlingen, groep 8 Stein uit 24 leerlingen

Onze school is van mening dat de scores van de centrale eindtoets primair onderwijs een beeld geven van de leeropbrengsten bereikt op het eind van de basisschool. School, ouders en leerlingen zijn tevreden als de scores aansluiten bij het beeld en de leerprestaties van het kind gedurende de hele basisschoolperiode. 

Wij willen de gepubliceerde cijfers dan ook graag in de juiste context plaatsen.

Een andere belangrijke graadmeter als het gaat om kwaliteit zijn de KwaliteitsVragenLijsten (KVL) die ook gedurende het schooljaar 2016/2017 zijn afgenomen onder leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. In de bijlage treft u een "factsheet" aan met daarop vermeld de belangrijkste scores en opbrengsten. Onze school is bijzonder trots op de rapportcijfers die we van leerlingen (8,5) en ouders (7,6) hebben mogen ontvangen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tot en met het einddiploma vervolgonderwijs blijven wij onze leerlingen volgen in het voortgezet onderwijs.

Het voortgezet onderwijs geeft ons regelmatig terug dat onze vervolgadviezen voor 98% gerealiseerd zijn en dat onze uitstroomleerlingen ons meegegeven advies t/m het slagen waar maken en dat dit niet of nauwelijks bijstelling behoeft gedurende de tijd in het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie concludeert in 2009 dat de kwaliteit van het onderwijs op openbarebasisschool De Maaskei op de onderzochte onderdelen op orde is. In het onderzoek is gebleken dat het onderwijs op die gebieden geen of nauwelijkstekortkomingen kent. Deze conclusie zal worden betrokken bij de eerstvolgende jaarlijkse risicoanalyse die voorafgaat aan de beslissing of het toezichtarrangement eventueel aangepast dient te worden.

Sindsdien is het toezichtarrangement niet meer aangepast.

Terug naar boven