Openbare Basisschool De Klokkebei

Sterstraat 1 4851 BG Ulvenhout (Gem. Breda)

  • Herfstkampen voor de groepen 5 t/m 8
  • Impressie van onze jaarlijkse sportdag tijdens de koningsspelen.
  • Ons speelplein wordt volop gebruikt om te spelen en te leren
  • Kinderen uit de groepen 7 en 8 nemen enthousiast dele aan de Lego League
  • Deelnemers van de avondvierdaagse lopen door De Klokkebei als onderdeel van de 5km of 10km route

Het team

Toelichting van de school

De directeur heeft de leiding over de school.  Het management team bestaat uit de bouwcoördinatoren en de intern begeleiders. 

Ons Klokkebei team bestaat uit:

- directeur

- bouwcoördinatoren

- groepsleerkrachten

- vakleerkracht bewegingsonderwijs

- intern begeleiders

- onderwijsassistenten en leraar ondersteuners

- administratief medewerker

- conciërge

Van de 26 medewerkers zijn er 23 vrouw en 3 man.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We zijn als school aangesloten bij Leswerk. Leswerk is een organisatie die de vervanging voor ons regelt. Daarnaast zijn enkele collega's en parttimers bereid om in te vallen voor kortere perioden. Ook zijn er een aantal ouders met onderwijsbevoegdheid die in willen vallen, evenals enkele oud-collega's.

In verband met het dreigend lerarentekort is er beleid opgesteld hoe de vervanging in noodsituaties geregeld wordt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vakleerkracht muziek

Voor muziek hebben we een muziekdocent die de muzieklessen in alle groepen verzorgd. Daarnaast geeft de groepsleerkracht zelf 1 maal per week een muziekles vanuit de methode 123ZING.

Sportdocent via BSO Flekss

Binnen de school hebben we een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding die samen met de groepsleerkracht de lessen bewegingsonderwijs voor een aantal groepen verzorgt. 

Samenwerking met vakdocenten van externe organisaties

Naast bovengenoemde vakleerkrachten, krijgen alle groepen vanuit Dansgezelschap de Stilte meerdere danslessen aangeboden aan de hand van een voorstelling die zij hebben bekeken in het Chassé theater of in de Stilte. 

Ook wordt er in iedere groep een lessencyclus verzorgd door een kunstenaar. 

Vakleerkrachten vormingsonderwijs.

Jaarlijks worden er in de bovenbouw (groepen 6 t/m 8) lessencycli van 6 tot 8 weken verzorgd over diverse geestelijke stromingen. Streven is om docenten in te huren die de volgende stromingen behandelen: Christendom, Islam, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en Humanistisch vormingsonderwijs. Deze lessen worden onder lestijd gegeven en door alle leerlingen bijgewoond.

Als ouders hier bezwaar tegen hebben kunnen ze daarover in gesprek met de directeur van de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken vanuit thema's en projecten. De kleuterleerkrachten bepalen aan de hand van de leerlijn van de observatiemethode Inzichtelijk hoe de doelen aan bod komen in verschillende hoeken en spelvormen. Kinderen leren en ontwikkelen zich door te spelen en wij proberen er dan ook voor te zorgen dat alle doelen tijdens het spel herhaald aan bod komen. Naast het spel hebben we kringactiviteiten, bewegingsonderwijs en buitenspel activiteiten. Ook gaan we er graag regelmatig op uit, om het onderwijs te verbinden aan de wereld om ons heen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Jonge kinderen ontwikkelen zich tijdens hun spel. Verschillende vakken worden daarom  voor een deel geïntegreerd, spelenderwijs aangeboden in groep 3. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Gedragsspecialist

Een collega heeft de opleiding tot gedragsspecialist gevolgd. Onze gedragsspecialist onderzoekt de onderwijsbehoeftes van leerlingen op het gebied van gedrag. Zij begeleidt leraren bij vragen rond gedrag van individuele leerlingen en de groep. Zij bewaakt ook de kwaliteit van de pedagogische zorg binnen de school.

Onderwijsassistenten / leraar ondersteuners

Voor de groepen 1/2, groepen 3-5 en groepen 6 t/m 8 hebben wij totaal 3 collegae die de leerkrachten ondersteunen.

Onze onderwijsassistenten en leraar ondersteuners bereiden samen met de leerkrachten de lessen voor en begeleiden leerlingen bij individuele taken. Zij helpen ook met onder andere administratief werk en de tussenschoolse opvang.

Cultuur coördinator

De cultuur coördinator is de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving en coördineert de culturele activiteiten binnen onze school.

Specialist burgerschap/digitale geletterdheid

De specialist ontwikkelt in samenwerking met het team een gezamenlijke visie op burgerschap en digitale geletterdheid en implementeert een gerichte aanpak voor burgerschapsonderwijs en digitale geletterdheid binnen de school. Door coaching en begeleiding ondersteunt zij collega's bij het ontwikkelen en behouden van een visie op wereldburgerschap en digitale geletterdheid die aansluit bij de pedagogische opdracht, de schoolpopulatie en het team van de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door extra personele inzet zijn er onderwijsassistenten en/of leraar ondersteuners en/of leerkrachten beschikbaar voor extra ondersteuning aan kleine groepjes kinderen.

Dit alles naast uiteraard de lichte ondersteuning die de leerkracht in de eigen groep verplicht is te verzorgen.

Ook is er komend jaar een RT-er 3 dagen per week inzetbaar om de leerlingen met een arrangement te begeleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er voor- en naschoolse opvang door de kinderopvangorganisatie Kober groep.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er bovendien een peuterspeelzaal van Kober actief.

Victor de Verkenner wordt begeleid door een medewerker van Kober en van de school (maximaal 8 kinderen per groep) om de overgang naar de basisschool laagdrempeliger te maken. Deze groep is voor kinderen vanaf 3,5 jaar. 

Terug naar boven