Basisschool Harmpje Visser

Clausstraat 2 8322 GH Urk

  • Schoolfoto van Basisschool Harmpje Visser
  • Schoolfoto van Basisschool Harmpje Visser
  • Schoolfoto van Basisschool Harmpje Visser

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de IEP-toets af bij alle leerlingen van groep 8. Ook wordt van alle leerlingen de NIO afgenomen.
Als we alle toets gegevens van de  individuele leerlingen bekijken, dan hebben de leerlingen gescoord wat van hen verwacht mocht worden.

Als we kijken naar de behaalde percentages behaald 1F en 1S/2F aan het eind van groep 8, dan zien we dat die gemiddeld over drie jaar ruim boven de signaleringswaarde zitten. Hierbij wordt gekeken naar lezen, rekenen en taalverzorging. Dit in relatie tot onze schoolweging. (33,08)

Percentage behaald 1F: 91,5% (signaleringswaarde ondergrens is 85%)
Percentage 1S/2F: 53,6% (signaleringswaarde ondergrens is 41,5%)


 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de leerlingen nauwgezet. Na elke toetsperiode worden alle leerlingen doorgesproken. 
Aan de hand hiervan worden groepsplannen en waar nodig individuele plannen geschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit onze missie, geloof in talenten, zijn we een school die uitgaat van de onderwijsbehoefte van kinderen en thuisnabij onderwijs wil verzorgen.

Onze visie is: samen waar het kan, alleen apart waar het moet!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociaal emotionele ontwikkeling is de basis om tot leren te komen.

Kernwaarden die wij belangrijk vinden: 

  • Emotioneel vrij zijn
  • Nieuwsgierig zijn
  • Zelfvertrouwen hebben.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid en zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Tijdens het inspectiebezoek dd 6 februari 2018 zijn de volgende standaarden beoordeeld:

Kwaliteitsgebied OP Onderwijsproces
OP1 aanbod: voldoende
OP4 (Extra ondersteuning): voldoende

Kwaliteitsgebied Sk Schoolklimaat
Sk Pedagogisch klimaat: voldoende

Kwaliteitsgebied KA Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 kwaliteitszorg: voldoende
KA2 kwaliteitscultuur: goed

 

Terug naar boven