Openbare Basisschool De Klokkebei

Sterstraat 1 4851 BG Ulvenhout (Gem. Breda)

  • Herfstkampen voor de groepen 5 t/m 8
  • Impressie van onze jaarlijkse sportdag tijdens de koningsspelen.
  • Ons speelplein wordt volop gebruikt om te spelen en te leren
  • Kinderen uit de groepen 7 en 8 nemen enthousiast dele aan de Lego League
  • Deelnemers van de avondvierdaagse lopen door De Klokkebei als onderdeel van de 5km of 10km route

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schoolopbrengsten.

De resultaten van de doorstroomtoets (Cito) in groep 8, die in team en MR jaarlijks geanalyseerd en besproken worden, geven een positief beeld.

In schooljaar 2018/2019 valt de score hoger uit dan het streefdoel van 538,0 met een standaardscore van 539,4.
Dit wijkt enigszins af van onderstaande gegevens (539,2) omdat 1 leerling wegens ziekte de toets later heeft gemaakt

Ook het Leerlingvolgsysteem geeft onverminderd hoge resultaten, de uitstroom blijft onverminderd van hoog niveau en de resultaten in het voortgezet onderwijs na 3 jaar zijn nog steeds prima te noemen. 

Over schooljaar 2019-2020 zijn geen gegevens beschikbaar omdat door de COVID-19 pandemie er landelijk geen eindtoets is afgenomen.

In het schooljaar 2020-2021 is zoals gebruikelijk de eindcito afgenomen en stemmen  de resultaten tot tevredenheid, ruim boven het streefdoel van 538. 

Ook in het schooljaar 2021-2022 behaalden we de ambitie met een score boven 538.

In het schooljaar 2022-2023 is de ambitie m.b.t. de eindscore ruimschoots behaald.

In schooljaar 2023-2024 hebben we voor de eerste keer de doorstroomtoets afgenomen. Omdat we de doorstroomtoets voor de eerste keer hebben afgenomen, hebben we hier nog geen ambitie op gesteld. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hanteren CITO toetsen als niet-methode gebonden toetsen. Deze worden 2 maal per jaar afgenomen en geanalyseerd.

Daarnaast nemen de methode gebonden toetsen een belangrijke plaats in.

Analyses vinden plaats op schoolniveau (trendanalyses), groepsniveau en individueel niveau. De IB-ers zijn hier een belangrijke factor in. Die bekijken samen met de leerkrachten wat de vaardigheidsgroei van ieder kind is en wat er nodig is om zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school


Vervolgonderwijs.

Dat de uitstroom van onze leerlingen aan het eind van groep 8 naar verwachting verloopt moge duidelijk zijn. Over het algemeen kunnen we stellen dat jaarlijks voor meer dan 95% van de groep 8 kinderen de juiste schoolkeuze is gemaakt, variërend van vmbo-basis t/m vwo.

Na 2 jaar VO zien we dat deze kinderen op de juiste plek zitten.  In de jaarlijkse managementrapportage van de Klokkebei vinden we deze cijfers ook structureel terug. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Klokkebei staat geregistreerd als Kanjerschool. Het gehele team is uitgebreid geschoold en de Kanjerlessen worden schoolbreed gegeven.

Met de kinderen worden aan het begin en gedurende het schooljaar groepsbevorderende activiteiten gedaan en er worden gezamenlijk klasse- en schoolregels afgesproken, dit alles vanuit een positieve insteek.

Ouders worden uitgenodigd om lessen bij te wonen om zodoende betrokkenheid tussen kind,school en ouder te bevorderen. Ook onze tentenkampen voor de kinderen vanaf groep 3 dragen bij aan een sociaal veilig leer-en leefklimaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • respect
  • normen en waarden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kwaliteit: Klokkebei rapport 09-02-2015

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Klokkebei op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden blijft het basisarrangement gehandhaafd.

De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast.

Terug naar boven