Openbare Basisschool De Woelwaters

Middelgraaf 46 7071 WT Ulft

hoofdingang

Het team

Toelichting van de school

Het team van Obs de Woelwaters is jong, dynamisch en enthousiast. Het team bestaat uit een mooie mix van ervaren en minder ervaren leerkrachten. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe gezichten bijgekomen. Dit heeft gezorgd voor prachtige nieuwe ideeën en initiatieven. Er is extra aandacht voor de begeleiding van startende leerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kortdurende vervangingen (ziekte, scholingen, uitvaarten, artsenbezoeken, etc.) worden intern opgelost. Onze school heeft de beschikking over eigen invalkrachten. Deze invalkrachten zijn aangesteld voor 0,5 FTE (2,5 dagen per week). De uren worden flexibel ingezet.   
Mochten er meerdere collega’s tegelijkertijd afwezig zijn, doen we een beroep op de flexibiliteit van parttimers en/of LIO-ers (stagiaires). Mocht dat ook niet lukken, worden noodmaatregelen ingezet. Deze noodmaatregelen zijn erop gericht om het invalprobleem in elk geval de eerste dag intern op te lossen door bv. de kinderen te verdelen over andere groepen of door leerkrachten die normaal gesproken andere taken/functies hebben voor de klas te zetten. Bij Paraat Scholen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Het kan voorkomen dat, alle maatregelen ten spijt, de kwaliteit van het onderwijs toch in het geding komt bv. door het ontstaan van onrust in de groepen en/of door toename van de werkdruk bij de leerkrachten.  
In het uiterste geval kan dit ertoe leiden dat we u moeten vragen uw kind de tweede en daaropvolgende dag thuis te houden.  Om te voorkomen dat kinderen meer dan twee dagen thuis zijn, kunnen het wisselende groepen zijn.  We doen dit natuurlijk niet graag. U mag er dan ook van uit gaan dat wanneer wij u om uw medewerking vragen, het echt niet anders kan.

Bij langdurige vervangingen (verlof, langdurige ziekten, etc.) wordt een beroep gedaan op de vervangerspool. Paraatscholen beschikt over een eigen vervangerspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Klik hier voor de verdeling  van leerkrachten over de groepen. 

Obs De Woelwaters heeft bewust gekozen voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Naast het overdragen van voldoende kennis en vaardigheden, hechten wij grote waarde aan de motorische ontwikkeling van kinderen. 

Jaarlijks krijgen de kinderen van groep 4, iedere week muziekles (MuziekStart) van een vakleerkracht muziek, in dienst van de muziekschool (Amphion Cultuurbedrijf). 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
De groepsleerkrachten verzorgen het dagelijks onderwijs met onderwijsmethoden/thema’s als leidraad. Niet alle kinderen zijn echter in staat deze lijn te volgen. De leerkrachten proberen het programma voor deze leerlingen zodanig aan te passen, dat het onderwijs voor deze kinderen goed te volgen is. Dit lukt niet in alle gevallen. De groepsleerkracht kan dan de hulp van de intern begeleider inroepen. 

De intern begeleider (IB-er) zorgt onder andere voor het coördineren van de leerlingenzorg. Hij probeert de groepsleerkrachten terzijde te staan, is vaak aanwezig bij besprekingen met ouders en externe instanties. Een belangrijke taak is het helpen van de groepsleerkrachten bij het opstellen van een zogenoemd handelingsplan. In dit plan wordt ter attentie van een individuele leerling aangegeven welke specifieke onderwijsbehoeften de leerling heeft, wat wij eraan kunnen doen en welk doel wij op een bepaald tijdstip willen bereiken. Ook worden er per groep plannen gemaakt.
Na het afnemen van de methodetoetsen en de CITO-toetsen (januari en juni) wordt er door het team gekeken wat de opbrengsten zijn van het onderwijs. Deze resultaten worden met het team besproken en daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast. 

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Doetinchem en omstreken, opgericht in het kader van het rijksbeleid “Weer Samen Naar School” (WSNS). Dit beleid heeft tot doel zoveel mogelijk kinderen op te vangen binnen het reguliere basisonderwijs. Toch kan het zijn, dat wij uiteindelijk tot de conclusie komen, dat uw kind meer hulp nodig heeft. Wanneer dit het geval is proberen wij samen met u een hulpvraag te formuleren en deze neer te leggen bij het Ondersteuningsloket van Paraat scholen. Dit loket bekijkt op bestuursniveau of er expertise aanwezig is, die kan helpen om de hulpvraag te beantwoorden. Mocht dit niet afdoende zijn dan kan de hulpvraag worden neergelegd bij het zorgloket van het samenwerkingsverband. Tijdens de bespreking van uw kind worden de ouders en school ook uitgenodigd. Dit loket zal ons dan advies geven. Het advies wordt samen met ouders en school besproken. Wanneer de conclusie is dat uw kind zich beter kan ontwikkelingen in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs, dan wordt er een toelaatbaarheidsverklaring voor dit onderwijs afgegeven. Uw kind kan dan bij deze school worden aangemeld.

Ondersteuningsteam
Iedereen heeft wel eens problemen, kinderen dus ook. Soms gaat het om problemen die met leren te maken hebben, soms zijn er andere oorzaken waardoor kinderen zich niet goed ontwikkelen. De leerkracht probeert altijd als eerste te helpen. Lukt dit niet, dan kan het kind worden besproken in het Ondersteuningsteam. 
In dit Ondersteuningsteam zitten de intern begeleider, orthopedagoog, jeugdverpleegkundige en een schoolmaatschappelijk werker. Er wordt gekeken wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn en wie die hulp kan geven. Daarbij kan soms de hulp van buitenaf worden ingeroepen. Wanneer uw kind besproken wordt in het Ondersteuningsteam, wordt u hiervoor uitgenodigd. Het kan ook zijn dat u zelf met het Ondersteuningsteam wilt overleggen over uw kind. Neemt u in dat geval contact op met Marcel Roelofs, intern begeleider. 

Passend Onderwijs 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel.
Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs! Passend Onderwijs wordt vorm gegeven vanuit samenwerking tussen scholen en schoolbesturen. Daarvoor zijn in Nederland 75 samenwerkingsverbanden ingericht. Onze school participeert in het Samenwerkingsverband Doetinchem. 

De uitgangspunten van het Samenwerkingsverband (SWV)
Het doel van de samenwerking in het SWV is om een dekkende ondersteuningsstructuur te realiseren die het mogelijk maakt dat elk kind handelingsgerichte ondersteuning en onderwijs op maat krijgt en wel zo thuisnabij mogelijk, zo snel mogelijk, zo verantwoord mogelijk, zo passend en deskundig mogelijk en zo veel mogelijk in scholen voor basisonderwijs. Schoolbesturen (en hun scholen) zijn verantwoordelijk voor de zorgplicht en het vormgeven van passend onderwijs binnen wettelijke en financiële kaders.
Inhoudelijk betekent dit, dat zij zich binden aan de afspraken die zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan van het SWV. Het gaat dan om afspraken over het niveau van basisondersteuning en de afspraken over de inhoudelijke verbinding en afstemming tussen basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Meer informatie vindt u op de website van het Samenwerkingsverband. De basis is het ondersteuningsplan en het handboek Passend Onderwijs. http://www.wsnsdoetinchem.nl
Onderliggend onder deze doelen is het principe dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar scholen voor speciaal onderwijs werden verwezen, gaan naar reguliere basisscholen. Lukt het niet om kinderen met meer complexe vraagstellingen op een basisschool te plaatsen, dan wordt gekeken of de speciale scholen voor basisonderwijs het gevraagde onderwijsaanbod kunnen bieden. Als ook dat aanbod niet passend te maken is, kijken we naar het aanbod van het speciaal onderwijs.

De basisondersteuning  
Passend Onderwijs vraagt om de definiëring van de basisondersteuning op de scholen. De basisondersteuning is het kwaliteitsniveau van de ondersteuning dat elke school minimaal aan een leerling kan bieden. Het beschrijft de standaarden op een aantal gebieden: 

 • de ondersteuningsstructuur·     
 • het pedagogisch klimaat.
 • de wijze waarop met verschillen wordt omgegaan·     
 • de hoeveelheid extra aandacht en tijd·     
 • welke (extra) onderwijsmaterialen beschikbaar zijn·     
 • hoe de omgeving ingericht is·     
 • de beschikbaarheid van expertise·     
 • hoe de samenwerking met externen georganiseerd is.

De beschrijving van de basisondersteuning is voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband gelijk. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Elke school heeft een SOP. Hierin vindt u informatie over: 

 • De mate waarin de school voldoet aan de eisen voor basisondersteuning;
 • Welke deskundigheden de school beschikt en welke deskundigheden van buiten beschikbaar zijn;
 • Welke ondersteuningsvoorzieningen beschikbaar zijn;
 • Welke partners er zijn met wie in de keten wordt samengewerkt;  
 • Welke plannen er zijn ter ontwikkeling van bovenstaande punten.

Het schoolondersteuningsprofiel is op onze website beschikbaar. Het profiel wordt 1x per 2 jaar bijgesteld, want we ontwikkelen onze kennis en vaardigheden actief.

Zorgroute 
Om de extra ondersteuning voor kinderen die dat nog hebben goed in te richten gebruiken we een stappenplan van zorg, de zorgroute. Binnen de stappen van de zorgroute kunnen we een beroep doen op deskundigheid van externe medewerkers en kunnen onderwijsbegeleiders, orthopedagogen, jeugdverpleegkundigen gevraagd worden aan te sluiten bij besprekingen rond kinderen.
Daarnaast is onze school aangesloten op het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin. Vanuit dat team hebben we een vast contactpersoon die heel gemakkelijk vragen die leven binnen het gezin op kan pakken en helpen oplossen. Voor het inzetten van extra ondersteuning (dat is alle ondersteuning die niet beschreven is in het document basisondersteuning) is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief wettelijk verplicht en een bespreking in het zorgteam een voorwaarde. De school stelt in geval van extra ondersteuning een ontwikkelingsperspectief (OP) op en legt dit voor akkoord voor aan de ouders. De consultatie van een orthopedagoog of extern begeleider is hierbij gewenst. Bijstelling van het Ontwikkelingsperspectief dient in overleg met ouders, leerling (indien mogelijk), orthopedagoog, leerkracht, intern begeleider en directeur plaats te vinden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het huidige jaarplan staan centraal: 
- taal/-leesonderwijs
- rekenonderwijs 
Het team zal zich dus verder bekwamen in de aanpak van kinderen met taal- lees en rekenmoeilijkheden. 

In de jaren erna wil het team zich verder bekwamen in: 

- aanbod meer- en hoogbegaafdheid 
- omgang met complexe gedragsproblematiek 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen onze school is POV Minigraaf (Kinderopvang Humanitas) gevestigd. Hier wordt op 4 dagdelen peuteropvang aangeboden. Het team van Obs De Woelwaters werkt goed samen met het team van de peuteropvang om een soepele overgang van peuteropvang naar school te bewerkstelligen.   

Ook met de andere aanbieders van peuter- en kinderopvang onderhouden wij warme contacten. 

Terug naar boven